Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w Polsce

wskaźniki makroekonomiczne

3979

Wskaźniki ekonomiczne publikowane dla naszej gospodarki mają znikomy wpływ na zachowanie globalnych Inwestorów względem światowych głównych par walutowych (majors) oraz surowców.  Wynika to z wciąż małej roli Polski w globalnej gospodarce. Wspomniane wskaźniki odgrywają jednak kluczowe znaczenie dla kondycji rodzimej waluty. Mogą one wywierać bezpośredni wpływ na zmiany poziomów kursów walutowych, powiązanych z PLN, czyli EURPLN, USDPLN itd.

Poniżej lista najbardziej istotnych wskaźników ekonomicznych dla Inwestora planującego otworzyć lub mającego już otwartą pozycję w PLN:   

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W POLSCE

Częstotliwość publikacji

Publikowana najczęściej w trzecim tygodniu danego miesiąca (najczęściej we wtorek lub w środę).

Definicja

Dynamika produkcji przemysłowej jest indeksem publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Mierzy comiesięczne zmiany wartości produkcji sprzedanej w cenach bazowych. Przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług, brany jest pod uwagę do obliczeń w cenach realizacji, czyli bez podatku od towarów i usług, natomiast jest pomniejszony o podatek akcyzowy, ale może być powiększony o dotacje otrzymane dla danego produktu. Wskaźnik ten jest sporządzany na podstawie danych otrzymanych z podmiotów działających w następujących gałęziach przemysłu: przetwórstwo przemysłowe; górnictwo i kopalnictwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami. Do pomiaru brane są firmy zatrudniające ponad 9 osób.

Znaczenie rynkowe

Wskaźnik ten ma duże znaczenie dla par walutowych powiązanych z PLN.  Dla pozostałych par walutowych, indeksów lub surowców brak znaczenia. Uznawany za jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych pozwalających prognozować dynamikę rozwoju gospodarki.

Ważne informacje

Dane dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej podawane są wraz z danymi obrazującymi dynamikę produkcji budowlano-montażowej. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) obejmuje roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowane na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o zatrudnieniu powyżej 9 osób.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W POLSCE

Częstotliwość publikacji

Publikowana najczęściej w na początku 4-ego tygodnia danego miesiąca (najczęściej w poniedziałek lub wtorek).

Definicja

Dynamika sprzedaży detalicznej jest indeksem publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Mierzy zmiany comiesięcznej sprzedaży detalicznej realizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Składowe sprzedaży detalicznej: towary konsumpcyjne nieżywnościowe (przeważnie największy udział wynoszący często ponad 40%); żywność i napoje bezalkoholowe (druga najważniejsza składowa o udziale przeważnie przekraczającym 20% sprzedaży detalicznej); towary niekonsumpcyjne; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe; towary i wyroby własne w placówkach gastronomicznych.

Znaczenie rynkowe

Wskaźnik ten ma duże znaczenie dla par walutowych powiązanych z PLN. Dla pozostałych par walutowych, indeksów lub surowców brak znaczenia. Wskaźnik sprzedaży detalicznej jest uważany za najszybszy wskaźnik pokazujący tendencje w wydatkach konsumpcyjnych społeczeństwa.

Ważne informacje

W przeciwieństwie do wskaźnika produkcji przemysłowej, który  bada tylko przedsiębiorstwa o zatrudnieniu minimalnym na poziomie 10 osób, wskaźnik sprzedaży detalicznej bada poziom dynamiki sprzedaży wszystkich podmiotów realizujących sprzedaż detaliczną.

STOPY PROCENTOWE W POLSCE

Częstotliwość publikacji

Publikowana najczęściej w pierwszą środę miesiąca pod koniec dwudniowego posiedzenia RPP.

Definicja

Podstawową stopą procentową w Polsce, jest ustalana przez RPP (Radę Polityki Pieniężnej, organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego) stopa referencyjna. Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) określa minimalną cenę, po jakiej NBP organizuje operacje otwartego rynku (skup lub sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych) na rynku międzybankowym. Jej ustawowym celem jest dążenie do osiągnięcia lub utrzymanie poziomu inflacji na poziomie tzw. celu inflacyjnego. Dlatego jeżeli inflacja nie przekracza znacząco poziomu celu inflacyjnego, NBP może wspierać wzrost gospodarczy, obniżając poziom stóp procentowych.

Znaczenie rynkowe

Wskaźnik ten ma duże znaczenie dla par walutowych powiązanych z PLN. Dzieje się tak ponieważ poziom stopy referencyjnej bezpośrednio wpływa na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych (WIBOR), które stanowią podstawę kosztu kredytu dla konsumenta. NBP może zatem za pomocą zmian poziomu stóp procentowych wpływać bezpośrednio na poziom konsumpcji, czyli wzrost PKB. Dla inwestorów często większe znaczenie od samej decyzji o ogłoszeniu stóp, ma konferencja zwoływana przez NBP, podczas której prezes NBP określa oczekiwania, co do gospodarki oraz scenariusze przyszłej polityki monetarnej NBP. Sama decyzja dotycząca zmiany stóp może nabrać na znaczeniu, jeśli jest inna od tej oczekiwanej przez rynek.

Ważne informacje

NBP poza stopą referencyjną publikuje m. in. stopę depozytową i lombardową. Wyznaczają one pasmo wahań stopy procentowej overnight na rynku międzybankowym.  Jednak dla uczestników rynku stopą bazową jest wyżej opisana stopa referencyjna.

INFLACJA W POLSCE

Częstotliwość publikacji

Publikowana około 15 dnia każdego miesiąca.

Definicja

Inflacja jest to wzrost poziomu cen w gospodarce. Jest to nazwa potoczna danych nazywanych wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). W Polsce, dane te publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Znaczenie rynkowe

Wskaźnik ten ma duże znaczenie dla par walutowych powiązanych z PLN, ponieważ poziom inflacji ma kluczowy wpływ na decyzje NBP w sprawie stóp procentowych, których zmiana lub samo oczekiwanie zmian stóp procentowych ma wpływ na cenę pieniądza, czyli też i kurs PLN względem innych walut. Przykład: GUS publikuje wzrost inflacji. Bank centralny podnosi stopy procentowe po to, by ograniczyć ilość pieniądza. Wyższe stopy procentowe mogą zachęcać zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w polskich obligacjach, co może powodować umocnienie PLN (umocnienie złotówki względem euro oznacza spadek kursu EURPLN).

Ważne informacje

NBP korzysta z  tzw. inflacji bazowej. Jest to poziom inflacji, która oblicza na swoje potrzeby analityczne, bazując na danych otrzymanych od GUS. Najbardziej popularną metodą obliczania inflacji bazowej jest metoda, która polega na wyłączeniu pewnych elementarnych wskaźników cen z ogólnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Najczęściej wyłączeniu podlegają towary i usługi, których ceny charakteryzują się dużą zmiennością (wynika ona z oddziaływania szoków podażowych).

PMI POLSKI

Częstotliwość publikacji

Publikowany najczęściej pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.

Definicja

Indeks HSBC Polski Sektor Przemysłowy (PMI Polski) jest oparty na danych opracowanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na ankiety przesyłane kadrze kierowniczej z ponad 200 firm produkcyjnych. HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego ma celu zobrazowanie kondycji polskiego sektora przemysłowego. Kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.

Znaczenie rynkowe

Średnie znaczenie dla par walutowych powiązanych z PLN.

Ważne informacje

Podobnie, jak w przypadku wskaźników PMI dla pozostałych krajów, wartość 50 punktów, wyznacza granicę między recesją a wzrostem gospodarki.