Czym są zlecenia maklerskie? (rodzaje)

1549

Zlecenia maklerskie to zlecenia natychmiastowego zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych po najlepszej dostępnej cenie rynkowej w danym momencie. Zlecenia te będą istnieć tak długo, jak będą kupujący i sprzedający. Są stosowane, gdy najważniejszym czynnikiem w transakcji jest „pewność ich realizacji”. Zazwyczaj są one wytwarzane przez traderów lub domy maklerskie (brokerów).

Każde zlecenie zawiera informacje niezbędne do zawarcia transakcji takie jak:

  • nazwa lub kod zabezpieczenia, którego dotyczy zlecenie,
  • rodzaj oferty (kup lub sprzedaj),
  • limit ceny lub zlecenie wykonania zlecenia bez ustalenia limitu ceny,
  • liczba papierów wartościowych, które będą przedmiotem transakcji,
  • data ważności zlecenia,
  • nazwa i kod wystawcy transakcji,
  • data wystawienia lub realizacji transkacji

oraz inne potrzebne szczegółowe informacje określone przez giełdę, np. do identyfikacji klienta. Wszystkie informacje zawarte w zleceniach są dostępne tylko dla wybranych pracowników giełdy i innych upoważnionych osób.

Gdzie słyszałeś o zleceniach maklerskich?

Jeśli myślisz o zostaniu inwestorem giełdowym, być może słyszałeś o zleceniach maklerskich jako jednej z metod kupowania i sprzedawania papierów wartościowych. Ponadto giełda czasami ogłasza nowe fundusze w celu przyspieszenia realizacji zleceń maklerskich.

Co powinieneś wiedzieć o zleceniach maklerskich?

Chociaż giełda stara się jak najszybciej realizować zlecenia maklerskie, zawsze występuje niewielkie opóźnienie między wystawieniem a realizacją transakcji giełdowej. Inwestorzy powinni o tym pamiętać, ponieważ cena wykonania zlecenia może nie w pełni pokrywać się z ceną, po której zamówienie zostało złożone. Dotyczy to szczególnie szybko rozwijających się rynków.

Różnorodność zleceń maklerskich, które można składać na giełdzie, pozwala inwestorom wdrażać przyjęte strategie inwestycyjne. Na przykład inwestor może położyć nacisk na szybkość realizacji zlecenia kosztem ceny, którą otrzymuje za dany instrument finansowy, może skoncentrować się na wykonaniu zlecenia po określonej cenie lub uzależnić wykonanie od aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym.

Rodzaje zleceń maklerskich

Inwestorzy giełdowi mają do dyspozycji różne rodzaje zleceń maklerskich, w których mogą określić ceny transakcyjne, warunki realizacji zleceń np. ich czas. Wszystko po to, aby inwestowanie na giełdzie było dostosowane do strategii każdego z nich indywidualnie.

Zlecenia z limitami wykonania (zlecenia LIMIT) – inwestor określa cenę instrumentu finansowego, znaną również jako limit ceny, po której chce kupić lub sprzedać dany instrument finansowy. W zamówieniu limit określony przez inwestora oznacza maksymalną cenę, po której jest skłonny kupić instrument. Jednak w zleceniu sprzedaży inwestor ustala minimalną cenę, po której jest gotów sprzedać swój instrument finansowy.

Zlecenia za dowolną cenę (zlecenia PKC) – inwestor nie określa limitu ceny dla instrumentu finansowego. Zlecenia PKC mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę – realizowane są po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwnych oczekujących na realizację w księdze zleceń. Niezrealizowana część zamówienia pozostaje w księdze zamówień. Zamówienia PKC mają taki sam priorytet wykonania jak zamówienia PCR.

Zlecenia po cenie rynkowej (zamówienia PCR) – nie zawierają limitu ceny. W fazie notowań ciągłych zlecenia PCR są realizowane po najlepszej możliwej cenie zlecenia przeciwnego do czasu realizacji w księdze zleceń. W przypadku częściowej realizacji zamówienia niezrealizowana część zamówienia staje się zamówieniem z limitem ceny równym stawce, z jaką została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia PCR mają taki sam priorytet wykonania jak zlecenia PKC.

Zlecenia z limitem aktywacji (zlecenia STOP) – inwestorzy korzystają z takich zleceń, zakładając, że cena danego instrumentu finansowego po osiągnięciu określonego poziomu pójdzie w kierunku, którego oczekują. Istnieją dwa rodzaje poleceń STOP: (i) STOP Limit i (ii) STOP Loss.

STOP Limit to zlecenie, w którym inwestor ustala limit aktywacyjny na pewnym poziomie i limit ceny, przy którym zlecenie ma zostać wykonane. Jeśli cena instrumentu finansowego osiągnie poziom równy limitowi aktywacji, zostanie dodana do portfela zleceń jako zlecenie LIMIT.

STOP Loss to zlecenie, w którym inwestor ustawia limit aktywacji na pewnym poziomie i wybiera opcję PKC. Jeśli cena instrumentu finansowego osiągnie poziom równy limitowi aktywacji, zostanie dodana do portfela zleceń jako zlecenie PKC. Realizacja takiego zamówienia odbywa się po najlepszych cenach zamówień po przeciwnej stronie księgi zamówień.

Zlecenia ze zmiennym limitem wykonania (zamówienia PEG) – zawierają limit ceny, który jest równy limitowi ceny dla najlepszego zamówienia po tej samej stronie w księdze zamówień. Zamówienia PEG mogą zawierać dodatkowy limit ceny stałej: maksimum – dla zamówień zakupu lub minimum – dla zamówień sprzedaży.