Pozycja długa i krótka (Long, Short)

15622

Pozycja długa i krótka

Aby pomóc Ci w lepszym zrozumieniu handlu na forex, poniżej przedstawiamy kilka przykładów. Każdego miesiąca kalendarz ekonomiczny jest pełen kluczowych wydarzeń. Jednym z najważniejszych jest publikacja danych o liczbie nowych etatów w sektorze pozarolniczym USA. Szacunki tę są publikowane co miesiąc przez amerykański Departament Pracy i są one postrzegane jako kluczowe dane świadczące o kondycji gospodarki USA.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest pozycja długa (long lub buy);
 • czym jest pozycja krótka (short lub sell);
 • przykłady pozycji długiej (kupna) i krótkiej (sprzedaży) na rynku finansowym (walutowym).

Pozycja długa czyli pozycja kupna

Pozycja długa (ang. long position) – na rynku finansowym oznacza zakup instrumentu finansowego. Zajęcie długiej pozycji związane jest z posiadaniem praw stowarzyszonych z danym instrumentem finansowym (np. dywidenda, prawo poboru).

Otwarcie w przypadku istnienia pozycji krótkiej: 

Odwrotnością pozycji długiej jest pozycja krótka. W przypadku, gdy inwestor posiada już pozycję krótką i otwiera pozycję długą, następuje:
1. redukcja pozycji krótkiej (LK>LD)
2. całkowite zamkniecie pozycji krótkiej (LK=LD)
3. całkowite zamknięcie pozycji krótkiej i otwarcie pozycji długiej (LK<LD)

gdzie:
L– wielkość pozycji krótkiej (najczęściej w sztukach posiadanego instrumentu),
LD – wielkość otwieranej pozycji długiej (najczęściej w sztukach posiadanego instrumentu).

Przykłady pozycji długiej:

 • pozycja długa w akcjach jest tożsama z nabyciem lub posiadaniem akcji,
 • pozycja długa w kontraktach terminowych jest tożsama z nabyciem lub posiadaniem kontraktu,
 • pozycja długa w opcjach jest tożsama z nabyciem opcji kupna (prawo do zakupu instrumentu bazowego) lub opcji sprzedaży (prawo do sprzedaży instrumentu bazowego).

Profil zysku i strat posiadacza długiej pozycji:

Posiadacz długiej pozycji zyskuje, gdy cena instrumentu finansowego, w którym zajął długą pozycję, wzrasta (np. wzrost ceny akcji emitenta XYZ, wzrost ceny obligacji emitenta XYZ, wzrost ceny).
Posiadacz długiej pozycji traci, gdy cena instrumentu finansowego, w którym zajął długą pozycję, maleje (np. Spadek ceny akcji emitenta XYZ, spadek ceny obligacji emitenta XYZ, spadek ceny transakcji forward).

Przykłady:

Inwestor zajmuje pozycję długą w akcji spółki XYZ przy cenie 100 złotych. Po pewnym czasie sprzedaje akcje po cenie 150 złotych. Inwestor osiąga zysk w wysokości równej: 150 – 100 = 50 złotych. Co daje stopę zwrotu równą (150 -100) / 100 = 50%

Inwestor nabywa kontrakt terminowy po cenie 1000 pkt. Po pewnym czasie sprzedaje kontrakt terminowy po cenie 1100. Inwestor osiąga zysk w wysokości równej: 1100 pkt. – 1000 pkt. = 100 pkt. Jeśli jeden punkt odpowiada 10 PLN, wtedy zysk inwestora wynosi 100 * 10 PLN = 1000 PLN

Pozycja krótka czyli pozycja sprzedaży

Pozycja krótka (ang. short position) – na rynku finansowym oznacza zawarcie transakcji mającej na celu osiągnięcie zysku w przypadku spadku cen danego instrumentu finansowego. Jej odwrotnością jest pozycja długa.

W przypadku gdy inwestor posiada już pozycję długą i zajmuje pozycję krótką w tym samym instrumencie finansowym to następuje ich kompensacja, przez co w ujęciu netto: zajmuje on mniejszą pozycję długą, zajmuje on pozycję krótką lub też nastąpiło całkowite zamknięcie pozycji.

Przykłady pozycji krótkiej:

 • pozycja krótka w akcjach – inwestor może zająć pozycję krótką poprzez pożyczenie akcji, a następnie sprzedaż ich na rynku z zamiarem odkupienia ich i oddania w przyszłości,
 • pozycja krótka z wykorzystaniem kontraktów terminowych – inwestor może zająć pozycję krótką w różnego rodzaju instrumentach bazowych poprzez zobowiązanie się do sprzedaży ich w przyszłości (sprzedając kontrakt terminowy),
 • pozycja krótka w opcjach – inwestor może zająć pozycję krótką poprzez sprzedaż (wystawienie) opcji.

Profil zysku i strat posiadacza krótkiej pozycji:

 • posiadacz pozycji krótkiej zyskuje w momencie, gdy cena instrumentu finansowego w którym zajął krótką pozycję spada (np. spadek ceny akcji, spadek ceny obligacji, spadek ceny kontraktu terminowego, spadek ceny opcji),
 • posiadacz pozycji krótkiej traci w momencie, gdy cena instrumentu finansowego w którym zajął krótką pozycję rośnie (np.: wzrost ceny akcji, wzrost ceny obligacji, wzrost ceny kontraktu terminowego, wzrost ceny opcji).

Pozycja krótka a krótka sprzedaż

Pojęcie krótka sprzedaż stosowane jest tylko w zakresie papierów wartościowych, natomiast pojęcie pozycji krótkiej jest pojęciem szerszym. Pojęcie pozycji krótkiej obejmuje zarówno papiery wartościowe jak i instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi.

Przykład – Długa pozycja (kupno) w EUR/USD

Oto przykład długiej pozycji. Rynek pracy USA zdaje się łapać zadyszkę. Oczekujesz, że dane o liczbie nowych etatów w sektorze pozarolniczym USA okażę się gorsze od prognoz, a USD osłabnie do EUR. Dlatego decydujesz się na kupno 1 Lota ($100.000) EUR/USD po cenie 1,2101, co oznacza $10 na każdą zmianę o pipsa.

Dochodzi do publikacji, a dane o liczbie nowych etatów w sektorze pozarolniczym USA okazują się gorsze od prognoz, co powoduje osłabienie USD. EUR/USD kieruję się w stronę 1,2152, a Ty decydujesz się na zamknięcie pozycji. Twoja pozycja została otwarta na poziomie 1,2101 i sprzedana na poziomie 1,2152. Różnica to 51 pipsów – to Twój zysk ($510).

Długa pozycja

Przykład – Krótka pozycja (sprzedaż) w USD/JPY

Oto przykład krótkiej pozycji. Czy pamiętasz, że wykorzystujemy czwarte miejsce po przecinku do obliczenia zysku lub straty? Pary, które obejmują jena (JPY) są tu wyjątkiem. W ich przypadku bierzemy pod uwagę drugie miejsce po przecinku.

Załóżmy, że otwierasz 1-godzinny wykres USD/JPY, aby wyszukać rano okazji do handlu. Para znajduje się na poziomie 113,63, a Twoje wskaźniki techniczne sygnalizują, że cena może spaść.

Sprzedajesz 1 mini lota ($10.000), który odpowiada 1$ na każdą zmianę ceny o pipsa. Tym razem decydujesz się na dodanie zlecenia stop loss i take-profit do swojej pozycji, dzięki czemu możesz zarządzać ryzykiem, gdy jesteś w pracy. Ustawiasz zlecenie take-profit na poziomie 114,24 i stop-loss na poziomie 113,27.

krótka pozycja

Wracasz z pracy i od razu sprawdzasz, co się stało z Twoją pozycją. Saldo na Twoim rachunku wzrosło o $61. Ceny na rynku spadły, co aktywowało Twoje zlecenie take-profit i anulowało stop-loss.

Pozycja długa (kupna – buy) i krótka (sprzedaży -sell) – podsumowanie

Na rynku wymiany walut do określenia typów pozycji używane są takie same terminy jak na innych rynkach finansowych.

 • Pozycja długa (kupno) to sytuacja w której dokonuje się zakupu waluty bazowej za walutę kwotowaną. Waluta bazowa to pierwsza wymieniona w parze walutowej, kwotowana to druga (np. w parze USD/CHF walutą bazową jest USD, a kwotowaną CHF, zatem kupno pary USD/CHF będzie oznaczało zakup dolarów amerykańskich za franki szwajcarskie). Zajmując pozycję długą oczekujemy, że pierwsza waluta z pary walutowej wzrośnie względem drugiej.
 • Pozycja krótka (sprzedaż) oznacza zbycie waluty bazowej i nabycie waluty kwotowanej. Zajmując pozycję krótką zakładamy, że pierwsza waluta z pary walutowej osłabi się względem drugiej.