Wskaźnik: Stopa bezrobocia (ang. unemployment rate)

wskaźniki makroekonomiczne

2150

Stopę bezrobocia określa się jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do ludności aktywnej zawodowo. Metodologia kalkulacji może różnić się w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej. Najczęściej stosuje się bardzo prostą do zastosowania metodę opartą na założeniu, że jako bezrobotną można określić osobę aktywnie poszukującą pracy. Stopa bezrobocia jest wskaźnikiem z opóźnieniem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą. Generalnie wpływ publikacji stopy bezrobocia na sytuację na rynkach finansowych jest dość ograniczony. Niższy poziom bezrobocia jest jednym z warunków dynamicznego rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie. Dlatego należy podchodzić z pewną dozą ostrożności do dobrych danych makroekonomicznych jeżeli nie zostaną potwierdzone w dłuższym terminie przez spadające bezrobocie. Rosnący poziomy stopy bezrobocia potwierdza pogarszającą się sytuacje gospodarczą.

Stopa bezrobocia jest określana na poziomie krajowym oraz na poziomie państwowym lub regionalnym poprzez badania siły roboczej prowadzone przez krajowy instytut statystyczny w każdym kraju. Organizacje takie jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy również na bieżąco obliczają i rejestrują krajowe stopy bezrobocia w wielu krajach na całym świecie.

Znaczenie dla rynków

Stopa bezrobocia, wraz z danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego (PKB) oraz inflacji (CPI oraz PPI), jest jedną z najważniejszych zmiennych ekonomicznych, które opisują aktualny stan danej gospodarki, a przez to w istotny sposób mogą wpływać na kształtowanie się cen instrumentów finansowych. Publikacja danych dotyczących stopy bezrobocia w danej gospodarce w zdecydowanej większości obserwacji powoduje istotne zmiany w kształtowaniu się kursów walut, instrumentów rynku kapitałowego oraz pieniężnego. Ustalając aktualną wysokość stóp procentowych, banki centralne dokładnie analizują zmiany oraz tendencje na rynku pracy, dokonując poluzowania lub zaostrzenia polityki monetarnej. Stąd też, publikacja danych dotyczących stopy bezrobocia przykuwa uwagę inwestorów na całym świecie, a na kilka minut przed oraz po odczycie danych, można spodziewać się istotnego wzrostu zmienności na rynkach finansowych.

Inwestorzy i opinia publiczna wykorzystują stopę bezrobocia do zrozumienia stanu gospodarki hrabstwa i jako miernik tego, jak dobrze rząd prowadzi kraj. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że gospodarka nie jest w stanie wygenerować wystarczającej ilości miejsc pracy dla osób poszukujących pracy. Wysokie bezrobocie nie tylko powoduje głębsze problemy społeczne i przedłużające się cierpienia rodzin, ale także czyni kraj mniej atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych, zmniejszając tym samym napływające do kraju fundusze inwestycyjne.

Stopa bezrobocia może dostarczyć informacji na temat warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie średnio/długoterminowej

Informacja o bezrobociu wskazuje na stan warunków społecznych i ekonomicznych w strefie euro. Wzrost bezrobocia może wywierać presję na wydatki rządowe i w tym samym czasie zmniejszyć dochody ludności.

Należy pamiętać, że bezrobocie nie zmienia się w krótkim terminie. Oznacza to, że po recesji gospodarczej czymś naturalnym jest zwiększony poziom bezrobocia, gdyż pracodawcy są ostrożniejsi przy zatrudnianiu nowych pracowników. Oznacza to, że spadek poziomu bezrobocia może potrwać kilka miesięcy.

Głównym źródłem danych na temat poziomu bezrobocia, które wykorzystuje EURSTAT jest badanie siły roboczej w Unii Europejskiej (European Union Labour survey). Badania te są przeprowadzone w wszystkich krajach UE-27 i gromadzą dane z jednego kwartału. Eurostat wylicza miesięczne dane w oparciu o informacje o zarejestrowanym zatrudnieniu.

Wzrost bezrobocia może wskazywać na to, że przedsiębiorstwa ograniczają zatrudnienie ze względu na złe warunki ekonomiczne, które mogą wynikać z ogólnej krajowej sytuacji ekonomicznej. Zazwyczaj doprowadza to do deprecjacji waluty krajowej ze względu na obawy związane z ogólną sytuacją gospodarczą.

Częstotliwość danych

Eurostat publikuje dane o bezrobociu w pierwszych dniach następnego miesiąca po okresie referencyjnym.

Zasada ogólna

Źródła informacji dla Eurostatu-u są różne, w zależności czy są to publikacje kwartalne czy miesięczne.