Aktywa nettto

Aktywa

2421

Czasami pojęcie „aktywa netto” stosuje się w analizie firmy. Niektórzy rozumieją to jako wartość aktywów netto aktywów trwałych, podczas gdy inni rozumieją to jako aktywa obrotowe. Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna.

Natychmiast rozwiążmy zagadkę i wyjaśnijmy sobie, że aktywa netto to po prostu wartość odpowiadająca kapitałowi własnemu. Skąd więc ta – myląca – nazwa?

Cóż, aktywa netto lub „czyste” (nie obciążone kapitałem obcym) aktywa spółki odzwierciedlają wielkość wszystkich aktywów minus wszystkie posiadane zobowiązania, a zatem jest to tylko kapitał własny.

Wartość aktywów netto

Łączna wartość aktywów przedsiębiorstwa pomniejszona o odpowiadające im łączne zobowiązania. Jest to synonim wartości netto przedsiębiorstwa, kapitału własnego i wartości księgowej netto.

Wartość aktywów netto

Wartość aktywów netto dla papierów wartościowych

Wartość rynkowa funduszu powierniczego obliczana na koniec każdego dnia giełdowego. Dla papierów wartościowych w  obrocie dokonuje się aktualizacji wyceny do wartości rynkowej. Łączną kwotę portfela dzieli się następnie przez łączną liczbę akcji lub jednostek, by uzyskać wynik jednostkowy.