Czym są wskaźniki i oscylatory. Do czego ich należy używać?

2603

Wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki analizy technicznej to inaczej sposób prezentacji danych za pomocą rożnych średnich cen kursów walutowych. Zostają naniesione one na nasz wykres w postaci krzywych. Wizualizacje wskaźników oraz wszystkie obliczenia dokonuje komputer bezpośrednio z naszej platformy brokerskiej. Zastosowanie wskaźników jest bardzo szerokie i często używane przez inwestorów podczas analizy technicznej. Głównie, wskaźniki mają za zadanie generowanie sygnałów wejścia i wyjścia z rynku, poprzez przecinanie się wskaźników między sobą, przecinania się wskaźników z wykresem, bądź gdy rynek znajduje się między różnymi wskaźnikami. Rzadko jednak stosuje się je jako osobny system dlatego, że reagują zazwyczaj z pewnym opóźnieniem na sytuacje rynkową oraz generowane przez nie sygnały cechują się nieregularnością trafności wyników. Najczęściej są częścią szerszej strategii inwestycyjnej, ponieważ w połączeniu z innymi metodami analizy rynku (np. formacjami świecowymi) odfiltrowują błędne sygnały.

Rodzaje wskaźników

Zazwyczaj są to średnie kroczące. Najczęściej stosowane są dwie: arytmetyczna (SMA ang. simple moving average) i eksponecjalna (wykładnicza, EMA ang. exponential moving average). Rzadziej stosuje się średnie ważone (WMA, ang. Weighted Moving Average) bądź trójstronne (TMA). Wybór odpowiedniej średniej zależny jest od strategii, którą obierzemy. A alternatywa jest dość duża bo mamy do wyboru kilka średnich kroczących oraz dziesiątki możliwości ich konfiguracji. Na szczęście nasz broker daje możliwość nałożenia różnych średnich na jeden wykres. Osoby, które nie lubią pęku średnich, mogą nałożyć wskaźniki na wykresy tej samej waluty i otworzyć je w innych oknach. W tym artykule szczegółowo opiszemy pierwsze dwie.

Simple Moving Average

Jest to średnia arytmetyczna ruchoma, ponieważ obowiązuje przez określoną liczbę odczytów, podąża cały czas za najnowszymi danymi wykresu. Na naszej platformie możemy ustawić dokładnie z ilu okresów ma być robiony odczyt. Różne strategie mają różną liczbę okresów. Warto wiedzieć, że im liczba ta jest mniejsza tym wykres szybciej reaguje na zmiany kursów. Może posłużyć do wykreślania krótko-terminowych trendów. Im większa liczba odczytów tym wykres jest bardziej uśredniony, do dynamicznych zmian dostosowuje się bardzo wolno, często służy do wyznaczania trendu długo-terminowego. Wypływa stąd również jeden bardzo ważny wniosek mianowicie, że im średnia wolniej reaguje na zmiany kursów to generuje mniej sygnałów wejścia lub wyjścia, a co za tym idzie ich trafność jest większa. Z kolei na średniej złożonej z mniejszej ilości odczytów o wiele częściej pojawiają się sygnały. Im dłuższy przedział czasowy tym wartość sygnałów jest większa.

Na wykresie poniżej zaprezentowane są dwie średnie złożone z 40 odczytów (kolor niebieski) oraz z 13 odczytów (kolor żółty).

Zwróć uwagę jak podążają obie średnie w stosunku do wykresu.

simple moving average

Exponential Moving Average

Teraz poznasz najbardziej czułą na zmiany średnią kroczącą, czyli eksponencjalną średnią kroczącą (EMA). Wykres reaguje znacznie szybciej na zmiany niż SMA. Dzieje się tak dlatego, że najnowszym cenom kursów przypisywana jest wyższa waga niż starszym odczytom. Kiedy wykres przecina wykres generuje sygnał kupna lub sprzedaży. Również, gdy wykresy różnych odczytów przecinają się może być to sygnałem wejścia lub wyjścia z rynku. Jednak zarówno konfiguracja jak i sposoby generacji sygnałów zależne są od strategii, którą przyjmiemy. Na poniższym wykresie przedstawione są średnia eksponencjalna złożona z 20 odczytów (kolor niebieski) i prosta SMA złożona z 40 (kolor żółty). Porównaj szybkość reakcji obu średnich na zmiany rynku.

Exponential Moving Average

Oscylatory

Oscylator to specjalne narzędzie analizy technicznej, służące przede wszystkim do wyznaczania trendów panujących na rynku. Ich wadą jest to, że często dają fałszywe sygnały, jednak później są w stanie wynagrodzić to z nawiązką. Zazwyczaj wizualizacja oscylatora znajduje się w osobnym oknie pod wykresem. Poniżej przedstawiamy trzy najbardziej znane i najczęściej stosowane oscylatory. Zazwyczaj oscylatory tak samo jak i wskaźniki są częścią większej strategii.

Average True Range

Average True Range mierzy średnią zmienność ruchu cen dla danego okresu. Głównym zastosowaniem wskaźnika jest określenie czy rynek jest w trendzie. Kiedy jego wartości są niskie, wykres wskaźnika jest płaski, rynek znajduje się w konsolidacji. ATR pomaga nam również w wybraniu momentu wybicia się rynku z trendu bocznego, zazwyczaj wtedy jego wartości gwałtownie rosną. Używany jest jako składnik strategii poszukujących silnych trendów. Jednak bardzo rzadko używa się go jako sygnał do kupna lub sprzedaży, ze względu na jego opóźnienie. O wiele częściej inwestorzy stosują go do wyznaczania poziomów Stop Loss lub Take Profit oraz potwierdzenia wybycia się rynku z konsolidacji.

Average True Range

MACD

MACD jest jednym z najbardziej powszechnych oscylatorów stosowanych do analizy technicznej. Generuje on sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji, przy czym im dłuższy interwał czasowy tym sygnały mają większą wartość. Jest on również pomocny podczas wykreślania trendu.

MACD zbudowany jest z dwóch średnich kroczących, jedna z nich nazywa się MACD (lub linią szybką), zaś druga linią sygnału (lub linią wolną). Zazwyczaj są to średnie wykładnicze, choć można użyć własnych ustawień, np. średnią ważoną bądź wykładniczą. Średnie oscylują w okolicach linii zero. Do oscylatora dołączony jest również tzw. histogram, który obrazuje różnice między powyższymi średnimi. Wizualnie jest to wykres słupkowy. Jeżeli przebiega on powyżej linii zero oznacza to, że linia MACD jest powyżej linii sygnału, gdy poniżej to na odwrót.

Histogram generuje sygnały otwarcia lub zamknięcia pozycji. Jeżeli jest on powyżej linii zero i zaczyna dążyć w dół, mówi nam, że tempo wzrostu spada, gdy poniżej – tempo spadku maleje.

MACD generuje sygnały w następujący sposób:

* kupna: obie linie znajdują się poniżej linii zero oraz linia szybka przetnie linię wolną od dołu
* sprzedaży: obie linie znajdują się powyżej linii zera oraz linia MACD przecina linię sygnały od góry
Sygnał jest tym mocniejszy im dalej od linii zero przetną się owe linie. Wartość sygnału jest również zwiększona na dłuższych okresach czasu.

Oscylator stochastyczny

Wreszcie przechodzimy do oscylatora stochastycznego. Jest to bardzo ważny wskaźnik, będący w użyciu od 1950 r. Jego zastosowanie jest szerokie, służy m.in. do wyznaczania zmian trendów, jednak w przeciwieństwie do wskaźników kroczących reaguje on wcześniej niż robi to rynek. Informuje nas również o tym, że rynek jest już wyprzedany bądź wykupiony.

Wykres oscyluje w przedziale od 0 do 100. Używa się w nim dwóch linii – %D oraz % K. Oscylator stochastyczny jest bardzo dynamicznym wskaźnikiem, dlatego świetnie nadaje się do inwestowania krótko-terminowego. Dobrze sprawdza się na częstych zmianach kursu. Na poziomie 20 i 80 występują linie wyprzedania i wykupienia rynku. Kiedy wykres przebija te linie generuje sygnały kupna bądź sprzedaży. Rynek powinien przez pewien okres czasu podążać w kierunku, który wskazuje oscylator. Należy pamiętać o pewnym marginesie błędu i nie ryzykować więcej niż 1-2% konta.

Oscylator stochastyczny Wszystkie wskaźniki i oscylatory są zawsze w mniejszym lub większym stopniu częściami pewnych strategii. Ponieważ sygnały, które generują nie zawsze są trafne warto potwierdzać je razem z innymi metodami analizy. Pamiętaj jednak, że nawet najlepsza strategia na świecie, najlepszy system może uczynić z Ciebie bankruta jeżeli nie będziesz się stosował do pewnych reguł dotyczących zarządzania ryzykiem.