Departament kredytowy

1017

Departament kredytowy

Ważna funkcja zaplecza w banku komercyjnym. Pozwala w jednym miejscu skupić doświadczonych specjalistów, którzy z jednej strony służą jako wsparcie dla autonomicznych jednostek udzielających kredytów, z drugiej zaś są ogniwem pośrednim w bankowym procesie decyzyjnym. Funkcje działów kredytowych różnią się nieznacznie w poszczególnych bankach, jednak podstawowy zakres ich działalności pozostaje w zasadzie bez zmian i obejmuje:

  • przeglądy decyzji kredytowych podjętych przez innych pod względem zgodności z polityką kredytową i zdrowym rozsądkiem, zdolnością bankowca do prawidłowej oceny oraz, w razie potrzeby, udzielanie porad lub odrzucanie decyzji biur, nawet jeśli już podjęto decyzję kredytową;
  • autoryzowanie decyzji kredytowych dotyczących kredytów, których przyznawanie nie leży w kompetencjach oddziałów;
  • przeglądy, analizy i opiniowanie wniosków kredytowych, które muszą być rozpatrzone i zatwierdzone przez organ bankowy wyższego szczebla, np. komitet kredytowy;
  • gromadzenie i analizowanie informacji do celów sprawozdawczości zarządczej;
  • monitorowanie i kontrolowanie portfeli kredytowych (wyszukiwanie nieprawidłowości, słabych punktów itp.);
  • odgrywanie roli centrum wiedzy i doświadczenia, udzielanie porad i prowadzenie szkoleń w oddziałach;
  • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi centrali mającymi wpływ na decyzje kredytowe, np. z departamentem gospodarki pieniężnej, działem ekonomicznym, działem wdrożeń nowych produktów, marketingiem i komitetem zarządzania aktywami i pasywami;
  • udział w przygotowywaniu i propagowaniu polityki kredytowej.

Dużym atutem działalności departamentu kredytowego z punktu widzenia polityki kontroli i równowagi jest brak kontaktu z rynkiem, co pozwala uniknąć nacisków z jego strony i skupić się, przy zachowaniu optymalnej bezstronności, na zarządzaniu ryzykiem. Ludzie pracujący w departamencie kredytowym muszą być z natury odporni i silni. Ich zadaniem jest wypracowanie równowagi między umiejętnością powiedzenia „nie” i obroną niepopularnych decyzji („Co w decyzji odmownej jest dla Pana niezrozumiałe?”) a umiejętnością powiedzenia „tak”, kiedy ryzyko kredytowe jest do przyjęcia (lub będzie po przeprowadzeniu analizy i indywidualizacji warunków umowy kredytowej, co należy do obowiązków departamentu kredytowego). W wielu bankach staż w departamencie kredytowym należy do istotnych elementów rozwoju pracownika (zob. poniższy cytat).

Doświadczenie kliniczne

Departament kredytowy był najlepszym miejscem odbycia stażu w banku. Młody lekarz chce być w szpitalu, bo tam są pacjenci. Bankowiec był lekarzem biznesu.

George S. Moore, legendarny bankowiec, The Banker’s Life (1986), s. 64