Ryzyko rynkowe

1340

Ryzyko rynkowe oznacza możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany pozycji finansowej wynikającej bezpośrednio lub pośrednio ze zmienności cen aktywów rynkowych, zobowiązań i instrumentów finansowych.

Ryzyko rynkowe – związane z sytuacją makroekonomiczną (m.in. poziom wzrostu gospodarczego, inflacja, stopy procentowe, bezrobocie, kursy walut, deficyt). Zmienne te w sposób generalny wpływają na ceny instrumentów finansowych.

Czym jest ryzyko rynkowe?

Ryzyko rynkowe to ryzyko poniesienia strat w wyniku zmian cen na rynku. Charakter ryzyka rynkowego zależy od rodzaju inwestycji, np. ryzyko kapitałowe to ryzyko straty w akcjach, a ryzyko walutowe to ryzyko utraty pieniędzy w wyniku zmian kursów walutowych.

Gdzie słyszałeś o ryzyku rynkowym?

Być może słyszałeś o ryzyku rynkowym związanym z pewnymi ruchami na rynku. Na przykład uważa się, że wzrost inflacji w japońskiej gospodarce zwiększa ryzyko rynkowe.

Co powinieneś wiedzieć o ryzyku rynkowym?

Na ryzyko rynkowe mogą mieć wpływ zmiany zachodzące poza rynkami. Na przykład wybory prezydenckie, o czym świadczą wybory w USA w 2016 r., mogą być czynnikiem wpływającym na ryzyko rynkowe:

W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) wymaga, aby przedsiębiorstwa poświęcały oddzielną sekcję swoich sprawozdań rocznych na ryzyko rynkowe. W tej sekcji przedsiębiorstwo musi wyjaśnić, w jaki sposób jego wyniki mogą zależeć od rynków finansowych.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Ryzyko rynkowe rozumiane jest jako możliwość negatywnego wpływu na wyniki wynikające ze zmian rynkowych cen towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także cen dłużnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

Zarząd jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i przestrzeganie odpowiednich polityk. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za proces zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje działania w tym zakresie.

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, na które jest narażona. Zgodnie z przyjętą polityką, celem procesu zarządzania ryzykiem rynkowym jest

  • ograniczenie zmienności wyniku finansowego,
  • zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów budżetowych,
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności finansowej,
  • utrzymywanie spółki w dobrej kondycji finansowej,
  • wspieranie procesu wdrażania strategii i podejmowania decyzji w obszarze działalności inwestycyjnej, w tym źródeł finansowania inwestycji.

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym należy rozpatrywać łącznie, a ich realizacja zależy przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej i warunków rynkowych.

Strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne są podstawową techniką zarządzania ryzykiem rynkowym. Stosowane jest również naturalne zabezpieczenie.

Przede wszystkim stosuje się instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne, które spełniają wymogi dotyczące efektywności w zakresie rachunkowości zabezpieczeń. Skuteczność zabezpieczania instrumentów finansowych wykorzystywanych przez Jednostkę Dominującą w okresie sprawozdawczym jest na bieżąco monitorowana i podlega stałej ocenie.

Jednostka Dominująca określa ilościowo ryzyko rynkowe, na które jest narażona, i stara się je wyrazić za pomocą spójnej i zagregowanej miary. Przygotowane symulacje (w tym analizy scenariuszy, testy warunków skrajnych i analizy weryfikacji historycznej) oraz obliczone miary ryzyka wspierają proces zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie Kapitałowej. Stosowane miary ryzyka opierają się głównie na modelach matematycznych i statystycznych opartych na historycznych i bieżących danych rynkowych dotyczących czynników ryzyka i uwzględniają bieżącą ekspozycję na ryzyko rynkowe