Wskaźnik PMI (ang. purchasing managers index)

wskaźniki makroekonomiczne PMI

4087

Indeks PMI – jest wskaźnikiem publikowanym co miesiąc przez Instytut Zarządzania Podażą, przedstawiającym aktywność w sektorze produkcyjnym. Na indeks PMI składa się 5 subwskaźników, które są tworzone w oparciu o ankietę 400 menedżerów z całego kraju. Menedżerowie odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży oceniając ją pod kątem nowych zamówień, poziomu produkcji, dostaw zapasów oraz poziomu zatrudnienia jako lepszą gorszą bądź taką samą. Na wyrażaną w procentach wartość indeksu PMI składa się suma procentowego udziału osób, które określiły sytuację w branży jako lepszą i połowy procentowego udziału osób, które stwierdziły, że sytuacja w branży się nie zmienia. Przykładowo wskaźnik PMI na poziomie 50 oznacza, że taka sama liczba respondentów wskazują na poprawę jak i pogorszenie sytuacji w branży.

Znaczenie wskaźnika PMI dla rynków

Indeks PMI obrazuje z wyprzedzeniem koniunkturę nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale również w całej gospodarce. Sektor wytwórczy nie stanowi, co prawda, czynnika decydującego o wielkości PKB, jednak bardzo dobrze odzwierciedla momenty ożywienia i załamania gospodarki związane z cyklem koniunkturalnym. Głównym punktem odniesienia jest PMI na poziomie 50. Generalnie PMI wynoszący 50 i więcej oznacza rozwój sektora wytwórczego i analogicznie rozwój całej gospodarki. Kolejnym ważnym poziomem dla indeksu PMI jest 42. Wskaźnik PMI poniżej tej wartości interpretuje się jako oznakę recesji. Podobnie jak w przypadku wielu innych wskaźników kluczowa będzie dynamika PMI w stosunku do poprzednich publikacji. PMI przyciąga uwagę inwestorów jako bardzo dobry wskaźnik wyprzedzający koniunkturę, szczególnie użyteczny z innymi danymi np. takimi jak poziom PPI oraz PKB.

Zastosowanie wskaźnika PMI

Wskaźnik PMI – zwany także jako wskaźnik działalności finansowej – pokazuje z góry sytuację gospodarczą nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale także na całym rynku. Dział produkcji nie jest czynnikiem determinującym ilość produktu krajowego brutto, ale trafnie pokazuje momenty ożywienia i załamanie rynku związane z procesami biznesowymi.

Najważniejszym punktem odniesienia jest wskaźnik aktywności finansowej na poziomie 50 punktów. Zasadniczo wskaźnik PMI wynoszący 50 punktów lub więcej wskazuje na postęp działu produkcji, a także rozwój całej gospodarki. Kolejnym ważnym krokiem dla indeksu menedżerów zakupów jest poziom 43 punktów -odczyt indeksu PMI poniżej tej wartości jest tłumaczony jako oznaka stagnacji.

Podobnie jak w przypadku różnych indeksów kluczowa będzie zmienność indeksu menedżerów logistyki i zakupów w stosunku do poprzednich publikacji w kalendarzu makroekonomicznym. Wskaźnik aktywności finansowej (PMI) przyciąga uwagę inwestorów jako bardzo dobry wskaźnik wyprzedzający wszystkie czynniki ekonomiczne, niezwykle przydatny wraz z innymi informacjami, takimi jak CPI, PKB, PPI, bilans płatniczy i sprzedaż detaliczna, a także wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia .

Wskaźnik PMI – znaczenie w Europie i Polsce

Wskaźnik PMI dostarcza dokładnych danych na temat produkcji przemysłowej w stosunku do oficjalnych danych opublikowanych przez EUROSTAT

PMI jest publikowane przez Markit Economics, podmiot specjalizujący się w opracowywaniu badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych.

PMI jest dostępny dla 26 krajów i regionów kluczowych, takich jak strefa euro czy tzw. BRIC’s i jest wykorzystywany przez banki centralne w różnych krajach jako jeden z czynników wpływających na decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych.

Ekonomiści wykorzystują wskaźnik PMI aby dokładnie prognozować inne oficjalne dane,  takie jak PKB. Kluczowymi cechami PMI są: jest to wskaźnik oparty na faktycznych danych, a nie na opiniach, wyrażeniach lub innych subiektywnych ocenach.  PMI obejmuje  dane dotyczące prawie wszystkich sektorów prywatnej działalności gospodarczej w wielu krajach.

PMI jest oparte na 4 różnych sektorach, tj: produkcja, budownictwo, usługi oraz sprzedaż detaliczna, z których każdy publikowany jest w różnym czasie. PMI może być porównany do oficjalnych danych opublikowanych przez Eurostat na temat produkcji przemysłowej. Dokładność PMI jest dosyć wysoka, gdyż dane pokrywają się z tymi opublikowanymi przez Eurostat.

Wyższy poziom produkcji przemysłowej jest traktowany jako pozytywny sygnał rosnącej gospodarki, przyczyniając się do napływu kapitału zagranicznego i doprowadzając do umocnienia się waluty.

Należy jednak pamiętać, że bardzo wysoki poziomy produkcji, wraz z wysokim wzrostem PKB, może doprowadzić do przegrzania gospodarki, przynosząc wysoki poziom inflacji i zmniejszenie siły nabywczej. To ostatecznie oznacza spadek realnych stóp procentowych (stopa zwrotu) i deprecjację waluty w wyniku wypływu kapitału zagranicznego.

Częstotliwość publikacji

W zależności od sektora, PMI jest publikowany między pierwszym a trzecim dniem każdego miesiąca. Pod koniec każdego miesiąca publikowany jest szeroki PMI uwzględniający strefę euro.

Zasada ogólna

Analitycy uważają PMI jako najlepszy wskaźnik do określania przyszłego poziomu stóp procentowych.

Wskaźnik PMI odzwierciedla aktualną sytuację ekonomiczna w polskim sektorze produkcyjnym

PMI śledzi zmiany zachodzące w sytuacji ekonomicznej polskiego sektora przemysłowego. Raport opiera się na ankietach uzupełnionych w dziale zaopatrzenia wiodących firm produkcyjnych i odzwierciedla dynamikę nowych zamówień. Kwestionariusze są przygotowywane przez Markit Economics, podmiot specjalizujący się w przygotowaniu badań gospodarczych i wskaźników ekonomicznych.

Indeks PMI jest publikowany w punktach, gdzie wartości powyżej 50 punktów oznaczają poprawiający się klimat ekonomiczny, a wartości poniżej 50 oznacza pogorszenie się warunków ekonomicznych.

Interpretacja danych jest dosyć prosta, dane lepsze niż oczekiwane zapewniają podstawowe wsparcie dla polskich aktywów oraz polskiego złotego. Pogarszający się klimat ekonomiczny może skłonić inwestorów do sprzedaży polskiej waluty.

Częstość publikacji

W zależności od sektora, indeks PMI jest publikowany między pierwszym a trzecim dniem roboczym po zakończeniu miesiąca  referencyjnego. Pod koniec miesiąca publikowany jest  szeroki PMI.

Zasada ogólna

PMI może być dobrym wskaźnikiem przyszłej polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.