Poziomy wsparcia i oporu

poziom wsparcia i oporu

6253

Poziom wsparcia to poziom cen, przy którym istnieje duże prawdopodobieństwo zatrzymania bieżącego ruchu cenowego. Poziomy wsparcia dotyczą zarówno rynku giełdowego, jak i rynku walutowego i towarowego, to znaczy wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ceną będącą wypadkową siły popytu i podaży. Poziom wsparcia oznacza miejsce w którym pojawia się popyt (jest to rodzaj dna, przez który cena nie chce zejść niżej). Jednak w przypadku podaży mamy do czynienia z poziomem oporu (czyli przez analogię rodzaj szczytu, który nie pozwala na wzrost ceny). Nie oznacza to, że cena nigdy nie przebije wsparcia ani oporu. Gdy zmieniają się warunki, te wrażliwe poziomy mogą się przełamać.

Poziom wsparcia i poziom oporu
wsparcie i opór

Linia Wsparcia – teoria

– poziom, przy którym zainteresowanie ze strony popytu jest na tyle silne, aby zniwelować presję ze strony podaży. W rezultacie spadek cen zostaje zatrzymany i powracają one do poprzedniego poziomu. ( Inaczej: pewnego rodzaju dno, podłoga przez którą cena nie chce zejść niżej).

Przydatność:określenie wielkości zniżki, podjęcie decyzji kupna, sprzedaży
Wolumen:rośnie przy wyznaczeniu wsparcia
Częstość występowania:duża
Ruch cen po przebiciu:najczęściej do następnego wsparcia
Sygnał kupna:korekta w pobliże poziomu wsparcia
Sygnał sprzedaży:przebicie w dół poziomu wsparcia

Poziom wsparcia teoria

Poziom wsparcia określany jest przez poprzednie szczyty cenowe podczas wzrostu cen, tzn. poprzednie szczyty (pkt 1 lub pkt 1 i 2). Takie maksimum powinno być potwierdzone przez wysoki wolumen obrotu. Poziom wsparcia nabiera większego znaczenia, gdy cena przekracza ostatnie maksimum. To właśnie w obszarze wsparcia ruch korekcyjny może zostać zakończony lub zatrzymany po wzroście cen. Im dłużej cena nie była w obszarze wsparcia (np. kilka miesięcy lub nawet lat), tym ważniejszy jest ten poziom. Za każdym razem, gdy testowany jest poziom wsparcia (spadek do jego okolicy), znaczenie tego poziomu spada. Przebicie poziomu wsparcia można uznać za sygnał sprzedaży. Jeśli spadnie on co najmniej o 10% poniżej poziomu wsparcia – zmienia się w poziom oporu, który najprawdopodobniej zahamuje jego dalszy wzrost.

Uwaga: Minimum cenowe (3) nie jest poziomem wsparcia bez dodatkowego potwierdzenia tego poziomu przez dalsze zachowanie kursu.

Ważne: W trendzie krótkoterminowym poziomy wsparcia są najlepiej widoczne na notowaniach dziennych, natomiast dla ruchów głównych i średnioterminowych na notowaniach tygodniowych i miesięcznych.

Taktyka gry – Linia Wsparcia

Poziom wsparcia taktyka

Jeżeli posiadasz akcje:

  • jeśli nastąpi przebicie w dół poziomu wsparcia sprzedaj natychmiast

Jeżeli nie posiadasz akcji:

  • kupuj na korekcie do wsparcia po pierwszym wybiciu (K1)
  • kupuj na korekcie do pierwszego lokalnego maksimum po następnym ruchu (K2)
  • ale nie kupuj na korekcie do drugiego lokalnego maksimum (K3) – na następne kupno trzeba poczekać do średnioterminowej korekty

Podczas podejmowania decyzji o zakupie zawsze należy sprawdzić lokalizację najbliższego poziomu oporu i wsparcia – mogą one spowolnić lub zatrzymać ruchy cen (odpowiednio w górę lub w dół).

Linia Oporu – teoria

– poziom, przy którym presja podaży jest silniejsza od popytu, co w rezultacie prowadzi do cofania się cen. Najczęściej linię tę wyznacza poprzedni szczyt. Odbicie się cen od poziomu oporu w trendzie wzrostowym stanowi przerwę w zwyżkach, po której poziomy oporu są na ogół przekraczane i następuje kontynuacja wcześniej zapoczątkowanego wzrostu. ( Inaczej: czyli analogicznie szczytem, sufitem, który nie pozwala na wyjście ceny wyżej

Przydatność:określenie wielkości zwyżki, podjęcie decyzji kupna, sprzedaży
Wolumen:rośnie przy wyznaczeniu oporu
Częstość występowania:duża
Ruch cen po przebiciu:najczęściej do następnego wsparcia
Sygnał kupna:przebicie poziomu oporu w górę
Sygnał sprzedaży:wzrost kursu w pobliże oporu
Poziom oporu teoria

Poziom oporu jest określany przez poprzednie minima cenowe podczas obniżki ceny, tzn. poprzednie dna (pkt. 1 lub pkt. 1 i 2). Takie minimum powinno być potwierdzone przez wysoki wolumen obrotu. Poziom oporu staje się ważniejszy, gdy cena spada poniżej ostatniego dołka. To właśnie wokół tego poziomu powinien zostać zakończony lub zatrzymany ruch w górę.Im dłużej dany poziom jest broniony, tym istotniejsze staje się jego przebicie. Za każdym razem, gdy testowany jest poziom oporu (wzrost w jego pobliżu), ważność tego poziomu spada.

Przebicie poziomu oporu może być traktowane jako sygnał kupna. Jeśli nastąpi co najmniej 10% wzrost ceny powyżej poziomu oporu, poziom ten zamienia się we wsparcie, które prawdopodobnie zatrzyma wszelkie kolejne spadki.

Taktyka gry – Linia Oporu

Poziom oporu taktyka

Jeżeli posiadasz akcje:

  • sprzedaj przy dojściu kursu do dobrze wykształconego poziomu oporu i odkup jak opisano niżej

Jeżeli nie posiadasz akcji:

  • kupuj na korekcie po przebiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) dobrze wykształconego oporu

Podczas podejmowania decyzji o zakupie zawsze należy sprawdzić lokalizację najbliższego poziomu oporu i wsparcia – mogą one spowolnić lub zatrzymać ruchy cen (odpowiednio w górę lub w dół).

Poziomy wsparcia i oporu – zamiana ról

W momencie, gdy dany poziom wsparcia lub oporu zostaje wyraźnie przebity, zaczyna on odgrywać role przeciwną do dotychczasowej. I tak oto dotychczasowe wsparcie może stać się oporem, i odwrotnie. Zjawisko to jest bardzo silnie związane z psychologicznym znaczeniem wspomnianych poziomów.

strefa oporu,strefa wsparcia giełda

Poziomy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład)

strefy wsparcia i oporu na rynku

Strefy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład)

poziomy wsparcia i oporu forex

Strefy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład na linii trendu)

wsparcie opór giełda forex platforma