Narodowy Bank Polski NBP

2251

Narodowy Bank Polski w skrócie NBP jest to polski bank centralny z siedzibą w stolicy Polski, Warszawie. Narodowy Bank Polski (NBP) jest  także centralnym bankiem kraju.  Funkcjonowanie banku zostało wpisane do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  Głównym zadanuiem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, a także wspieranie polityki gospodarczej rządu RP.

Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo do emisji pieniądza i waluty Rzeczypospolitej Polskiej (polski złoty PLN). Do zadań NBP należy również: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie rezerw walutowych, prowadzenie operacji walutowych, obsługa bankowości dla budżetu państwa, regulacja płynności i refinansowania banków, kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego, rozwój statystyki pieniężne i bankowe, bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna.

NBP spełnia trzy główne funkcje:

  1. banku emisyjnego,
  2. banku banków,
  3. centralnego banku państwa.

Narodowy Bank Polski wykonuje także zadania nałożone na niego ustawą. Głównym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Bank centralny przyjął strategiczne założenie, że inflacja powinna wynosić 2,5%, biorąc pod uwagę dopuszczalne odchylenia 1 punktu procentowego.

Bank emisyjny

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emisji waluty będącej prawnym środkiem płatniczym w Polsce.NBP określa wielkość emisji i czas wejścia do obiegu, za które odpowiada płynność. Ponadto organizuje obieg pieniędzy i reguluje ilość pieniędzy w obiegu.

Bank banków

Narodowy Bank Polski wykonuje funkcje regulacyjne wobec banków, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów przechowywanych w bankach i stabilność sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń gotówkowych, prowadzi bieżące rozliczenia międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, działa jako bank banków i nadzoruje systemy płatnicze w Polsce.

NBP jako centralny bank państwa

NBP świadczy usługi bankowe dla budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz wykonuje ich polecenia zapłaty.

Ponadto Narodowy Bank Polski prowadzi działalność statystyczną, w tym gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych dotyczących bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, statystyki monetarnej i bankowej, oczekiwań inflacyjnych podmiotów prywatnych lub inflacji bazowej, działalności analitycznej i badawczej w gospodarce i odpowiada za edukację ekonomiczną obywateli.

Organy Narodowego Banku Polskiego:

  1. Prezes NBP,
  2. Zarząd NBP,
  3. Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

Ponadto NBP zapewnia stabilność systemu finansowego. Wykonywanie funkcji kontrolnych i nadzorczych. Narodowy Bank Polski dba również o bezpieczeństwo systemu płatniczego działającego w Polsce. Zarządzając rezerwami walutowymi, zapewnia bezpieczeństwo finansowe państwa. Zabezpieczając środki pieniężne, zabezpiecza płynność przepływów pieniężnych.

Jednym z zadań NBP jest także promowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów, studentów i obywateli.

Narodowy Bank Polski – kontakt i adres

Narodowy Bank Polski ma siedzibę w Warszawie. Centrala NBP znajduje się na ulicy:Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa.

telefon:22 185 10 00
faks:22 185 10 10
e-mail:[email protected]
strona:www.nbp.pl
NIP:525-000-81-98
REGON:000002223
SWIFT:NBPL PLPW