Konto bankowe

1111

Konto w banku – same zalety

Każdy, kto założył sobie konto bankowe, szybko dołącza do grona przekonanych, że bez rachunku nie da się funkcjonować we współczesnym świecie.

Trudno sobie wyobrazić życie we współczesnym świecie bez posiadania rachunku w banku, najczęściej rachunku dla osób fizycznych, zwanego rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (w skrócie ROR). Na ten rachunek coraz częściej przekazywane są stypendia, emerytury, pensje, rozmaite wynagrodzenia. Koniec więc z kolejkami do fi rmowej księgowości czy działu płac – pieniądze przechodzą po prostu na nasze konto, bez straty czasu. Oczywiście, działa to również w drugą stronę – przekazując pieniądze wybranym osobom lub fi rmom, instytucjom jako zapłatę za dostarczone usługi lub towary, pomniejszamy stan naszego konta.

Do kogo należy rachunek bankowy?

Posiadanie rachunku bankowego to oszczędność czasu, zamiast bowiem dokonywać gotówkowych wpłat w kasach różnych instytucji, wystarczy przekazać bankowi konieczne dyspozycje. Bank po dokonaniu operacji na naszym rachunku w danym dniu powiadamia nas, informując o wysokości salda. Saldo pozwala nam zorientować się, ile pieniędzy zostało po uwzględnieniu wszystkich wpłat na nasz rachunek, określanych jako kwoty uznania naszego rachunku, oraz naszych wydatków dokonywanych z rachunku, zwanych obciążeniami rachunku. Pamiętajmy też, że rachunek bieżący powinien również przynosić nam dochód. Dodatnie dzienne saldo rachunku pozostawia bankowi pewną sumę pieniędzy, którą może on inwestować. Bank lokuje ją najczęściej na krótkie terminy, a więc przy niskiej rentowności. Dla banków rachunki bieżące stanowią zatem źródło stosunkowo małego dochodu, z tego względu oferują ich niskie oprocentowanie. Mimo że nasze oszczędności nie są trzymane w domu (w skarpecie lub w szafi e pod ręcznikami), wciąż zachowujemy kontrolę nad nimi. Codziennie możemy telefonicznie dowiedzieć się o stanie naszego salda. Dodatkowym ułatwieniem jest usługa powiadamiania za pomocą SMS-ów. SMS ze stanem salda jest przesyłany każdego dnia, o ile zmieni się stan naszego konta. Poza tym na podstawie porozumienia z bankiem co pewien (określony w umowie) okres powinien on przekazywać nam wyciągi. Wyciąg zawiera spis wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie. Na ogół przesyłane są one pocztą lub przez internet, na wniosek klienta mogą być również odbierane osobiście w oddziale banku.

Umowa rachunku bankowego – co zawiera?

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, art. 52, umowa rachunku bankowego musi być zawarta na piśmie i powinna również określać:

 • strony umowy,
 • rodzaj otwartego konta,
 • waluta konta,
 • czas trwania kontraktu,
 • stopa procentowa i możliwość jej zmiany, terminy płatności, udostępnienia lub kapitalizacji należnych odsetek (pod warunkiem, że strony rezerwują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku),
 • wysokość prowizji i opłat za czynności związane z realizacją zamówienia,
 • formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji,
 • opcje i procedura zmiany umowy,
 • przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego,
 • zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe wykonywanie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku.

Bank, oferując rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, powinien zapewnić:

 • jak najprostszy sposób informowania o stanie konta po dokonaniu jakiejkolwiek operacji,
 • telefoniczny kontakt z pracownikiem banku, opiekującym się naszym rachunkiem,
 • okresowe wyciągi z operacji dokonywanych na rachunku,
 • możliwość telefonicznego lub internetowego realizowania przekazów pieniężnych,
 • łatwy dostęp do gotówki z bankomatu oraz regulowanie naszych zobowiązań fi nansowych za pomocą karty płatniczej,
 • możliwość realizacji stałych zleceń.

Niektóre z usług bankowych są oczywiście płatne. Wybierajmy więc bank, który pobiera od nas jak najmniej pieniędzy za prowadzenie rachunku i usługi centrum telefonicznego.

Zobacz także: Numer konta bankowego – ile ma cyfr i co one oznaczają?