Słownik pojęć

709

Aprecjacja
Oznacza wzrost ceny instrumentu finansowego.

Arbitraż
Jednoczesne kupno i sprzedaż danego instrumentu z nastawieniem osiągnięcia zysku na niewielkich odchyleniach. Np. kupno instrumentu spot i jednoczesna sprzedaż kontraktu futures na ten instrument.

Ask
Cena, po której dokonuje się kupna danego instrumentu.

Bank Centralny
Bank Narodowy, który określa politykę pieniężną danego kraju, wpływając tym samym pośrednio na kurs krajowej waluty.

Bid
Cena, po której dokonuje się sprzedaży danego instrumentu.

Byk
Potoczne określenie inwestora oczekującego wzrostów na rynku.

CFD
Contract for Difference (Kontrakt Różnicy Kursowej) – instrument pochodny pozwalający zarabiać zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków instrumentu bazowego przy niewielkim zaangażowaniu kapitału.

Day-trading
Potoczna nazwa aktywnego stylu inwestowania polegającego na otwieraniu i zamykaniu pozycji na rynku tego samego dnia.

Depozyt zabezpieczający
Wartość środków wymagana do otwarcia transakcji.

Deprecjacja
Oznacza spadek ceny instrumentu finansowego.

Dewaluacja
Spadek wartości krajowej waluty spowodowany decyzją władz, nie wynikający z rynkowej gry popytu i podaży.

Dźwignia finansowa
Mechanizm pozwalający na zawieranie znacznych nominałów transakcji przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego.

FED
Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, uważany za najważniejszą instytucję na świecie, mającą wpływ na międzynarodowy rynek walutowy, poprzez wpływ na rynek dolara amerykańskiego będącego wciąż główną walutą rezerwową.

Forex
Określenie rynku walutowego od Foreign Exchange (wymiana międzynarodowa).

G7
Grupa siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów świata: USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia oraz Kanada.

G10
Dziesięć najbardziej uprzemysłowionych krajów, G7 + Belgia, Holandia, Szwecja.

IMF
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) – jest organizacją zajmującą się stabilizacją ekonomiczną na świecie poprzez udzielanie pomocy finansowej w postaci długoterminowych kredytów; pełni także funkcję regulacyjną oraz kontrolną.

Kabel
Potoczna nazwa pary walutowej GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego).

Kiwi
Potoczna nazwa pary walutowej NZD/USD (nowozelandzki dolar do dolara amerykańskiego).

Limit order
Zlecenie z limitem ceny jest typem oczekującego zlecenia na poziomie ustawionym przez inwestora. Do jego zrealizowania dojdzie w momencie, gdy cena osiągnie określony pułap.

Long
Pozycja długa na rynku oznacza kupno instrumentu finansowego z nastawieniem na wzrost jego ceny.

Lot
Określenie wartości kontraktu używanego na rynku walutowym. Lot opiewa zawsze nominalnie na 100 000 jednostek waluty bazowej.

Market order
Zlecenie po cenie rynkowej, które jest realizowane natychmiast po bieżących rynkowych warunkach, w momencie wysłania dyspozycji przez inwestora.

Niedźwiedź
Potoczne określenie inwestora oczekującego spadków na rynku.

OTC
Over The Counter – rynek pozagiełdowy, zdecentralizowany, który nie posiada jednego ośrodka handlu, jak w przypadku giełd. Uczestnicy połączeni są między sobą za pośrednictwem sieci internetowej i telefonicznej. Przykładem jest rynek walutowy.

Para walutowa
Połączenie dwóch walut na rynku określające, jaką wartość jednej waluty stanowi druga, np. EUR/PLN określa, ile inwestor musi zapłacić za euro w złotych.

Pips
Najmniejsza możliwa zmiana ceny instrumentu, która dla głównych par na rynku walutowym określana jest piątym miejscem po przecinku, a dla pozostałej większości czwartym miejscem po przecinku.

Rolowanie
Przedłużanie kontraktu na kolejny okres, połączone z uwzględnianiem punktów swapowych. Dla walut codzienne wyliczanie, wynikające z kosztu finansowania pozycji, dla pozostałych instrumentów – raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące, wynikające z wygasania kontraktów terminowych danego instrumentu.

Short
Pozycja krótka na rynku – oznacza sprzedaż instrumentu z nastawieniem na spadek jego ceny.

Skalpowanie
Strategia inwestycyjna polegająca na dokonywaniu bardzo dużej liczby transakcji, często trwających kilka lub kilkanaście sekund i zamykanych na niewielkim plusie. Duża liczba zleceń przekłada się jednak na pokaźne finalnie zyski. Często spotykana wśród automatycznych strategii inwestycyjnych.

Slippage
Poślizg cenowy to sytuacja, która może wystąpić podczas dynamicznych ruchów cen na rynku, np. po publikacji danych makroekonomicznych lub niespodziewanych wydarzeniach geopolitycznych, kiedy dochodzi do różnicy pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą ceną realizacji zlecenia.

Spot
Terminologia używana na międzybankowym rynku walutowym – oznacza bieżącą cenę z rozliczeniem za dwa dni robocze.

Spread
Różnica pomiędzy ceną kupna (ASK) i sprzedaży (BID).

Stop Loss
Zlecenie oczekujące zamykające transakcję ze stratą na określonym przez inwestora poziomie cenowym. Ma na celu ochronę kapitału inwestora i uniknięcia możliwości wystąpienia większej straty w przypadku niepomyślnego rozwoju wydarzeń na rynku.

Swiss
Potoczna nazwa franka szwajcarskiego (np. USD/CHF, CHF/PLN).

Take Profit
Zlecenie oczekujące zamykające transakcję z zyskiem na określonym przez inwestora poziomie cenowym.

Waluta bazowa
Pierwsza waluta w parze – na jej podstawie wyliczany jest nominał transakcji oraz depozyt, np. dla EUR/PLN walutą bazową jest EUR.

Waluta kwotowana
Druga waluta w parze – na jej podstawie wyliczany jest zysk/strata na transakcji, np. dla pary EUR/PLN walutą kwotowaną jest PLN.