Wskaźnik: Produkcja przemysłowa

103

W fundamentalnej analizie produkcja przemysłowa jest ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym – a tuż za nią inwestorzy. Indeks ten pozwala zdiagnozować stan gospodarki i ocenić szybkość jej rozwoju. Ponadto należy pamiętać, że daje to szansę sprawdzenia kierunku zmian PKB. Pomaga inwestorom sporządzać prognozy dotyczące rynków finansowych, a także może wzmocnić walutę krajową.

Co to jest produkcja przemysłowa?

Produkcja przemysłowa jest miarą produkcji sektora przemysłowego gospodarki, a sektor ten obejmuje między innymi produkcję, energię i wydobycie. Ponadto opiera się na fizycznych wskaźnikach głośności i nie obejmuje usług prywatnych i publicznych. Faktem jest, że te obszary gospodarki w niewielkim stopniu przyczyniają się do tworzenia produktu krajowego brutto (PKB), cechuje je pewna wrażliwość na stopy procentowe i popyt konsumpcyjny. Dlatego produkcję przemysłową traktuje się jako ważne narzędzie do prognozowania PKB i wyników gospodarczych.

Produkcja przemysłowa i podstawowe analizy

Wskaźnik makroekonomiczny, jakim jest produkcja przemysłowa, odzwierciedla poziom produkcji sektora przemysłowego w Polsce. Jest mierzony co miesiąc, a informacje o nim publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Należy mieć świadomość, że polska gospodarka, a ściślej sektor przemysłowy, zależy od eksportu i popytu zagranicznego, a zatem warunki ekonomiczne w krajach sąsiednich wpływają na poziom polskiej produkcji przemysłowej.

Wskaźnik produkcji przemysłowej informuje o tym, jak bardzo zmieniła się całkowita produkcja sektora przemysłowego, a wykorzystanie mocy produkcyjnych oznacza, jaki procent potencjału został wykorzystany do osiągnięcia obecnego poziomu produkcji przemysłowej. W przypadku dużych odchyleń między prognozowanymi a rzeczywistymi wartościami dotyczącymi całkowitej produkcji przemysłowej mogą pojawić się silne reakcje inwestorów – tym bardziej, że jest to bardzo dynamicznie zmieniający się wskaźnik.

Występowanie wysokiej dynamiki produkcji oznacza, że ​​gospodarka jest w dobrym stanie. Wzrost produkcji przemysłowej ma pozytywny wpływ na wzrost cen akcji, a także zachęca inwestorów do działania. Dobra sytuacja gospodarcza przyczynia się do wzrostu popytu, a tym samym wzrostu produkcji. Sytuacja ta zwykle prowadzi do zwiększonej konkurencji o produkty na głównych rynkach światowych i do umocnienia waluty krajowej. Odpowiednio niska dynamika produkcji może być oznaką niekorzystnej sytuacji gospodarczej – może prowadzić do wycofania się inwestorów z krajowej waluty. Mając to na uwadze, informacje o produkcji przemysłowej powinny zostać uwzględnione w podstawowej analizie.