Co to jest zysk kapitałowy?

Zysk

2209

Zysk kapitałowy jest to wzrost wartości kapitału, np. w wyniku wzrostu cen papierów wartościowych na giełdzie, jednostek funduszy, różnic kursowych, cen nieruchomości lub innych aktywów. Zysk można określić w wartościach nominalnych, np. w PLN lub procentowo. Przeciwieństwem zysku jest strata. Zyski nie są realizowane do momentu sprzedaży składnika aktywów. Zyski kapitałowe mogą być krótkoterminowe (jeden rok lub mniej) lub długoterminowe (więcej niż jeden rok) i należy je wykazać w podatku dochodowym.

Zrozumienie zysków kapitałowych

Podczas gdy zyski kapitałowe są generalnie związane z akcjami i funduszami ze względu na ich naturalną zmienność cen, zysk kapitałowy może wystąpić w przypadku każdego papieru wartościowego sprzedawanego po cenie wyższej niż cena zakupu, która została za niego zapłacona. Zrealizowane zyski i straty kapitałowe powstają w momencie sprzedaży składnika aktywów, co powoduje zdarzenie podatkowe. Niezrealizowane zyski i straty, czasami nazywane papierowymi zyskami i stratami, odzwierciedlają wzrost lub spadek wartości inwestycji, ale nie spowodowały jeszcze zdarzenia podatkowego.

Strata kapitałowa powstaje, gdy następuje spadek wartości środka trwałego w porównaniu do ceny nabycia środka trwałego.

Podział zysków kapitałowych według funduszy inwestycyjnych

fundusze powiernicze, które zgromadziły zrealizowane zyski kapitałowe w ciągu roku, muszą rozdzielić te zyski pomiędzy akcjonariuszy. Wiele funduszy inwestycyjnych rozdziela zyski kapitałowe tuż przed końcem roku kalendarzowego.

Akcjonariusze, którzy byli obecni na dzień wypłaty dywidendy przez fundusz, otrzymują wypłatę zysków kapitałowych funduszu. Osoby fizyczne otrzymujące wypłatę zysku kapitałowego otrzymują formularz 1099-DIV, na którym wyszczególniona jest kwota podziału zysku kapitałowego oraz kwota, która jest uznawana za krótko- i długoterminową. Kiedy fundusz inwestycyjny dokonuje podziału zysku kapitałowego lub dywidendy, wartość aktywów netto spada o kwotę podziału. Podział zysku kapitałowego nie ma wpływu na całkowity zwrot z funduszu.