Prospekt informacyjny w funduszu inwestycyjnym

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

1362

Prospekt informacyjny w funduszu inwestycyjnym to dokument prawny opisujący zasady działania otwartego funduszu inwestycyjnego lub specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego. Zawiera wszystkie szczegółowe informacje o funduszu i jego działaniu. Prospekt zawiera statut funduszu, oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów, odniesienie do wszelkich zmian w tym zakresie oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych

Podobnie, jak w przypadku emisji papierów wartościowych przez spółki, gdzie konieczne jest wydanie przez daną spółkę prospektu, również i fundusze wydają prospekty, zawierające cenne (dosłownie) informacje dla przyszłych inwestorów.

Jeśli nie chcemy czytać całości od razu – zajrzyjmy najpierw do rozdziału „Dane o funduszu”, w którym podana jest data zezwolenia KNF na utworzenie funduszu, charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz, określenie praw uczestników funduszu, zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa, sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania i zamiany jednostek uczestnictwa, i inne istotne informacje, z opisem polityki inwestycyjnej funduszu i poziomem ryzyka włącznie.

Warto zwrócić też uwagę na sposób wyceny aktywów funduszu, opisanych w prospekcie informacyjnym i na podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym oraz na informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających fundusz.