Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w Europie

wskaźniki makroekonomiczne

2567

Niemcy, Wielka Brytania czy Francja to jedne z najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie, dlatego dane obrazujące kondycję tych gospodarek są obserwowane przez Inwestorów na całym świecie. Unia Europejska, dzięki temu, że w jej skład wchodzi wiele uprzemysłowionych krajów zalicza się do najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym regionów świata. Szczególne znaczenie mają skonsolidowane dane i wiadomości ze strefy euro, takie jak zmiany stóp procentowych publikowane przez Europejski Bank Centralny.

Lista ważnych wskaźników makroekonomicznych dla Europy:

STOPY PROCENTOWE W STREFIE EURO

Częstotliwość publikacji

Publikowane najczęściej w pierwszy czwartek miesiąca.

Definicja

Publikowana przed Europejski Bank Centralny EBC (European Central Bank ECB), stopa procentowa dla strefy euro (European interest rate), zwana często stopą referencyjną EBC (ECB refi rate) lub stopą refinansowania (refinancing rate) lub Minimum Bid Rate, jest stopą procentową, po której banki komercyjne pożyczają środki od EBC.

Znaczenie rynkowe

Duże znaczenie. Są to ważne dane dla rynku, ale często jeszcze większe znaczenie ma zwoływana około 45 minut później – konferencja prasowa. Konferencja EBC składa się z dwóch części. Podczas pierwszej części odczytywane jest oświadczenie EBC, które uzasadnia decyzje dotyczące polityki monetarnej w kontekście aktualnych warunków gospodarczych oraz może sygnalizować przyszłość polityki monetarnej.

Ważne informacje

Transmisję konferencji EBC można obejrzeć między innymi bezpośrednio z oficjalnej strony EBC.

PMI STREFY EURO

Częstotliwość publikacji

Publikowany dwa razy w miesiącu. Pierwszy odczyt pod koniec trzeciego tygodnia danego miesiąca, natomiast odczyt finalny tydzień później.

Definicja

Indeks PMI strefy euro, zwany również kompozytowym indeksem PMI (Markit Eurozone Composite PMI) przygotowywany jest przez Markit Economics. Opiera się na danych opracowanych na podstawie miesięcznych ankiet przesłanych kadrze menadżerskiej w ponad 5000 firmach produkcyjnych i usługowych. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, zalegające zapasy i opóźnienia w wykonywaniu usług, ceny produktów finalnych oraz ceny półproduktów.

Znaczenie rynkowe

Dane dotyczące kompozytowego PMI dla strefy euro mają raczej mniejsze znaczenie rynkowe, niż składowe tego indeksu, czyli indeksu PMI dla przemysłu i PMI dla usług. Przez wielu inwestorów PMI kompozytowy jest wręcz pomijany. Jednak zdaniem wielu analityków, wskaźnik ten ma duże znaczenie prognostyczne ze względu na kompleksowe ujęcie gospodarki (zarówno sektora przemysłowego, jaki i usługowego).

Ważne informacje

Tylko pierwszy odczyt danych PMI dla strefy euro (Flash Markit Eurozone Composite PMI) ma znaczenie dla inwestorów. Pierwsze dane są oparte na podstawie ankiet od ponad 85 procent respondentów. Druga, finalna wersja (Final Markit Eurozone Composite PMI), publikowana tydzień później, jest zazwyczaj pomijana przez rynek. Korelacja między danymi wstępnymi a finalnymi dochodzi do 95 procent.

PMI STREFY EURO DLA PRZEMYSŁU

Częstotliwość publikacji

Publikowany dwa razy w miesiącu. Pierwszy odczyt pod koniec trzeciego tygodnia danego miesiąca, natomiast odczyt finalny tydzień później.

Definicja

Indeks PMI dla przemysłu strefy euro przygotowywany jest przez Markit Economics. Opiera się na danych opracowanych na podstawie miesięcznych ankiet przesłanych kadrze menadżerskiej w ponad 3000 firmach produkcyjnych w następujących krajach: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Austria, Irlandia oraz Grecja. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI przemysłowy dla strefy euro ma przeważnie średnie znaczenie rynkowe. Aczkolwiek dane, znacząco odbiegające od oczekiwanych lub świadczące o zmianie nastrojów (spadek poniżej lub wzrost powyżej poziomu 50 punktów, czyli poziom oddzielający recesją od wzrostu gospodarczego) mogą w znaczącym stopniu wpłynąć na kursy walut i ceny innych aktywów.

Ważne informacje

Tylko pierwszy odczyt danych PMI dla przemysłu strefy euro (Flash Manufacturing PMI) ma znaczenie dla inwestorów. Pierwsze dane są oparte na podstawie ankiet od ponad 85 procent respondentów. Druga, finalna wersja PMI przemysłowego (Final Manufacturing PMI), publikowana tydzień później, jest zazwyczaj pomijana przez rynek. Korelacja między danymi wstępnymi a finalnymi dochodzi do 95 procent.

PMI STREFY EURO DLA USŁUG

Częstotliwość publikacji

Publikowany dwa razy w miesiącu. Pierwszy odczyt pod koniec trzeciego tygodnia danego miesiąca, natomiast odczyt finalny tydzień później.

Definicja

Indeks PMI dla usług strefy euro przygotowywany jest przez Markit Economics. Opiera się na danych opracowanych na podstawie miesięcznych ankiet przesłanych kadrze menadżerskiej w ponad 600 firmach usługowych w następujących krajach: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania oraz Irlandia (wartość rynku usług w tych krajowych stanowi około 80 procent wartości rynku usług strefy euro). Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI usługowy dla strefy euro ma średnie (raczej mniejsze niż PMI dla przemysłu) znaczenie rynkowe.

Ważne informacje

Tylko pierwszy odczyt danych PMI dla usług strefy euro (Flash Services PMI) ma znaczenie dla inwestorów. Pierwsze dane są oparte na podstawie ankiet od ponad 75 procent respondentów. Druga, finalna wersja PMI usługowego (Final Services PMI), publikowana tydzień później, jest zazwyczaj pomijana przez rynek.

STOPY PROCENTOWE W WIELKIEJ BRYTANII

Częstotliwość publikacji

Przeważnie publikowane w pierwszy czwartek miesiąca.

Definicja

Publikowana przed bank centralny Anglii (Bank of England). Jest to stopa oprocentowania, po jakiej banki komercyjne mogą pożyczać od banku centralnego (pożyczki nocne – overnight). Jest to zatem stopa analogiczna do stopy dyskontowej w USA (US discount rate), a nie do głównej stopy procentowej w USA – Stopy Funduszy Federalnych (Federal Funds Rate).

Znaczenie rynkowe

Duże znaczenie. Od momentu wprowadzenia programu skupu obligacji (od marca 2009), mającego na celu pobudzenie gospodarki, większe znaczenie od samej decyzji na temat ewentualnej zmiany stopy procentowej ma komunikat w sprawie skupu aktywów (Asset Purchase Facility).

Ważne informacje

Stopa procentowa Wielkiej Brytanii (Bank of England base rate) zwana jest również Oficjalną Stopą Bankową (official bank rate). Nazwa Oficjalna Stopa Bankowa została wprowadzona w 2006 w miejsce stopy Repo (Repo rate).

MINUTES BANKU ANGLII

Częstotliwość publikacji

Publikowane 13 dni po ogłoszeniu zmian w polityce monetarnej (zmian stóp procentowych oraz ewentualnego skupu aktywów) w Wielkiej Brytanii.

Definicja

Minutes Banku Anglii jest publikowany w formie dwóch komunikatów:

  • Głosowanie Komitetu Polityki Monetarnej w sprawie Oficjalnej Stopy Bankowej (MPC Official Bank Rate Votes): Wyniki głosowania są raportowane w formacie: 'X-X-X’  – pierwsza liczba, mówi ile członków Komitetu głosowało za wzrostem stopy proc.; druga liczba, ilu głosowało za obniżeniem stopy; trzecia liczba, ilu głosowało za utrzymaniem na niezmienionym poziomie.
  • Głosowanie Komitetu Polityki Monetarnej w sprawie Skupu Aktywów (MPC Asset Purchase Facility Votes): Wyniki głosowania są raportowane w formacie: 'X-X-X’  – pierwsza liczba, mówi ile członków Komitetu głosowało za wzrostem skupu obligacji; druga liczba, ilu głosowało za zmniejszeniem akcji skupu; trzecia liczba, ilu było za utrzymaniem na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie.

Znaczenie rynkowe

Raczej średnie znaczenie dla inwestorów na rynkach finansowych. Może mieć duże znaczenie dla kursów powiązanych z GBP.

PRODUKCJA WYTWÓRCZA WIELKIEJ BRYTANII

Częstotliwość publikacji

Publikowana raz w miesiącu, około 40 dni po zakończeniu badanego miesiąca.

Definicja

Wskaźnik zamian wartości produkcji wytwórczej (Manufacturing Production lub Factory Production) publikowany jest (w formie raportu)  przez Office for National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii). Bada zmiany wartości produkcji w sektorze wytwórczym. Wskaźnik bierze pod uwagę sezonowość poszczególnych branż oraz poziom inflacji.

Znaczenie rynkowe

Wskaźnik ma duże znaczenie dla par walutowych powiązanych z GBP, ponieważ produkcja wytwórcza stanowi około 80 procent całkowitej produkcji przemysłowej Wielkiej Brytanii (pozostałą część stanowią następujące działy przemysłu: budownictwo, górnictwo i kopalnictwo oraz ścieki i kanalizacja).

Ważne informacje

W tym samym czasie publikowany jest również wskaźnik produkcji przemysłowej (Industrial Production). Wskaźnik ten jest jednak pomijany przez rynek ze względu na duże znaczenie produkcji wytwórczej w całkowitej produkcji przemysłowej.

PMI WIELKIEJ BRYTANII DLA PRZEMYSŁU

Częstotliwość publikacji

Publikowany pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, który opisuje.

Definicja

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Wielkiej Brytanii (Manufacturing PMI) przygotowywany jest przez CIPS (The Chartered Institute of Purchasing & Supply) oraz Markit Economics. Opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na ankiety przesłane kierownictwu około 600 firm produkcyjnych w Wielkiej Brytanii. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI Wielkiej Brytanii dla przemysłu ma duże znaczenie rynkowe.

Ważne informacje

Podobnie, jak w przypadku pozostałych wskaźników PMI, wartość 50 punktów wyznacza granicę miedzy recesją a wzrostem gospodarki.

PMI WIELKIEJ BRYTANII DLA BUDOWNICTWA

Częstotliwość publikacji

Publikowany trzeciego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, który opisuje.

Definicja

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla budownictwa Wielkiej Brytanii (Construction PMI) przygotowywany jest przez CIPS (The Chartered Institute of Purchasing & Supply). Opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na ankiety przesłane kierownictwu około 170 firm budowlanych w Wielkiej Brytanii. Menadżerowie firm budowlanych odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI Wielkiej Brytanii dla budownictwa może mieć dość duże znaczenie dla inwestorów.

Ważne informacje

Podobnie, jak w przypadku pozostałych wskaźników PMI, wartość 50 punktów wyznacza granicę między recesją a wzrostem gospodarki.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA NIEMIEC

Częstotliwość publikacji

Publikowana raz w miesiącu, około 40 dni po zakończeniu badanego miesiąca.

Definicja

Wskaźnik produkcji przemysłowej Niemiec (German Industrial Production lub Industrial Output)  publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Obejmuje informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Niemiec. Dane pochodzą z ankiet, przeprowadzanym co miesiąc przez lokalne urzędy statystyczne, wśród przedsiębiorców zatrudniających przynajmniej 50 osób. Ankiety zawierają pytania dotyczące ilości i wartości zamówień (analizowane jest około 6 tys. produktów przemysłowych, zgodnie z niemiecką klasyfikacją statystyczną). Następnie, około 25. dnia miesiąca następującego po badanym miesiącu, dane z poszczególnych landów przekazywane są do centralnego urzędu statystycznego, który publikuje wartość indeksu dla całych Niemiec.

Znaczenie rynkowe

Wskaźnik ma średnie znaczenie rynkowe.

PMI NIEMIEC DLA PRZEMYSŁU

Częstotliwość publikacji

Dwa razy w miesiącu. Pierwszy odczyt pod koniec trzeciego tygodnia danego miesiąca, natomiast odczyt finalny tydzień później.

Definicja

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Niemiec przygotowywany jest przez BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.) oraz przez Markit Economics. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na ankiety przesłane kierownictwu około 500 firm branży przemysłowej w Niemczech. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI Niemiec dla przemysłu ma duże znaczenie rynkowe, większe niż PMI Niemiec dla usług.

Ważne informacje

Tylko pierwszy odczyt danych PMI dla przemysłu Niemiec (German Flash Manufacturing PMI) ma znaczenie dla inwestorów. Pierwsze dane są oparte na podstawie ankiet od ponad 75% respondentów. Druga, finalna wersja (German Final Manufacturing PMI), publikowana tydzień później, jest zazwyczaj pomijana przez rynek. Podobnie, jak w przypadku pozostałych wskaźników PMI, wartość 50 punktów, wyznacza granicę miedzy recesją a wzrostem gospodarki.

PMI NIEMIEC DLA USŁUG

Częstotliwość publikacji

Dwa razy w miesiącu. Pierwszy odczyt pod koniec trzeciego tygodnia danego miesiąca, natomiast odczyt finalny tydzień później.

Definicja

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla usług Niemiec przygotowywany jest przez Markit Economics. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na ankiety przesłane kierownictwu około 500 firm branży usługowej. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI Niemiec dla usług ma średnie znaczenie rynkowe. PMI Niemiec dla przemysłu ma większe znaczenie od PMI dla usług.

Ważne informacje

Tylko pierwszy odczyt danych PMI dla Niemiec (German Flash Services PMI) ma znaczenie dla inwestorów. Pierwsze dane są oparte na podstawie ankiet od ponad 75 procent respondentów. Druga, finalna wersja (German Final Services PMI), publikowana tydzień później, jest zazwyczaj pomijana przez rynek. Podobnie, jak w przypadku pozostałych wskaźników PMI, wartość 50 punktów wyznacza granicę między recesją a wzrostem gospodarki.

PMI WIELKIEJ BRYTANII DLA USŁUG

Częstotliwość publikacji

Publikowany trzeciego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, który opisuje.

Definicja

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla usług Wielkiej Brytanii (Services PMI) przygotowywany jest przez CIPS (The Chartered Institute of Purchasing & Supply) oraz Markit Economics. Opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na ankiety przesłane kierownictwu wybranych firm usługowych (w działach: transport, komunikacja, pośrednictwo finansowe, sektor informatyczny, usługi biznesowe, gastronomia i hotelarstwo). Wielkiej Brytanii. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI Wielkiej Brytanii dla usług ma dość duże znaczenie, ze względu na duże znaczenie sektora usług w gospodarce Wielkiej Brytanii.

Ważne informacje

Podobnie, jak w przypadku pozostałych wskaźników PMI, wartość 50 punktów wyznacza granicę między recesją a wzrostem gospodarki.

INDEKS ZEW

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc, najczęściej w drugi lub trzeci wtorek miesiąca.

Definicja

Tworzony jest przez niemiecki instytut Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung w Mannheim. Wskaźnik sentymentu obrazujący nastroje i opinie dotyczące rozwoju sytuacji niemieckiej gospodarki. Bazuje na comiesięcznej ankiecie, w której 350 analityków, przedstawia swoje prognozy dotyczące kształtowania się sytuacji w niemieckiej gospodarce w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Znaczenie rynkowe

Średnie znaczenie. Jeżeli wśród profesjonalnych inwestorów i finansistów rośnie odsetek optymistów, może to być dobrym znakiem dla przyszłej koniunktury gospodarczej Niemiec. Prognozy dla gospodarki Niemiec są istotne ze względu na jej wielkość oraz znaczenie dla gospodarki Unii Europejskiej.

Ważne informacje

Nazywany również indeksem oczekiwań ekspertów finansowych ZEW (German ZEW Economic Sentiment). Dodatni odczyt oznacza, iż więcej ekspertów ocenia pozytywnie niż negatywnie perspektywy rozwoju, natomiast ujemny, mówi że więcej jest pesymistów. Analitycy rozpatrują często odczyty tego wskaźnika w kontekście indeksu Ifo.

INDEKS IFO

Częstotliwość publikacji

Raz na miesiąc.

Definicja

Indeks powstaje na podstawie ankiety przeprowadzanej na próbce 7000 przedsiębiorców z branży budowlanej, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Na finalną wartość indeksu klimatu wpływ mają dwie składowe: ocena bieżącej sytuacji i oczekiwania w perspektywie sześciu miesięcy.

Znaczenie rynkowe

Średnie znaczenie. Indeks Ifo uznawany jest za wiarygodne źródło informacji na temat kondycji niemieckiej gospodarki, gdyż odzwierciedla on nastroje niemieckich przedsiębiorców, czyli może wróżyć przyszłe zwolnienia (kurczenie się gospodarki) lub ekspansję (wzrost gospodarki).

Ważne informacje

Ifo jest nazywany wskaźnikiem klimatu biznesowego (Ifo business climat). Często porównywany z indeksem ZEW.

PMI FRANCJI DLA PRZEMYSŁU

Częstotliwość publikacji

Dwa razy w miesiącu. Pierwszy odczyt pod koniec trzeciego tygodnia danego miesiąca, natomiast wersja finalna tydzień później.

Definicja

Indeks PMI dla przemysłu Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics. Opiera się na danych opracowanych na podstawie miesięcznych ankiet przesłanych kadrze menadżerskiej w ponad 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI Francji dla przemysłu ma dosyć duże znaczenie rynkowe.

Ważne informacje

Tylko pierwszy odczyt danych PMI dla Francji (French Flash Manufacturing PMI) ma znaczenie dla inwestorów. Pierwsze dane są oparte na podstawie ankiet od ponad 75 procent respondentów. Druga, finalna wersja (French Final Manufacturing PMI), publikowana tydzień później, jest zazwyczaj pomijana przez rynek.

PMI FRANCJI DLA USŁUG

Częstotliwość publikacji

Dwa razy na miesiąc. Pierwszy odczyt pod koniec trzeciego tygodnia danego miesiąca, natomiast wersja finalna tydzień później.

Definicja

Indeks PMI dla usług Francji przygotowywany jest przez CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) oraz Markit Economics. Opiera się na danych opracowanych na podstawie miesięcznych ankiet przesłanych kadrze menadżerskiej w ponad 300 firmach usługowych. Menadżerowie odpowiadają anonimowo na pytania dotyczące warunków biznesowych w następujących kwestiach: zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, czasy dostaw, ceny oraz zapasy.

Znaczenie rynkowe

PMI Francji dla usług ma średnie znaczenie rynkowe. PMI Francji dla przemysłu ma większe znaczenie od PMI dla usług.

Ważne informacje

Tylko pierwszy odczyt danych PMI dla Francji (French Flash Services PMI) ma znaczenie dla inwestorów. Pierwsze dane są oparte na podstawie ankiet od ponad 75 procent respondentów. Druga, finalna wersja (French Final Services PMI), publikowana tydzień później, jest zazwyczaj pomijana przez rynek.