Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w USA

wskaźniki makroekonomiczne

4923

Stany Zjednoczone są największą wolnorynkową gospodarką na świecie. Są światowym centrum technologicznym oraz finansowym. Za sprawą dużych wpływów politycznych oraz dużej wagi gospodarki USA w skali całego świata, decyzje podejmowane przez amerykańskich polityków i innych decydentów są obserwowane przez Inwestrów na całym świecie. Szczególne znaczenie dla Inwestorów mają dane z rynku pracy USA, ponieważ poziom zatrudnienia jest uznawany za najrzetelniejszy wskaźnik, obrazujący kondycję danej gospodarki. Gospodarka w fazie wzrostu, potrzebuje „rąk do pracy”. Dlatego dobre dane z amerykańskiego rynku pracy mają zawsze duży wpływ na nastroje na globalnych rynkach finansowych, co przejawia się w zmianach (często raptownych) poziomów kursów walutowych na rynku Forex.

Lista wskaźników, opisujących kondycję amerykańskiej gospodarki:

 

ZMIANA ZATRUDNIENIA

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, w pierwszy piątek danego miesiąca.

Definicja

Non-farm Payrolls, albo Payrolls – informacja o miesięcznej zmianie liczby zatrudnionych poza rolnictwem. Oparte na badaniach ankietowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Obliczany na podstawie ankiety z 400 tysięcy zakładów pracy, bazując na liczbie osób figurujących na ich liście płac (stąd żargonowa nazwa payrolls).

Znaczenie rynkowe

Bardzo duże. Raport jest uważany za najlepszą informację o stanie amerykańskiego rynku pracy, tym samym uważany jest za najważniejszy wskaźnik aktualnej kondycji amerykańskiej gospodarki.

Ważne informacje

Dane dotyczące payrolls’ów z poprzednich miesięcy są często rewidowane (duża część gospodarstw odsyła ankiety z opóźnieniem), dlatego poza aktualnym odczytem, należy zwrócić uwagę, czy finalny odczyt z poprzedniego miesiąca nie uległ zmianie oraz jaka jest skala potencjalnej rewizji.

STOPA BEZROBOCIA W USA

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, w pierwszy piątek danego miesiąca.

Definicja

Poziom bezrobocia w USA (Unemployment rate) kalkulowany jest na podstawie ankiety z 60 tysięcy gospodarstw domowych. Mówi, jaki jest stosunek liczby osób bez zatrudnienia do liczby osób zdolnych do pracy oraz aktywnie poszukujących pracy.

Znaczenie rynkowe

Duże. Podawane i rozpatrywane razem z danymi na temat zmiany zatrudnienia. Jednak, inwestorzy więcej uwagi poświęcają poziomowi zmiany zatrudnienia niż stopie bezrobocia.

Ważne informacje

Niekiedy payrolls i stopa bezrobocia dają mocno rozbieżne sygnały. Wynika to z różnic metodologicznych, przykładowo w obliczaniu poziomu bezrobocia w USA nie ma podwójnego liczenia osób zatrudnionych na kilku etatach. W przypadku payrollsów, istnieje ryzyko podwójnego policzenia osoby, która jest zatrudniona więcej niż w jednym zakładzie pracy jednocześnie.

LICZBA NOWYCH BEZROBOTNYCH

Częstotliwość publikacji

Raz w tygodniu w czwartek.

Definicja

Wskaźnik obrazujący liczbę nowych bezrobotnych, którzy zarejestrowali się po raz pierwszy po zasiłek dla bezrobotnych (unemployment benefits). Osoba, która chce uzyskać wspomniany zasiłek w USA, musi spełnić 5 wymagań: przynajmniej przez rok być zarejestrowana, jako osoba bezrobotna; nie może być zwolniona z pracy na skutek zaniedbań służbowych; musi być zdolna do pracy (zdrowa fizycznie i psychicznie); musi wyrazić swoją dostępność oraz aktywnie szukać pracy.

Znaczenie rynkowe

Średnie lub duże znaczenie. Mają one dość duży wpływ na kształtowanie się nastrojów na rynkach, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych wskaźników, pokazują skalę napływu nowych bezrobotnych (tych, którzy pierwszy raz stracili pracę), co świadczy o aktualnej sile (lub w przypadku znacznego wzrostu – słabości) rynku pracy.

Ważne informacje

Dane te, funkcjonują na rynku również pod nazwą wnioski o zasiłek dla bezrobotnych  (unemployment claims lub jobless claims bądź initial claims).

RAPORT ADP 

Częstotliwość publikacji

W każdą pierwszą środę miesiąca.

Definicja

Raport ADP (ADP Non-Farm Employment Change) obrazuje zmianę liczby nowo zatrudnionych w poprzednim miesiącu. Raport ADP obejmuje tylko zatrudnienie w sektorze prywatnym (non-farm payrolls bierze pod uwagę również sektor państwowy).

Znaczenie rynkowe

Średnie lub dużeznaczenie. Dzięki temu, że ukazuje się 2 dni przed raportem o bezrobociu (ta zależność funkcjonuje tylko w pierwszym tygodniu miesiąca, ponieważ raport o bezrobociu jest publikowany raz w miesiacu wraz z payrollsami w pierwszy piątek miesiąca), pozwala prognozować kierunek i poziom zmian w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym USA.

PKB W USA

Częstotliwość publikacji

Raport o PKB jest publikowany kwartalnie.

Definicja

Produkt Krajowy Brutto PKB (Gross Domestic Product GDP) opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu. Raport i dane dot. PKB dla USA są publikowane przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA) w trzech odsłonach:

  • około 30 dni po zakończeniu kwartału – przyszłe PKB (advance GDP)
  • około 60 dni po zakończeniu kwartału – wstępne PKB (preliminary GDP)
  • około 90 dni po zakończeniu kwartału – GDP w wersji ostatecznej (final GDP)

Znaczenie rynkowe

Każdy odczyt PKB począwszy od pierwszego odczytu (przyszłe PKB), aż po finalny PKB ma duże znaczenie. PKB jest najpopularniejszym wskaźnikiem obrazującym siłę danej gospodarki. Dopóki gospodarka USA będzie najważniejszą gospodarką świata, inwestorzy będą przyglądali się zmianom PKB USA.

Ważne informacje

Dane dotyczące PKB w USA prezentowane są w wersji zannualizowanej.

ROZPOCZĘTE INWESTYCJE BUDOWLANE W USA

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, zazwyczaj około 17. dni po zakończeniu badanego miesiąca.

Definicja

Raport ten jest publikowany w większości państw. Uczestników rynków finansowych najbardziej jednak interesuje rynek nieruchomości w USA. Raport Rozpoczętych inwestycji budowlanych w USA (Housing starts)pokazuje liczbę inwestycji budownictwa mieszkaniowego w USA, rozpoczętą w poprzednim miesiącu. Publikowany jest razem z raportem o liczbie pozwoleń na budowę w USA (Building Permits).

Znaczenie rynkowe

Średnie znaczenie rynkowe. Jest to wskaźnik siły rynku nieruchomości. Jego siła wynika z zaufania konsumentów do perspektyw gospodarczych. Jeżeli liczba rozpoczętych budów rośnie, wówczas można powiedzieć, że konsumenci są raczej pewni swojej pracy i nie boją się zaciągać kredytów hipotecznych. Dlatego, wskaźnik ten, może być zatem traktowany jako miernik sentymentu konsumentów.

Ważne informacje

Raport Rozpoczętych inwestycji budowlanych w USA (Housing starts) publikowany jest w ujęciu rocznym, czyli faktyczna liczba budów rozpoczęta w poprzednim miesiącu jest mnożona przez 12.

POZWOLENIA NA BUDOWĘ W USA

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, zazwyczaj około 17 dni po zakończeniu badanego miesiąca.

Definicja

Raport Pozwoleń Budowlanych w USA (Building Permits lub Residential Building Permits) pokazuje ile pozwoleń budowlanych zostało wydanych w poprzednim miesiącu. Dotyczy on tylko pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych.

Znaczenie rynkowe

Znaczenie średnie albo duże. Jest to wskaźnik przyszłej siły rynku nieruchomości. Można powiedzieć, że jest wskaźnikiem wyprzedzającym, ponieważ liczba wydanych pozwoleń na budowie świadczy o przyszłej koniunkturze na rynku nieruchomości. Wskaźnik ten, ma większe znaczenie dla inwestorów od innych danych publikowanych w tym samym momencie, czyli Rozpoczętych inwestycji budowlanych (Housing Starts) w USA.

Ważne informacje

Raport publikowany jest w ujęciu rocznym, czyli faktyczna liczba pozwoleń na budowę wydanych w poprzednim miesiącu jest mnożona przez 12.

SPRZEDAŻ NOWYCH DOMÓW W USA

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, zazwyczaj około 25 dni po zakończeniu badanego miesiąca.

Definicja

Wskaźnik sprzedaży nowych domów w USA (New Homes Sales lub New Residential Sales) prezentuje liczbę sprzedanych nowopowstałych domów mieszkalnych. W przeciwieństwie do innych danych z rynku nieruchomości(Rozpoczętych inwestycji i Pozwoleń na budowę) nie bierze wszystkich nowopowstałych domów, na przykład tzw. przybudówek. Raport ten bierze pod uwagę daną nieruchomość mieszkalną tylko raz, sprzedaż może mieć miejsce w dowolnym momencie budowy domu, ponieważ do statystyk bierze się pod uwagę kontrakt sprzedaży danej nieruchomości.

Znaczenie rynkowe

Mimo, że wskaźnik ten ma raczej średnie znaczenie, czasami jego publikacja może wywołać większą reakcję rynku, ponieważ pozwala on wyznaczyć cykle w koniunkturze przemysłu budowlanego. Sektor nieruchomości ma duże znaczenie dla gospodarki danego kraju i to jego załamanie było jednym z pierwszych znamion kryzysu w 2008 roku. Podobnie jak dane na temat rozpoczętych nowych inwestycji, sprzedaż nowych domów świadczy o pewności konsumentów, co do swojego zatrudnienia, czyli siły rynku pracy i całej gospodarki USA.

Ważne informacje

Raport Sprzedaży nowych domów w USA (New Homes Sales lub New Residential Sales) publikowany jest w ujęciu rocznym.

SPRZEDAŻ DOMÓW NA RYNKU WTÓRNYM

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, w czwartym tygodniu danego miesiąca.

Definicja

Wskaźnik sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA (Existing Homes Sales lub Home Resales)publikowany jest przez National Association of Realtors, czyli amerykańskie stowarzyszenie pośredników nieruchomości. Jest to raport o liczbie domów sprzedanych przez swoich dotychczasowych właścicieli w USA w danym miesiącu. Opiera się na danych o zrealizowanych transakcjach sprzedaży domów jednorodzinnych, szeregowych, mieszkań oraz lokali spółdzielczych. Wskaźnik ten, nie bierze pod uwagę danych na temat sprzedaży nowych domów. Istotne w opisie tego wskaźnika jest zdefiniowanie okresu potrzebnego do realizacji transakcji sprzedaży. Proces realizacji tranakcji sprzedaży trwa w USA średnio sześć do ośmiu tygodni, dlatego można przyjąć, że wskaźnik odzwiercidla liczbę zawartych umów sprzedaży domów rynku wtórnego sprzed około dwóch miesięcy.

Znaczenie rynkowe

W przeciwieństwie do wskaźnika Pozwoleń na budowę w USA (Housing Starts), który niekiedy jest traktowany raczej jako wskaźnik sił podażowych firm budowlanych, wskaźnik sprzedaży domów na rynku wtórnym jest typowych wskaźnikiem obrazującym popyt konsumentów. Jednak w celu dokonania kompleksowej analizy, należy wziąść pod uwagę oba wskaźniki. Dodatkową zaletą tego wskaźnika jest fakt, iż jest on publikowany przed innymi danymi z rynku nieruchomości, takimi jak dane sprzedaży nowych domów (New Homes Sales). Wspomniane wyżej zalety decydują o dużym znaczeniu tego wskaźnika dla inwestorów.

Ważne informacje

Jest to jeden z najlepszych wskaźników kondycji rynku nieruchomości w USA. Często jednocześnie analizowany w Housing starts.

PODPISANE UMOWY KUPNA DOMU

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc. Publikowany około tydzień po danych na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym (Existing Homes Sales).

Definicja

Indeks podpisanych umów kupna domu (Pending Home Sales) publikowany jest przez National Association of Realtors, czyli amerykańskie stowarzyszenie pośredników nieruchomości. Informuje o liczbie zawartych (ale jeszcze nie sfinalizowanych) umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań. Umożliwia prognozowanie poziomu przyszłej sprzedaży domów na rynku wtórnym, ponieważ podpisanie umowy wyprzedza zwykle sfinalizowanie transakcji o 6-8 tygodni. Podobnie jak dane na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym, indeks podpisanych umów kupna domu nie zawiera danych o podpisanych umowach sprzedaży nowych domów.

Znaczenie rynkowe

Dość duże znaczenie dla Inwestorów. Pozwala określić obecne nastroje konsumentów (ewentualne obawy o swoją przyszłość, bądź pewność swojego zatrudnienia) poprzez ich chęć do zaciągania długoterminowych pożyczek lub kredytów hipotecznych. 

ZAMÓWIENIA NA DOBRA TRWAŁE W USA 

Częstotliwość publikacji

Publikowany około 25. dnia danego miesiąca.

Definicja

Zamówienia na dobra trwałe (Durable Goods Orders) są publikowane przez Census Bureau. Dane te mówią o zamówieniach złożonych w poprzednim miesiącu u krajowych producentów na bieżące i przyszłe dostawy wyrobów, których okres używalności (amortyzacji) wynosi co najmniej trzy lata (np.: samochody, samoloty czy komputery). Raport powstaje na bazie ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego.

Znaczenie rynkowe

Średnieznaczenie rynkowe. Wzrost wartości zamówień na dobra trwałe oznacza wzrost gospodarczy, ponieważ ludzie chętniej kupują produkty o wysokiej wartości, a takimi są właśnie – dobra trwałe. Dlatego te dane mają charakter wyprzedzający w stosunku do takich danych jak produkcja przemysłowa. Publikowane jednocześnie dane Core Durable Orders mają większe znaczenie rynkowe niż standardowe Durable Goods Orders, ze względu na wyeliminowanie w tym wskaźniku kontraktów sezonowych (jednorazowych ale o dużym znaczeniu ze względu na ich wartość nominalną), jakimi z pewnością są zakupy samolotów.

Ważne informacje

W raporcie o dobrach trwałych (Durable Goods Report) uwzględnione są dwa kluczowe wskaźniki Core Durable Goods Orders – dane dotyczące zamówień na dobra trwałe, które wykluczają zamówienia z przemysłu lotniczego oraz obronnego oraz obejmujace wszystkie dobra trwałe Durable Goods Orders. Jak zostało to zaznaczone powyżej, to ten pierwszy wymieniony wskaźnik ma większe znaczenie dla rynku Forex.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W USA

Częstotliwość publikacji

Publikowany około 15. dnia miesiąca.

Definicja

Produkcja przemysłowa (industrial production lub factory input) to indeks publikowany przez Fundusz Rezerw Federalnych (bank centralny USA). Pokazuje zmiany wielkości produkcji w sektorze wytwórczym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Indeks ten jest średnią geometryczną (formuła Fischera) danych pochodzących z amerykańskiego urzędu statystycznego oraz z towarzystw handlowych. Zawierają informacje zarówno o zasobach zużytych do produkcji, jak i o wielkości produkcji końcowej.

Znaczenie rynkowe

Znaczenie średnie, czasem duże. Jeden z ważniejszych wskaźników pozwalających prognozować szybkość rozwoju gospodarki.

Ważne informacje

Wskaźnik produkcji przemysłowej jest publikowany wraz ze wskaźnikiem wykorzystanie mocy produkcyjnych (Capacity Utilization Rate).

WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH W USA 

Częstotliwość publikacji

Publikowany około 15. dnia każdego miesiąca.

Definicja

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych (Capacity Utilization Rate) to wskaźnik publikowany przez FED obrazujący poziom wykorzystania potencjału produkcji w gospodarce USA. Publikowany wraz z raportem o dynamice produkcji przemysłowej. Zawiera dane o sektorze przemysłowym, wydobywczym oraz przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.

Znaczenie rynkowe

Podany wskaźnik ma średnie znaczenie. Jeden z czołowych wskaźników poziomu inflacji konsumenckiej.

Ważne informacje

Jest uznawany za wskaźnik wyprzedzający dla inflacji. Kiedy producenci zbliżają się do pełni wykorzystania swoich zasobów, koszty wytworzenia produktów wzrastają, co ma bezpośredni wpływ na wzrost cen tych produktów. Uznaje się, że jeżeli wskaźnik ten osiągnie wartość powyżej 80%, zaczyna pojawiać się groźba presji inflacyjnej.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W USA

Częstotliwość publikacji

Publikowany około 14. dnia miesiąca.

Definicja

Wskaźnik sprzedaży detalicznej USA ( Retail Sales) publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA). Obejmuje dane o sprzedaży bezpośredniej oraz wysyłkowej. Raport o sprzedaży detalicznej dzieli produkty na następujące grupy: żywność i napoje; odzież;  samochody.

Znaczenie rynkowe

Raport o sprzedaży detalicznej ma duże znaczenie. Zważywszy na duży udział sprzedaży detalicznej w amerykańskim PKB, raport ten ma istotne znaczenie dla Inwestorów do oceny bieżącej i przyszłej siły gospodarki USA.

Ważne informacje

Poza danymi na temat miesięcznej zmiany poziomu sprzedaży detalicznej (retail sales), oddzielnie publikowane są dane na temat sprzedaży detalicznej bez samochodów (core retail sales).

INFLACJA BAZOWA CPI W USA

Częstotliwość publikacji

Publikowany około 15. dnia miesiąca.

Definicja

Inflacja konsumencka CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług, czyli dla konsumenta. Mówi o zmianie poziomu cen koszyka dóbr i usług, takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna z perspektywy nabywcy. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności i zmienność cen energii, powstał wskaźnik, który pomija te czynniki, czyli konsumencka inflacja bazowa (Core CPI).

Znaczenie rynkowe

Dane o inflacji bazowej CPI mają większe znaczenie dla inwestorów od inflacji CPI. Poziom inflacji maduże znaczenie poznawcze dla inwestorów, ponieważ zmiany poziomu inflacji mogą determinować ewentualne ruchy banku centralnego w sprawie stóp procentowych (mimo, że Fed korzysta ze zmodyfikowanego wskaźnika inflacji, czyli PCE).

Ważne informacje

Od 2000 roku FED nie korzysta z inflacji CPI do swoich analiz. Obecnie korzysta z indeksu wydatków osobistych konsumentów (Personal consumption expenditures price index), czyli tzw. PCE. PCE w przeciwieństwie do tradycyjnego CPI jest liczony z pomocą formuły Fischera (CPI za pomocą zmodyfikowanej wersji formuły Laspeyres’a). W skrócie: indeks PCE opiera się na założeniu, że konsumenci wybierają podobne produkty, których ceny są względnie stałe, kosztem produktów, których ceny wzrastają (efekt substytucji). Jednak, dla inwestorów na rynkach finansowych wciąż duże znaczenie mają tradycyjne mierniki inflacji, takie jak inflacja bazowa CPI.

INFLACJA  KOSZTÓW PRODUKCJI PPI

Częstotliwość publikacji

Publikowany około 15. dnia miesiąca.

Definicja

Inflacja kosztów produkcji, inaczej zwana inflacją producencką PPI (Producer Price Index) jest w USA wskaźnikiem publikowanym przez Bureau of Labor Statistics. Mierzy zmianę cen uzyskiwanych przez krajowych wytwórców towarów i usług, czyli producentów. W podobnym czasie publikowana jest również producencka inflacja bazowa (Core PPI). W przeciwieństwie do tradycyjnego wskaźnika inflacji producenckiej, inflacja producencka bazowa nie bierze pod uwagę zmiennych cen energii oraz żywności.

Znaczenie rynkowe

Standardowe dane dotyczące inflacji PPI są istotniejsze dla inwestorów od inflacji PPI bazowej, ponieważ inflacja PPI bazowa nie uwzględnia zmian cen energii i żywności, które stanowią około 40% koszyka dóbr używanych do pomiaru PPI.

Ważne informacje

Dane te, nabierają na znaczeniu dla inwestorów, jeśli są publikowane przed danymi dot. inflacji konsumenckiej CPI, z którymi są ściśle skorelowane.

STOPY PROCENTOWE W USA

Częstotliwość publikacji

Publikowana 8 razy w roku, zwykle w odstępach około siedmiotygodniowych.

Definicja

Publikowana przed bank centralny USA. W tym samym momencie jest publikowany komunikat (FOMC Statement), który określa ewentualne zmiany pozostałych narzędzi polityki monetarnej wraz z ich uzasadnieniem i układem głosów podczas głosowania oraz drugi komunikat Projekcje Ekonomiczne (FOMC Economic Projections), który określa projekcje inflacji i wzrostu ekonomicznego USA na najbliższe 2 lata oraz indywidualne projekcje członków Fed-u dot. kształtowania się stóp procentowych.

Znaczenie rynkowe

Duże znaczenie. W ostatnim czasie, uczestnicy rynków finansowych z większą niecierpliwości czekają na komunikat FOMC Statement, który określa narzędzia luzowania/zacieśniania polityki pieniężnej, które bezpośrednio wpływają na ilość pieniądza w obiegu, co ma duży wpływ na aktywność gospodarczą konsumentów. Poza tym, potencjalne zmiany stopy procentowych zazwyczaj są już zdyskontowane w momencie ich ogłoszenia, natomiast FOMC Statement skupia się na przyszłości gospodarki.

Ważne informacje

Stopa procentowa USA, czyli Stopa Funduszy Federalnych Fed (Federal Funds Rate) wyznacza docelową stopę procentową po jakiej instytucje wchodzące w skład Systemu Rezerwy Federalnej mogą sobie pożyczać środki (target federal rate). W praktyce wspomniane instytucje dokonują transakcji, po ustalonej przez siebie stopie procentowej (federal funds effective rate), kształtując w ten sposób rynkowe stopy procentowe. Bank  centralny może wpływać na rynkowe stopy procentowej, sterując podażą pieniądza. Konferencja banku centralnego rozpoczyna się  zwykle około pół godziny po publikacji komunikatów.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA FUNDUSZU REZERWY FEDERALNEJ (BANKU CENTRALNEGO USA)

Częstotliwość publikacji

Publikowane 3 tygodnie po ogłoszeniu stóp procentowych w USA. Publikowana 8 razy w roku.

Definicja

Protokół z posiedzenia FED-u, czyli tzw. minutes, jest szczegółowym sprawozdaniem z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (Federal Open Market Committee – FOMC).

Znaczenie rynkowe

Znaczenie rynkowe średnie lub duże. Protokół z posiedzenia banku centralnego ma duże znaczenie rynkowe, ponieważ może dać istotną dla inwestorów wiedzę, którymi przesłankami ekonomicznymi kierują się członkowie FOMC, podejmując dane decyzje, co do kształtu polityki monetarnej. Z drugiej strony, dość istotna część tych informacji jest przekazywana podczas konferencji, która ma miejsce po ogłoszeniu stóp procentowych oraz członkowie Fed przedstawiają swoje poglądy na temat gospodarki i polityki monetarnej podczas indywidualnych wywiadów z mediami.

Ważne informacje

Protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej (FOMC Meeting Minutes) jest publikowany od 2005 roku.

BEŻOWA KSIĘGA

Częstotliwość publikacji

Publikowana 8 razy w roku, 2 tygodnie przed planowanym posiedzenie Komitetem Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC).

Definicja

Beżowa księga (Beige Book) jest zbiorem analiz ekonomicznych, który jest przedłożony członkom FOMC. Ma na celu przedstawić obecny stan gospodarki oraz potencjalnie wpłynąć na decyzje członków FOMC w sprawie polityki monetarnej USA, między innymi w sprawie stóp procentowych.

Znaczenie rynkowe

Znaczenie małe, czasem średnie. Zdaniem wielu analityków, Beżowa Księga nie ma dużego wpływu na decyzje FOMC, ponieważ członkom FOMC są przedłożone również inne analizy, między innymi zawierającą prognozy gospodarcze – Zieloną Księgę (Green Book) oraz zawierającą opis alternatywnych scenariuszy dla polityki monetarnej, tzw. Niebieska Księgę (Blue Book). Nie są one jednak ogólnodostępne, ale mają prawdopodobnie większe znaczenie na decyzje podejmowane przez FOMC, niż Beżowa Księga. Dlatego Beżowa Księga bardzo rzadko wywołuje konkretne działania inwestorów na rynkach finansowych, czego efektem jest brak zmian kursów walut czy surowaców. Można ją traktować tylko jako pomoc w zrozumieniu decyzji banku centralnego USA.

Ważne informacje

Beżowa Księga (Beige Book) jest również nazywana Obecnymi Warunkami Ekonomicznymi (Current Economic Conditions). Znajduje się w niej komentarz dotyczący sytuacji ekonomicznej w poszczególnych regionach USA (fragmentów terytorium USA, za które odpowiadają poszczególne banki systemu Fed), zaprezentowany w 12 częściach tego raportu, charakterystyka stanu gospodarki całego kraju w 13 części.

ISM DLA PRZEMYSŁU

Częstotliwość publikacji

Publikowany w pierwszy dzień roboczy miesiąca w USA.

Definicja

Indeks ISM dla przemysłu (ISM Manufacturing PMI) został opracowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą). Indeks ten jest również obliczany w dla innych krajów, także Polski przez agencję Reuters i prezentowany pod skrótem PMI. Dla Stanów Zjednoczonych funkcjonuje pod nazwą ISM. Indeks powstaje na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli 300 przedsiębiorstw. 10 składowych: nowe zamówienia, zaległości, zapasy, zapasy konsumentów, ceny, zatrudnienie, eksport, import, produkcja i czasy dostaw.

Znaczenie rynkowe

Średnie lub duże znaczenie (w zależności od sytuacji rynkowej). Jest ważny, bo jest pierwszą informacją o stanie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw.

Ważne informacje

ISM dla przemysłu (ISM Manufacturing PMI), podobnie jak inne wskaźniki PMI, w momencie kiedy osiąga wartości powyżej 50 sygnalizuje ożywienie lub dalszy wzrost gospodarki. Spadek tego wskaźnika poniżej 50 punktów zwiastuje recesję.

ISM DLA USŁUG

Częstotliwość publikacji

 

Publikowany w trzeci dzień roboczy miesiąca w USA.

Definicja

Indeks ISM dla usług (ISM Non-Manufacturing PMI) jest obliczany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli 370 przedsiębiorstw zajmujących się finansami, ubezpieczeniami, transportem, agencji nieruchomości oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. 11 składowych: nowe zamówienia, zatrudnienie, zaległości, zapasy, zapasy konsumentów, ceny, nowe zamówienia eksportowe, import, sentyment do stanu zapasów, produkcja (aktywność biznesowa) i czasy dostaw.

Znaczenie rynkowe
Znaczenie średnie lub niskie. Ma mniejsze znaczenie od ISM dla przemysłu.
Ważne informacje

ISM dla usług (ISM Non-Manufacturing PMI lub Business Activity Index), w momencie kiedy osiąga wartości powyżej 50 sygnalizuje ożywienie lub dalszy wzrost gospodarki.

INDEKS CHICAGO PMI

Częstotliwość publikacji

Publikowany w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Definicja

Indeks Chicago PMI (Chicago PMI Index) jest publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą). Obrazuje aktywność sektora wytwórczego na podstawie danych menedżerów ds. zakupów w okręgu Chicago. Jest tworzony w oparciu o ankietę na 300 pracownikach odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w przedsiębiorstwach z 20 gałęzi przemysłu.

Znaczenie rynkowe

Znaczenie średnie. Ma mniejsze znaczenie od ISM dla przemysłu USA, aczkolwiek często analizowany razem z tym wskaźnikiem. Na znaczeniu zyskuje dzięki temu, że publikowany jest wcześniej niż ISM dla przemysłu, a dotyczy tego samego okresu, ponieważ Chicago PMI powstaje na podstawie danych z bieżącego miesiąca (większość podobnych wskaźników bazuje na danych poprzedniego miesiąca).

Ważne informacje

Wartość powyżej 50 punktów mówi że skala produkcji przemysłowej rośnie natomiast odczyty poniżej 50 punktów oznaczają zmniejszanie skali produkcji.

BADANIE SENTYMENTU CONFERENCE BOARD

Częstotliwość publikacji

Publikowany raz w miesiącu.

Definicja

Indeks Conference Board obliczany jest przez Conference Board na podstawie ankiety przeprowadzanej w 5 tysiącach gospodarstw domowych dotyczących oceny aktualnej kondycji gospodarstw domowych oraz ich oczekiwań, co do swojej kondycji finansowej za sześć miesięcy.

Znaczenie rynkowe

Średnie lub duże znaczenie. Zaufanie konsumentów wpływa na bieżący i oczekiwany poziom konsumpcji (która stanowi dużą część amerykańskiego PKB) bezpośrednio wpływając na siłę gospodarki USA.

Ważne informacje

Na rynku te dane są nazywane Conference Board Consumer Confidence Index, czyli indeks zaufania konsumentów Conference Board.

BADANIE SENTYMENTU UNIWERSYTETU MICHIGAN

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, publikowany około 10 dnia miesiąca.

Definicja

Indeks Uniwersytetu Michigan to wskaźnik opisujący nastroje panujące wśród konsumentów w rejonie Michigan oraz perspektywy wzrostu gospodarczego całej gospodarki USA. Powstaje na bazie oceny aktualnej sytuacji przez respondentów oraz oczekiwania związane z przyszłymi warunkami gospodarczymi. Badania są przeprowadzane drogą telefoniczną wśród 500 gospodarstw domowych.

Znaczenie rynkowe

Znaczenie dla rynku średnie (czasem małe). Istotność Indeksu Michigan wynika z faktu, że wydatki konsumentów stanowią najważniejszy czynnik mający wpływ ma wielkość PKB.

INDEKS FED Z FILADELFII

Częstotliwość publikacji

Publikowany w trzeci czwartek każdego miesiąca.

Definicja

Indeks Fed z Filadelfii (Fed Philadelphia lub Fed Philly Index) jest indeksem aktywności sektora przetwórczego w rejonie Filadelfii, (stan Pensylwania, New Jersey, Delaware). Publikowany przez filadelfijski oddział Rezerwy Federalnej. Bazuje na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród menedżerów odpowiedzialnych za zaopatrzenie przedsiębiorstw.

Znaczenie rynkowe

Średnie znaczenie rynkowe. Jako jeden z pierwszych notowanych w danym miesiącu regionalnych indeksów aktywności gospodarczej może wywierać dość duży wpływ na oczekiwania analityków względem kolejnych danych.