Otwarta pozycja Walutowa (Ograniczanie Ryzyka Walutowego)

3346

Otwarta pozycja walutowa (ang. open currency position) – w wąskim znaczeniu to pozycja walutowa banku w danym dniu i w danej walucie jest tworzona przez różnicę pomiędzy sumą wszystkich wpływów i sumą wszystkich wypływów, które są rejestrowane w danej walucie na rachunkach nostro. W ujęciu ogólnym jest to wynik różnic pomiędzy aktywami i zobowiązaniami wyrażonymi w poszczególnych walutach obcych. Rozróżnia się pozycje krótkie i długie w walutach obcych. Banki posiadające otwartą pozycję walutową są narażone na ryzyko walutowe.

Pozycja walutowa i jej kluczowa rola w ograniczaniu ryzyka walutowego przedsiębiorstwa

Każda firma, która prowadzi przynajmniej część swojej działalności na rynkach zagranicznych, tj. transakcje i kontrakty w walutach obcych, jest narażona na ryzyko kursowe, które potencjalnie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zysków, ale w skrajnych sytuacjach może również powodować straty dla firmy.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowym prowadzi do jego niemal całkowitej eliminacji. Domy maklerskie wspierają swoich klientów indywidualnych i biznesowych w skutecznym zarządzaniu ryzykiem poprzez wdrażanie wieloaspektowych strategii walutowych. Obszar doradztwa walutowego koncentruje się na pięciu głównych obszarach:

  • Poziomach wymiany
  • Kosztach bankowych
  • Audycie transakcji walutowych
  • Wycenie instrumentów finansowych
  • Zabezpieczenie płatności przed ryzykiem walutowym

Ostatni, czyli zabezpieczenie płatności przed ryzykiem, opiera się na wyborze odpowiednich instrumentów zabezpieczających. Jednym z najważniejszych kroków w tym procesie jest oszacowanie pozycji walutowej spółki.

Dlaczego pozycja walutowa jest ważna?

Kalkulacja pozycji walutowej firmy ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem walutowym, ponieważ oprócz tego kroku nie jesteśmy w stanie dobrać odpowiednich narzędzi zabezpieczających. Bez właściwego oszacowania pozycji, każde zarządzanie ryzykiem walutowym przypomina martwe pole. Ponadto prawidłowo obliczona pozycja walutowa pozwala na skuteczną modyfikację przyjętej strategii, nawet jeśli wcześniej nie powiodła się.

Pozycja walutowa przedsiębiorstwa

​Istnieją dwa rodzaje pozycji walutowych:

  • Długa pozycja walutowa to sytuacja, w której firma zyskuje na wzroście kursu danej waluty;
  • Krótka pozycja walutowa to sytuacja, w której firma zyska, jeśli kurs danej waluty spadnie.

W finansach korporacyjnych, najbardziej bezpośrednią otwartą pozycją walutową jest różnica pomiędzy wszystkimi składnikami długiej i krótkiej pozycji walutowej.

Prawidłowe oszacowanie pozycji nie jest jednak procesem banalnym, ponieważ w praktyce składa się z szeregu czynników, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych. Na pozycje bilansowe składają się zobowiązania i należności walutowe, rachunki walutowe, kredyty i pożyczki walutowe, zaliczki. Czynniki pozabilansowe obejmują towary eksportowe, prognozy zakupu i sprzedaży, podpisane kontrakty na transakcje w walutach obcych – lista może być praktycznie nieograniczona. Na podstawie tych czynników obliczana jest pozycja walutowa i związana z nią ekspozycja na ryzyko walutowe.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowy

Zarządzanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych punktów w ofercie domów maklerskich. W tym zakresie warto skontaktować się z zaufanymi i licencjonowanymi brokerami oraz ekspertami działającymi na polskim rynku. Na Państwa życzenie dom maklerski przeprowadzi audyt strategii zarządzania ryzykiem walutowym, doradzi w zakresie wyboru poziomu wymiany walut na bazie dziennej, tygodniowej lub miesięcznej. Doradzamy również w zakresie współpracy walutowej z bankiem, a przede wszystkim w zakresie opracowania skutecznej strategii hedgingowej. Współpraca z dobrym domem maklerskim to gwarancja zwiększonych zysków i bezpieczeństwa.