Zwrot z inwestycji (ROI) – wzór

2459

Zwrot z kapitału zainwestowanego lub zwrot z inwestycji w skrócie ROI oznacza obliczenie stopy zysku w celu zmierzenia rentowności (przed opłatami) poszczególnych inwestycji bądź projektów. Jeśli zysk oraz inwestycja są bezterminowe, ROI będzie równy wewnętrznej stopie zwrotu. Jednakże kiedy projekty mają krótszą żywotność, wskaźnik ROI może być policzony na kilka sposobów (średnie zyski podzielone przez inwestycję początkową bądź średnią inwestycję, bądź alternatywnie poprzez podzielenie rocznych zysków przez wartość księgową netto każdego okresu).

ROI może być również użyty przy podejmowania decyzji dotyczących nakładów kapitałowych, jednak posiada on wady (odnoszące się do wielu wyników – brak odzwierciedlenia wartości pieniądza w czasie, brak obiektywnego kryterium itp.). Menedżerowie mogą wziąć pod uwagę wskaźnik ROI projektu, aby sprawdzić, jak inwestycja ma się do wyników finansowych firmy. Wskaźnik ROI może być również synonimem zwrotu z kapitału zaangażowanego, jednakże ten drugi odnosi się bardziej do jednostki operacyjnej w większej firmie.

Jak obliczyć ROI

Wzór na zwrot z inwestycji ROI jest następujący:

ROI Zwrot z kapitału zainwestowanego - wzór
ROI Zwrot z kapitału zainwestowanego – wzór
  • R ≥ kgr – inwestycja jest opłacalna,
  • R < kgr – inwestycja jest nieopłacalna.

Zrozumienie wskaźnika „Zwrot z inwestycji (ROI)”

ROI jest popularną metryką ze względu na swoją wszechstronność i prostotę. Zasadniczo, ROI może być stosowany jako podstawowy miernik rentowności inwestycji. Może to być ROI inwestycji w akcje, ROI oczekiwany przez firmę przy rozbudowie fabryki lub ROI generowany przy transakcji na rynku nieruchomości. Sama kalkulacja nie jest zbyt skomplikowana i jest stosunkowo łatwa do zinterpretowania dla szerokiego zakresu zastosowań. Jeśli ROI inwestycji jest dodatni netto, to prawdopodobnie warto. Ale jeśli dostępne są inne możliwości z wyższym ROI, sygnały te mogą pomóc inwestorom wyeliminować lub wybrać najlepsze opcje. Podobnie, inwestorzy powinni unikać ujemnego ROI, który oznacza stratę netto.

Na przykład, załóżmy, że Joe zainwestował 1000 dolarów w Slice Pizza Corp. w 2017 roku i rok później sprzedał swoje akcje za łączną kwotę 1200 dolarów. Aby obliczyć swój zwrot z inwestycji, podzieliłby swoje zyski (1200$ – 1000$ = 200$) przez koszt inwestycji (1000$), przy ROI wynoszącym 200$/ 1000$, czyli 20%.

Mając te informacje, mógłby porównać swoją inwestycję w Slice Pizza z innymi projektami. Załóżmy, że Joe zainwestował również 2000 USD w Big-Sale Stores Inc. w 2014 r. i sprzedał swoje udziały za łączną kwotę 2 800 USD w 2017 r. Zwrot z inwestycji w udziały Joego w Big-Sale wyniósłby 800$/ 2000$, czyli 40 procent. (Patrz Ograniczenia zwrotu z inwestycji poniżej, aby zapoznać się z potencjalnymi emisjami wynikającymi z przeciwstawnych ram czasowych).

Ograniczenia zwrotu z inwestycji (ROI)

Przykłady takie jak Joe’s (powyżej) ujawniają pewne ograniczenia w korzystaniu z ROI, szczególnie przy porównywaniu inwestycji. Podczas gdy ROI drugiej inwestycji Joego był dwa razy większy niż jego pierwszej inwestycji, czas pomiędzy zakupem i sprzedażą przez Joego wynosił jeden rok dla jego pierwszej inwestycji i trzy lata dla jego drugiej.

Joe mógł odpowiednio dostosować ROI swojej wieloletniej inwestycji. Ponieważ jego całkowity zwrot z inwestycji wyniósł 40 procent, aby uzyskać średni roczny zwrot z inwestycji, mógł podzielić 40 procent przez 3, aby uzyskać 13,33 procent. Dzięki tej korekcie okazuje się, że choć druga inwestycja Joego przyniosła mu większy zysk, to pierwsza inwestycja była w rzeczywistości bardziej efektywnym wyborem.

Wskaźnik ROI może być stosowany w połączeniu ze stopą zwrotu, która uwzględnia ramy czasowe projektu. Można również wykorzystać wartość bieżącą netto (NPV), która uwzględnia różnice w wartości pieniądza w czasie, wynikające z inflacji. Zastosowanie wartości NPV przy obliczaniu stopy zwrotu jest często nazywane rzeczywistą stopą zwrotu (Real Rate of Return).

Zmiany w ROI

Ostatnio niektórzy inwestorzy i przedsiębiorstwa zainteresowali się rozwojem nowej formy metryki ROI, zwanej „społeczną stopą zwrotu z inwestycji” lub SROI. SROI został opracowany na początku lat 2000. i uwzględnia szerszy wpływ projektów wykorzystujących wartość pozafinansową (tj. metrykę społeczną i środowiskową, która obecnie nie jest odzwierciedlona w konwencjonalnych rachunkach finansowych) . Na przykład, firma może zobowiązać się do recyklingu wody w swoich fabrykach i wymiany oświetlenia na wszystkie żarówki LED. Przedsięwzięcia te wiążą się z bezpośrednimi kosztami, które mogą mieć negatywny wpływ na tradycyjny zwrot z inwestycji, aczkolwiek korzyści netto dla społeczeństwa i środowiska naturalnego mogą prowadzić do pozytywnego SROI.

Istnieje kilka innych nowych smaków ROI, które zostały opracowane dla konkretnych celów. Statystyki dotyczące ROI w mediach społecznościowych wskazują na skuteczność kampanii w mediach społecznościowych, np. ile kliknięć lub sympatii jest generowanych za jednostkę wysiłku. Podobnie, statystyki marketingowe ROI próbują określić zwrot z reklam lub kampanii marketingowych. Tak zwany zwrot z nauki odnosi się do ilości zdobytych i zachowanych informacji jako zwrot z kształcenia lub szkolenia umiejętności. W miarę rozwoju świata i zmian w gospodarce, w przyszłości z pewnością pojawi się kilka innych niszowych form ROI.