Wspólny rejestr małżeński WRM

Fundusz Inwestycyjny

1767

Wspólny rejestr małżeński (rachunek) (WRM) jest to wspólny rachunek uczestników funduszy inwestycyjnych prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólnotę nieruchomości.

Akcje giełdowe mogą być nabywane na wspólnym rachunku maklerskim małżonków należących do wspólnoty majątkowej. Małżonkowie są wspólnie uprawnieni do jednostek uczestnictwa pozostających we wspólnym rejestrze małżeństw.