Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych towarów na świecie

Handel Ropą naftową

5146

Ropa naftowa to ciekły minerał złożony z mieszaniny naturalnych gazowych, ciekłych i stałych węglowodorów (bituminów) z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych. Ma fundamentalne znaczenie dla światowej gospodarki jako surowiec dla przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

Cena ropy naftowej przedstawiana jest w dolarach amerykańskich dla wartości jednej baryłki, co stanowi równowartość 159,6 litrów.

Zmiany cen ropy naftowej są bardzo istotne dla  gospodarki światowej. Na ropie naftowej lub jej pochodnych  niezbędnych do zasilania maszyn i transportu opiera się w zasadzie cały przemysł. Z drugiej strony ropa naftowa jest również ważna dla klientów indywidualnych, gdyż ceny produktów detalicznych uzależnione są od kosztów transportu, co z kolei zależy od ceny ropy naftowej. W związku z tym ropa naftowa ma znaczący wpływ na całą gospodarkę, wpływając na poziom inflacji i siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Głównymi producentami ropy naftowej są Rosja, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Iran oraz Chiny. Z drugiej strony, wśród głównych importerów są Stany Zjednoczone, Japonia oraz kraje strefy euro. Rosnące ceny ropy dostarczają pozytywnych impulsów producentom, ale w tym samym czasie negatywnie wpływają na warunki ekonomiczne importerów.

Ceny ropy naftowej  są nie tylko związane z dostępnością zasobów naturalnych tego surowca, ale zależą również od sytuacji ekonomicznej na świecie. Każde negatywne ekonomiczne lub polityczne wydarzenie, takie jak wojna czy strajk może doprowadzić do wzrostu cen ropy.

Ropa naftowa występuje pod ziemią, pod różnymi ciśnieniami w zależności od głębokości. Może zawierać znaczne ilości gazu ziemnego, utrzymywanego w roztworze przez ciśnienie. Ponadto do szybu naftowego wraz z płynną ropą naftową i gazem często wpływa woda. Wszystkie te ciecze są zbierane przez urządzenia powierzchniowe w celu ich oddzielenia. Czysta ropa naftowa jest przesyłana do magazynów pod ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego, zwykle nadziemnych, w cylindrycznych stalowych zbiornikach, które mogą mieć nawet 30 metrów średnicy i 10 metrów wysokości. Często ropa naftowa musi być transportowana z szeroko rozproszonych miejsc produkcji do oczyszczalni i rafinerii. Transport lądowy odbywa się głównie rurociągami. Ropa naftowa z bardziej odizolowanych odwiertów jest zbierana w cysternach i przewożona do terminali rurociągowych; jest również transportowana w specjalnie skonstruowanych wagonach kolejowych. Transport lądowy odbywa się w specjalnie zaprojektowanych tankowcach. Pojemność cystern waha się od poniżej 100 000 baryłek do ponad 3 000 000 baryłek.

Podstawowym przeznaczeniem ropy naftowej jest rafineria. W rafinerii realizuje się dowolną kombinację trzech podstawowych funkcji: (1) rozdzielanie wielu rodzajów węglowodorów obecnych w ropie naftowej na frakcje o bardziej zbliżonych właściwościach, (2) chemiczna konwersja wydzielonych węglowodorów na bardziej pożądane produkty reakcji, oraz (3) oczyszczanie produktów z niepożądanych pierwiastków i związków. Głównym procesem separacji składników węglowodorowych ropy naftowej jest destylacja frakcyjna. Oddzielone w wyniku destylacji frakcje ropy naftowej są przekazywane do dalszego przetwarzania na liczne produkty, od benzyny i oleju napędowego przez olej opałowy po asfalt. Biorąc pod uwagę strukturę współczesnego popytu (który jest zwykle najwyższy dla paliw transportowych, takich jak benzyna), wartość rynkowa ropy naftowej na ogół wzrasta wraz ze wzrostem wydajności produktów lekkich.

Zasada ogólna

Ceny ropy naftowej podlegają wahaniom min. w wyniku raportów OPEC o produkcji.

Terminologia, którą musisz znać, aby odnieść sukces na rynku ropy naftowej

Niewątpliwie ropa jest najważniejszym surowcem na świecie. Bez niego produkcja wielu towarów na dużą skalę byłaby bardzo trudna lub niemożliwa. Na przykład bez potężnych maszyn napędzanych olejem niemożliwe byłoby uprawianie kukurydzy na dużą skalę i pszenicy.

Ze względu na wysoki popyt i stałą podaż ropa jest jednym z najżywszych i najbardziej płynnych towarów.

Czy jesteś zainteresowany obrotem ropą naftową lub powiązanymi instrumentami, w tym akcjami? Z easyMarkets możesz to zrobić na wiele sposobów. Korzystając z naszej platformy, możesz na przykład handlować kontraktami futures na WTI i Brent, a także akcje.

Aby jednak stać się ekspertem w tym sektorze, musisz nauczyć się terminologii, która go dotyczy. Poniżej znajduje się lista najważniejszych terminów:

WTI – lub West Texas Intermediary. Jest to ropa produkowana w Stanach Zjednoczonych.

Brent – rropa naftowa wydobywana na Morzu Północnym na polach: Brent, Forties, Osebergi i Ekofisk. Dwie trzecie światowych rezerw ropy naftowej sprzedawane są pod tą nazwą.

Sweet Crude (słodka ropa naftowa) – termin odnoszący się do lekkiego oleju o niskiej zawartości siarki, który jest łatwy do rafinacji i transportu.

Sour Oil (kwaśna ropa naftowa) – ciężka ropa naftowa o wysokiej zawartości siarki, często najmniej pożądana na rynku.

Łupek (shale) – drobnoziarnista skała osadowa wysokiej zawartości ropy i gazu. W procesie ekstrakcji stosuje się szczelinowanie hydrauliczne.

Sektor upstream – wszystkie te działania mają na celu poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej.

Sektor midstream – co dzieje się od wiercenia do rafinacji.

Sektor downstream – czynności po procesie rafinacji, w tym przerób ropy naftowej i transport na stacje benzynowe.

Wiercenie pionowe – metoda wydobycia ropy naftowej, w której wiercone są pionowe odwierty w celu dotarcia do odwiertów naftowych. Jest to najstarsza metoda wydobycia, ale stosowana na wielu polach naftowych.

Szczelinowanie hydrauliczne – metoda podobna do wiercenia pionowego. Różnica polega na tym, że po wywierceniu otworu pionowo w dół, wykonuje się z niego otwory poziome. Jest to metoda, która pozwala dotrzeć do złóż ropy naftowej bardzo głęboko pod skorupą ziemską.

Arbitraż – metoda handlowa polegająca na zakupie instrumentu podczas sprzedaży innego. Najłatwiej jest kupić olej WTI i jednocześnie sprzedać Brent. W ten sposób możesz skorzystać z różnicy między jedną wartością a drugą.

BBL – skrót od „barrel”, czyli baryłka. Jedna baryłka ropy to odpowiednik 42 galonów ropy.

EIA – Energy Information Administration. Organizacja, która gromadzi, analizuje dane i tworzy prognozy dotyczące ropy naftowej i innych zasobów energetycznych. Pamiętaj, aby zawsze śledzić cotygodniowe raporty.

API – American Petroleum Institute (Amerykański Instytut Naukowy). Stowarzyszenie producentów ropy naftowej, reprezentujące wszystkie działania związane z sektorem naftowym i gazowym. Jest właścicielem 400 firm działających w tej branży.

Zasoby potwierdzone (proven) – zasoby ropy, które są w 90% pewne, że zostaną wydobyte i sprzedane.

Zasoby prawdopodobne (probable) – istnieje 50% szans na wydobycie i sprzedaż ropy.

Zasoby możliwe (possible) – istnieje 10% szans wydobycia i sprzedaży.

Produkcja – pola naftowe i gazowe. Często, gdy słyszysz o produkcji, proces wiercenia już się rozpoczął.

Rezerwy – odnosi się do potwierdzonych, prawdopodobnych i możliwych rezerw ropy.

Zasoby warunkowe – zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, które można wydobywać ze znanych złóż, ale nie są jeszcze przygotowane do wydobycia komercyjnego.

Zasoby perspektywiczne – zasoby jeszcze nie odkryte, których obecność i ilość jest jedynie szacowana.

Zasoby niemożliwe do odzyskania – zasoby, których obecnie nie można odzyskać z przyczyn technicznych i geologicznych.

Bid / Ask – oznacza to samo, co w przypadku instrumentów finansowych. Cena kupna-bid to kwota, którą kupujący chce wydać na zakup instrumentu, a cena sprzedaży-ask to kwota, którą sprzedawca chce uzyskać za sprzedaż instrumentu. Różnica między nimi to tak zwany spread. Im jest mniejszy, tym wyższa płynność.

CAPEX (ang. capital expenditures) – wydatki inwestycyjne wykorzystywane przez koncerny naftowe na poszukiwanie, produkcję i transport ropy naftowej.

OPEC – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Grupa 12 największych na świecie państw eksportujących ropę naftową.

Podsumowanie

Jeśli interesujesz się handlem na ropie naftowej, na pewno będziesz miał okazję wielokrotnie spotkać się z powyższą terminologią. Znając dobrze znaczenie każdego z tych pojęć i rozumiejąc ich wpływ na rzeczywistość, będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje.