Zobowiązanie krótkoterminowe

1227

Zobowiązanie krótkoterminowe

Klasyfikacja rachunkowości zadłużenia wymagalnego w terminie jednego roku od daty bilansu. Długi takie zazwyczaj obejmują:

  • kredyty bankowe płatne na żądanie;
  • niespłacony kredyt kupiecki;
  • zobowiązania przyszłych okresów z tytułu wynagrodzeń, kosztów bieżących oraz odsetek;
  • część zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych w nadchodzącym roku;
  • należne i zaległe podatki dochodowe;
  • zadeklarowane, ale niewypłacone dywidendy.

Zobowiązania krótkoterminowe muszą być ściśle nadzorowane (poprzez obserwowanie płynności aktywów obrotowych) w celu utrzymania wypłacalności i uniknięcia niewypłacalności lub upadłości. Odnawialny kredyt bankowy wymagalny na żądanie ma szczególny status, ponieważ jest spłacany, dopiero kiedy bank takiej spłaty zażąda. Tym samym jeżeli kredytobiorca jest w stanie utrzymać zaufanie banku, tak aby bank stale udzielał prolongaty kredytu, kredytodawca będzie posiadał dostęp do stałego źródła finansowania.