Kapitalizacja rynkowa ( Wzór)

5855

Kapitalizacja rynkowa jest jedną z najlepszych miar wielkości firmy. Kapitalizacja rynkowa to całkowita wartość rynkowa akcji spółki pozostających w obrocie. Na przykład słyszałeś, że firmę Apple określa się mianem „najcenniejszej firmy na świecie”. To dlatego, że Apple ma obecnie najwyższą kapitalizację rynkową ze wszystkich spółek giełdowych.

Kapitalizacja rynkowa

Obliczanie kapitalizacji rynkowej + wzór

Kapitalizacja oznacza także wartość przedsiębiorstwa postrzegana z perspektywy rynku giełdowego. Jest to po prostu cena akcji pomnożona przez liczbę akcji wyemitowanych i pozostających w  obrocie. (W  odróżnieniu od wartości akcji w wolnym obrocie na giełdzie, podzbioru rynkowej kapitalizacji, obliczanego jako iloczyn liczby akcji, którymi obraca się na giełdzie, i ceny rynkowej). Z kolei cena akcji jest zależna od oczekiwań rynkowych dotyczących bieżącej wartości przyszłych dywidend oraz, co za tym stoi, ich zdolności generowania zysku. Tego rodzaju prognozy nie są tym samym, co historyczna wartość księgowa netto przedsiębiorstwa w  sprawozdaniach finansowych firmy. Różnice potrafią być pokaźne (np. w 2004 roku General Electric miało wartość księgową netto około 110 miliardów dolarów, a kapitalizację rynkową sięgającą 360 miliardów dolarów). Z perspektywy rzeczywistości finansowej kapitalizacja rynku giełdowego jest lepszą miarą wielkości i sukcesu przedsiębiorstwa.

Wzór na kapitalizację giełdową (rynkowa)

Kapitalizacja giełdowa (rynkowa) = Aktualna cena akcji x akcje wyemitowane

Przykład:Aby obliczyć kapitalizację rynkową, wystarczy wziąć całkowitą liczbę akcji spółki w obrocie i pomnożyć tę liczbę przez cenę rynkową akcji. Jeśli w spółce pozostały 2 miliony akcji, a każda akcja jest warta 20 USD, to jej kapitalizacja rynkowa wynosi 40 milionów USD.

Poziomy kapitalizacji rynkowej

Nie istnieje powszechnie uzgodniony sposób kategoryzacji przedsiębiorstw na podstawie ich kapitalizacji rynkowej, ale często dzieli się je na następujące kategorie:

  • Firmy o dużej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową przekraczającą 200 miliardów dolarów
  • Firmy o dużej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową od 10 do 200 miliardów dolarów
  • Firmy o średniej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową od 2 do 10 miliardów dolarów
  • Firmy o małej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową w wysokości 300–2 mld USD
  • Firmy o kapitale mikro mają kapitalizację rynkową w wysokości od 50 milionów do 300 milionów dolarów

Kapitalizacja rynkowa, a cena akcji

Cena pojedyńczej akcji nie mówi nam, ile ogólnie jest warta dana spółka emitująca te akcje; po prostu informuje nas o bieżącej cenie zakupu części tej firmy. Chociaż niektórzy mogą założyć, że im wyższa cena akcji spółki, tym jest ona większa, otóż nie zawsze tak jest. Firma o niższej cenie akcji może mieć większą kapitalizację rynkową niż spółka o wyższej cenie akcji. Pod tym względem kapitalizacja rynkowa jest dobrą miarą ogólnej wielkości firmy, a także może pomóc inwestorom giełdowym w porównywaniu spółek, których akcje mają podobną cenę.