JR HOLDING ASI S.A. zanotowała w czerwcu wzrost aktywów o ponad 257 mln zł

1430

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zwiększyła wartość posiadanych aktywów do blisko 738 mln zł na koniec czerwca 2020 r. Spółki portfelowe Emitenta realizują przyjęte strategie rozwoju i notują istotne wzrosty wycen rynkowych.

W bardzo sprzyjającym otoczeniu rynkowym wartość portfela JR HOLDING ASI S.A. wzrosła na koniec czerwca 2020 r. do rekordowego poziomu prawie 738 mln zł. W samym tylko czerwcu br. aktywa Spółki uległy zwiększeniu o ponad 257 mln zł, a w całym drugim kwartale 2020 r. o 507 mln zł. Wzrost wartości całego portfela, a także kursu akcji Emitenta jest związany nie tylko z bardzo dobrym nastawieniem rynkowym do małych i średnich spółek, ale przede wszystkim z realizacją strategii rozwoju, czego potwierdzeniem są wysokie stopy zwrotu spółek portfelowych. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. będzie pracował nad pozyskaniem kolejnych innowacyjnych i perspektywicznych spółek do portfela inwestycyjnego.

„Osiągnięty przez nas wzrost aktywów w poszczególnych miesiącach drugiego kwartału 2020 r., jak również w całym kwartale, jest w naszej opinii imponujący. Wszystkie nasze spółki portfelowe realizują przyjęte plany rozwoju, a rynek pozytywnie dyskontuje ich działalność i wyniki finansowe, czego potwierdzeniem jest wzrost kursów akcji. Nasza koncentracja na projektach z branży OZE, gamingu i biotechnologii przynosi oczekiwane rezultaty i zamierzamy nadal kontynuować przyjęte kierunki inwestowania.” – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

W najbliższym czasie Zarząd Spółki będzie chciał dokonać aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022, bowiem dynamiczny rozwój spółek z portfelowych oraz planowane nowe inwestycje znacząco wyprzedziły wartości zakładane w opublikowanej strategii. Jednocześnie Zarząd Spółki będzie rekomendował na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczęcie prac nad przejściem Emitenta na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

JR HOLDING ASI S.A. przeprowadza obecnie rebranding Spółki i pracuje nad uruchomieniem nowego serwisu korporacyjnego. Podejmowane działania odzwierciedlają dynamiczny rozwój Emitenta i mają na celu przejrzyście pokazywać strukturę JR HOLDING ASI S.A. Spółka uruchomiła także nową podstronę – www.portfel.jrholding.pl, na której prezentowany jest aktualny portfel inwestycyjny wraz z wartością jej inwestycji oraz udziałem w poszczególnych spółkach wchodzących w jego skład. Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększyć transparentność JR HOLDING ASI S.A. oraz poprawiać wizerunek Emitenta wśród inwestorów i uczestników rynku kapitałowego.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jej wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.