Bezpieczeństwo naszych pieniędzy w Banku

1050

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG, Fundusz) z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 711), która obowiązuje od dnia 17 lutego 1995 r.

Fundusz jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Regulacje prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r.) w sprawie systemów gwarancji depozytów.

Podstawowymi zadaniami Funduszu są:

  • zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w razie upadłości banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów,
  • udzielanie pomocy fi nansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację,
  • wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi bankami,
  • gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego.

Od dnia 28 listopada 2008 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 50 tys. euro. Środki te podlegają 100-procentowej gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 50 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Oznacza to, że pieniądze gromadzone przez nas w bankach są objęte gwarancjami bezpieczeństwa przez BFG. W banku, który otrzymał licencję bankową w Polsce, są gwarantowane do łącznej kwoty o równowartości 50 tys. euro (w oddziałach banków z siedzibą w innych krajach UE kwota sięga nawet 100 tys. euro). Także w naszym kraju do końca 2010 r. pułap gwarancji ma być podniesiony do 100 tys. euro – zobowiązanie takie wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.

Warto wiedzieć, że ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fi zycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile mają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.