Produkt narodowy brutto PNB

854

Produkt narodowy brutto (PNB, ang. gross national product, GNP) jest to całkowita wartość rynkowa dóbr i usług końcowych wytworzonych przez gospodarkę narodową w określonym okresie czasu (zwykle w roku), obliczona przed uwzględnieniem amortyzacji lub zużycia kapitału wykorzystanego w procesie produkcji.

Produkt narodowy brutto odróżnia się od produktu krajowego netto, który jest obliczany po dokonaniu takiego odpisu. PNB jest prawie identyczny z produktem krajowym brutto (PKB), z tą różnicą, że ten ostatni nie obejmuje dochodu uzyskiwanego przez rezydentów danego kraju z inwestycji zagranicznych (pomniejszonego o dochód uzyskiwany w gospodarce krajowej, przypadający na obcokrajowców z zagranicy). Produkt krajowy brutto jest dogodnym wskaźnikiem poziomu aktywności gospodarczej danego kraju. W 1991 r. Stany Zjednoczone zastąpiły PKB produktem krajowym brutto jako główną miarą produkcji gospodarczej.