Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wzór z omówieniem

1110

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, lub debt-to-assets) informuje o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – Wzór

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - Wzór

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest najbardziej ogólnym obrazem struktury finansowania aktywów firmy. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe ryzyko ponosi kredytodawca. Dlatego często przyjmuje się, że jego wartość powyżej 0,67 wskazuje na nadmierne ryzyko kredytowe. Niski poziom tego wskaźnika świadczy o niezależności finansowej spółki. Jednocześnie nie pozwala on na pełne wykorzystanie dźwigni finansowej.

Przyjęty punkt odniesienia (standard) nie oznacza optymalnej struktury finansowania. Zależy on m.in. od kosztów pozyskania kapitału, jak również od stopy zwrotu generowanej przez spółkę (rentowność ekonomiczna, zwrot z aktywów (ROA).