Auxilia S.A. utrzymuje dobre wyniki w kolejnym kwartale

1122

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, miała ponad 0,4 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 2 kw. 2020 r., a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły w tym okresie 2,16 mln zł. W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Kapitałowa zanotowała zysk netto w wysokości blisko 2,65 mln zł.

Auxilia S.A. wypracowała w 2 kw. 2020 r. ponad 401 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 2.165 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. zwiększyła zysk netto do 2.648 tys. zł wobec 2.476 tys. zł rok wcześniej, a jej przychody netto ze sprzedały sięgnęły 6.997 tys. zł w porównaniu z 7.528 tys. w 2019 r. Osiągnięcie przez Spółkę zysku w drugim kwartale br., a więc w okresie pandemii COVID-19 i spowolnienia w gospodarce oraz w pracy sądów to bardzo dobry wynik. Emitent realizował nadal współpracę w ramach umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A., której efektem jest quasi-sekurytyzacyjny model monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu służący skróceniu cyklu konwersji gotówki. Wartość nominalna transakcji z tym podmiotem wyniosła w 2 kw. 2020 r. ok. 1,23 mln zł. Zarząd Spółki pozytywnie ocenia jej wyniki, szczególnie w kontekście panującej pandemii koronawirusa i jej wpływu na sprawność działania sądów.

„ Osiągnięte wyniki finansowe w minionym kwartale z pewnością należy uznać jako bardzo dobre. Jest to ogromny sukces Zarządu i całego zespołu, bowiem funkcjonowaliśmy w bardzo niesprzyjających warunkach. Pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła prace sądów, co spowodowało niższą od zakładanej konwersję portfela spraw na etapie sądowym. Udało nam się kontynuować współpracę w ramach umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A. Mamy nadzieję, że kolejne kwartały pozwolą na przywrócenie normalnego trybu pracy sądów.” – mówi Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

Auxilia S.A. przeprowadziła w drugim kwartale 2020 r. terminowy wykup zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.320.000,00 zł. W związku ze zrealizowaniem wykupu obligacje serii B zostały umorzone. Ich oprocentowanie było stałe i wynosiło 10,00% w skali roku przy kwartalnej wypłacie odsetek. W dniu wykupu nastąpiła także wypłata należnych obligatariuszom odsetek za ostatni okres odsetkowy.

W maju br. Emitent poinformował o otrzymaniu decyzji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie udzielenia subwencji finansowej w kwocie 684.836,00 zł. Powyższa subwencja przyznana została Spółce w ramach pomocy publicznej, przeznaczonej na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w celu minimalizacji negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Spółka podpisała również aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Alior Bank S.A., w wyniku którego maksymalny limit jej zadłużenia w rachunku bieżącym został zwiększony do 2,3 mln zł.

W obszarze sprzedażowym Auxilia S.A zakontraktowała w 2 kwartale 2020 r. portfel roszczeń odszkodowawczych na poziomie 10.005.000 zł, na co składa się kwota 5.542.000 zł pozyskana w ramach roszczeń związanych z odszkodowaniami komunikacyjnymi oraz kwota 4.463.000 zł pozyskana w ramach odszkodowań dla biznesu.

„ Niższa od planowanej kontraktacja portfela odszkodowań była w dużej mierze spowodowana pandemią COVID-19. Spowodowała ona wprowadzenie szeregu ograniczeń związanych z możliwością bezpośredniego kontaktu, co wpłynęło na powstanie trudności w przeprowadzaniu spotkań handlowych oraz zawieraniu umów. Udało nam się też pozyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach pomocy publicznej, co z pewnością przełoży się na poprawę płynności finansowej. Z sukcesem dokonaliśmy też terminowego wykupu obligacji serii B i potwierdziliśmy w ten sposób dobrą kondycję finansową Spółki.” – zakończyła Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

W maju br. analitycy East Value Research podwyższyli cenę docelową dla akcji Auxilia S.A. do 6,10 zł z 5,00 zł w poprzedniej rekomendacji. Jednocześnie podtrzymana została dla Spółki rekomendacja „Kupuj”.

Auxilia S.A. nadal prowadzi nawiązaną współpracę z PHI Wierzytelności S.A. opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu, co służy skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym.

Spółka wypracowała w 2019 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 3.258 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 13.709 tys. zł. W 2018 r. skonsolidowany zysk netto Auxilia S.A. wyniósł 1.334 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 10.989 tys. zł.

Na początku 2019 r. Spółka zaktualizowała strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie się ona koncentrowała na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Auxilia S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od stycznia 2016 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, koncentrując się na najpoważniejszych sprawach klientów, które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta. Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

*** Kontakt: Artur Górski Auxilia S.A. – Relacje Inwestorskie www.auxilia.pl [email protected] tel. +48 501-215-243AUXILIA S.A., ul. Z