Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych PPI w USA i Europie

2399

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) odzwierciedla zmiany cen sprzedaży produktów wytwarzanych przez krajowych producentów. Wskaźnik PPI uwzględnia wszystkie produkty i usługi wytworzone przez producentów ze Stanów Zjednoczonych.

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI), w przeciwieństwie do CPI, jest wskaźnikiem służącym do pomiaru cen na poziomie producenta. PPI bardzo dobrze odzwierciedla poziom cen na rynkach hurtowych i towarowych. W przypadku PPI dla USA wszystkie gałęzie przemysłowe amerykańskiego przemysłu zostały uwzględnione przy kalkulacji z wyłączeniem importu. Podobnie jak w przypadku CPI, indeks cen dóbr producenta może być kalkulowany w różny sposób. PPI zwykle jest obliczany jest jako stosunek cen hurtowych danym roku do cen hurtowych w roku bazowym, stanowiącym punkt odniesienia. Wskaźnik ten może być między innymi obliczany dla surowców, towarów przemysłowych, które będą dalej przetwarzane oraz dóbr na końcowym etapie produkcji.

PPI może być rozumiany jako poziom inflacji z punktu widzenia producentów ze Stanów Zjednoczonych

Koszyk dóbr uwzględnia zarówno produkty, jak i usługi nabywane przez producentów, które traktowane są “surowce” w procesie wytwarzania. Wartość cenowa brana pod uwagę dla wskaźnika PPI to dochód osiągnięty przez producenta, nie uwzględniający podatków oraz akcyzy z uwagi na fakt, iż nie stanowią one części przychodu. Ważne jest aby pamiętać, że produkty i usługi nabyte przez konsumentów bezpośrednio od producentów lub od pośredników są również uwzględnione w tym wskaźniku.

CPI, w przeciwieństwie do PPI, zawiera wszelkiego rodzaju podatki, gdyż są one niezbędnym wydatkiem konsumenta. Podstawową różnicą między PPI a CPI jest to, że pierwszy wskaźnik jest stosowany do zmiany rzeczywistego wzrostu w produkcji, natomiast drugi do regulacji przepływów przychodów i wydatków związanych z kosztami utrzymania.

PPI jest podobnym wskaźnikiem ekonomicznym pod względem interpretacji jak CPI, głównie w celu pomiaru inflacji. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost inflacji oznacza spadek siły nabywczej waluty danego kraju, co doprowadza do jej deprecjacji.

Z drugiej strony wzrost inflacji może także doprowadzić do wzrostu nominalnych stóp procentowych, co może przyciągać uwagę inwestorów zagranicznych tą walutą i ostatecznie oznaczać jej aprecjację.

Znaczenie wskaźnika PPI dla rynku

Największą zaletą indeksu cen dóbr producenta w oczach inwestorów jest możliwość wykorzystania tego wskaźnika do prognozowania CPI. Zastosowanie PPI w taki sposób jest możliwe dzięki założeniu, że wzrost kosztów, który pojawi się na poziomie cen producentów zostanie przerzucony w pewnym momencie na konsumentów. Dlatego inwestorzy jak i banki centralne będą pod takim kątem analizować publikacje dotyczące PPI. Warto zwrócić uwagę, że w wyniku dużego udziału przy kalkulacji PPI tak zmiennych czynników jak np. ceny energii, dane mogą ulegać dużym zniekształceniom. Dodatkowo należy pamiętać o nieuwzględnieniu wszystkich sektorów gospodarki; są uwzględniane tylko sektory przemysłowe gospodarki. Podsumowując z punktu widzenia uczestników rynku najważniejsza jest możliwość wykorzystania tego wskaźnika do prognozowania CPI.

Częstotliwość publikacji

Pierwsze publikacje danych za dany miesiąc, jak i ostateczne wartości z ostatnich 4 miesięcy (ostateczne dane) są dostępne w następnym miesiącu, zazwyczaj w drugim pełnym tygodniu.

Zasada ogólna

PPI koncentruje się na produkcji amerykańskich producentów, wyklucza przywóz, podatek  od sprzedaży towarów i usług i podatek akcyzowy. Koncentruje się na dochodzie, który otrzymuje producent wyrobów.

PPI wraz z indeksem cen importu (MPI) może dostarczać ważnych informacji dla władz polityki pieniężnej w Europie

Indeks cen przemysłowych strefy euro mierzy średnią zmianę cen wszystkich towarów i usług wynikających z działalności w sektorze przemysłowym i sprzedanych na rynku krajowym.

Rynek krajowy jest określany jako nabycie towarów i usług przez konsumentów, którzy mieszkają w tym samym kraju co producent. Jednym z istotnych czynników o którym należy pamiętać jest fakt, że ze względu na sezonowość wskaźnik ten nie obejmuje budownictwa. Nie zawiera również podatku VAT, akcyzy etc.

Ogólnie wskaźniki cen są ściśle analizowane przez władze polityki monetarnej, takie jak EBC, wspomagając ich przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłej polityki monetarnej.

PPI jest często analizowany równolegle z innym indeksem – indeksem cen importu (MPI), co z kolei daje możliwość obserwacji zmiany cen produktów importowanych wykorzystywanych w produkcji krajowej i pośrednio w konsumpcji. Jest to o tyle istotne, że ceny importu mają bezpośredni wpływ na ceny krajowe.

Częstotliwość publikacji

Eurostat publikuje dane PPI w ujęciu miesięcznym, w pierwszych dniach drugiego miesiąca po okresie referencyjnym.

Zasada ogólna:

PPI jest związany jedynie ze strefą euro. Każde porównanie PPI musi dotyczyć strefy euro a nie Unii Europejskiej.