Wskaźnik Awesome Oscillator AO

1436

Awesome Oscillator jest wskaźnikiem używanym do pomiaru dynamiki rynku. AO jest zwykle używane do potwierdzania trendu oraz jako narzędzie do prognozowania potencjalnych odwróceń trendu. Wskaźnik AO składa się z dwóch średnich kroczących. rysuje się jako różnica 5-okresowej średniej kroczącej z mediany ceny oraz 34-okresowej średniej kroczącej z mediany ceny. 

Podstawy

Awesome Oscillator należy do narzędzi z grupy oscylatorów, więc jego wartości fluktuują wokół wartości zerowej (tzw. linii zero. Wartości wygenerowane przez wskaźnik przedstawiane są w postaci histogramu zbudowanego z czerwonych i zielonych słupków. Słupek zielony oznacza osiągniecie wartości wyższej, niż wartość poprzedniego słupka, natomiast słupek czerwony sygnalizuje, że osiągnięta wartość jest niższa, niż wartość poprzedniego słupka. Wartości AO znajdujące się powyżej linii zero sygnalizują silniejszy trend rynkowy na krótszym interwale w porównaniu z interwałem dłuższym. Natomiast w sytuacji, gdy wartości AO znajdują się poniżej linii zero, mamy do czynienia ze słabszym trendem na krótszym interwale w porównaniu z interwałem dłuższym. Informacje dostarczane przez AO z powodzeniem mogą być stosowane jako baza dla wielu różnych sygnałów rynkowych.

Poniższy rysunek przedstawia wykres Awesome oscillator, który składa się z dwukolorowych słupków (zielonych i czerwonych). Pierwszy z ww. kolorów przedstawia różnicę dodatnią – wartości z danego okresu są większe niż w okresie poprzednim. Z kolei kolor czerwonyi ilustruje różnicę ujemną – wartości z danego okresu są mniejsze niż w okresie poprzednim.

Wskaźnik Awesome Oscillator AO
Wskaźnik Awesome Oscillator

Zastosowanie Awesome oscillator

Przecięcia linii zero

Najbardziej prostym, podstawowym sygnałem generowanym przez Awesome Indicator jest przecięcie Zero Line Cross (linia zero).

 • Gdy AO przecina linię zero ku dołowi oznacza to, że momentum na krótszym interwale rośnie szybciej, niż momentum na dłuższym interwale. Jest to sygnał do zakupu.
 • Gdy AO przecina linię zero ku górze oznacza to, że momentum na krótszym interwale słabnie szybciej, niż momentum na dłuższym interwale. Jest to sygnał do sprzedaży.’
Wskaźnik Awesome Oscillator AO
Wskaźnik Awesome Oscillator AO

Zmiana koloru oscylatora

Kiedy po serii słupków czerwonych pojawi się słupek zielony ponad linią 0 otrzymujemy sygnał kupna (na rysunku oznaczone zieloną strzałką w górę). W tej sytuacji można rozważyć ustawienie zlecenia buy stop wyznaczając cenę kupna powyżej najwyższego punktu świecy, której odpowiadał pierwszy zielony słupek oscylatora.

Z kolei w przypadku sytuacji odwrotnej tzn. kiedy po serii słupków zielonych pojawi słupek czerwony poniżej linii 0 (czerwone strzałki) otrzymujemy sygnał sprzedaży. W tej sytuacji można rozważyć ustawienie zlecenia sell stop definiując cenę sprzedaży powyżej najniższego punktu świecy, której odpowiadał pierwszy czerwony słupek oscylatora.

Poniżej opisane są potencjalne sygnały wygenerowane przez wskaźnik AO:

Sygnały kupna

 • Pierwszy pod tytułem „saucer” jest wygenerowany trzema kreskami, a dodatkowo w momencie gdy histogram zmienia kierunek ze spadkowego na wzrostowy. Sygnał występuje jedynie gdy druga kreska (w czerwonym kolorze) jest mniejszej wielkości niż pierwsza, a trzecia (zielona) jest wyższa niż druga.
 • Drugi sygnał polega na skrzyżowaniu linii zerowej (0) z dwoma kreskami – gdy histogram przecina od dołu linię zerową, natomiast pierwsza kreska jest jeszcze poniżej linii zerowej.
 • Kolejny sygnał „two pikes” występuje, gdy dwie wyraźnie odstające kreski występują poniżej linii zerowej. Sygnał będzie prawidłowy tylko wtedy, gdy druga kreska jest wyżej położona niż pierwsza – tzn. jest w bliższej odległości do linii zerowej. Kreski występujące między tymi wyraźnymi kreskami również muszą być poniżej linii zerowej ale krótsze niż te dwie wyraźne kreski. Dodatkowo, kolejne kreski po drugiej wyraźnej powinny być coraz krótsze w kierunku linii zerowej.

Sygnał sprzedaży

 • Pierwszy sygnał sprzedaży „saucer” jest wygenerowany trzema kreskami dodatkowo kiedy histogram zmienił kierunek z wzrostowego na spadkowego. Sygnał występuję jedynie kiedy druga kreska (w zielonym kolorze) jest wyższa niż pierwsza a trzecia (na czerwono) jest niższa niż druga.
 • Drugi sygnał polega na skrzyżowaniu linii zerowej (0) dwoma kreskami i kiedy histogram przekracza od góry linii zerowej natomiast, pierwsza jest jeszcze powyżej linii zerowej.
 • Kolejny sygnał „two pikes” występuje kiedy dwie wyraźnie odstające kreski występują powyżej linii zerowej. Sygnał będzie tylko prawidłowy jeśli druga kreska jest niżej położona niż pierwsza – tzn. jest w bliższej odległości do linii zerowej. Kreski występujące między tymi wyraźnymi kreskami również muszą być powyżej linii zerowej, ale krótsze niż te dwie wyraźne kreski. Dodatkowo, kolejne kreski po drugiej wyraźnej powinny być coraz krótsze w kierunku linii zerowej.

Praktyczna wskazówka:

Sygnały dostarczone przez Awesome Oscillator mogą być ulepszone za pomocą innych wskaźników analizy technicznej, aby dostarczyć bardziej precyzyjne wyniki.

Metoda obliczania i wzór

SPOSÓB OBLICZENIA

Histogram Awesome Oscillator — wyliczany jest jako różnica 5-okresowej prostej średniej kroczącej z mediany ceny i 34-okreswoej średniej koroczącej z mediany ceny (mediana ceny równa jest połowie sumy najwyższej i najniższej.

 • MEDIAN PRICE = (HIGH+LOW)/2
 • AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) – SMA (MEDIAN PRICE, 34)

Gdzie:

 • MEDIAN PRICE — mediana ceny;
 • HIGH — cena maksymalna sesji;
 • LOW — cena minimalna sesji;
 • SMA — prosta średnia krocząca.
lengthAO1=input(5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(34, minval=1) //34 periods
AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)

Zalety

 • Duża liczba sygnałów handlowych;
 • Możliwość wykorzystania AO z innymi wskaźnikami Billa Williams’a;
 • Jednoznaczność sygnałów transakcyjnych.

Wady

 • Brak możliwości dostosowania wskaźnika,
 • Używanie wskaźnika przede wszystkim na dziennym interwale.

Podsumowanie

Awesome Oscillator jest cennym wskaźnikiem, który powinien znaleźć się w arsenale każdego inwestora. pęd jest jednym z kluczowych aspektów rynku, aby zrozumieć ruchy cen, choć w praktyce często okazuje się on trudny do zmierzenia. AO jest z powodzeniem stosowany jako generator sygnałów rynkowych, ale tak jak w przypadku innych wskaźników technicznych, powinien być stosowany z ostrożnością. Zrozumienie konfiguracji transakcji oraz skuteczne rozpoznawanie i eliminowanie fałszywych sygnałów to umiejętności, które wymagają doświadczenia rynkowego. Awesome Oscillator jest solidnym i wartościowym narzędziem analizy technicznej, dostarczającym cennych informacji rynkowych.