Dochód brutto i netto

1289

Wynagrodzenie brutto

Na uwagę zasługuje fakt, że w kodeksie pracy nie ma rozróżnienia między wynagrodzeniem brutto i netto. W jego artykułach wspomina się jedynie o pojęciu wynagrodzenia. Zakłada się jednak, że odnosi się ono do wynagrodzenia brutto. Za dochód brutto uważa się wynagrodzenie, które otrzymaliśmy, a także wszelkiego rodzaju składki, zaliczki na podatek dochodowy i inne potrącenia. W związku z tym pracownik nie powinien implikować kwoty w umowie, ponieważ będzie ona wyższa niż faktycznie otrzymane pieniądze, którymi dysponuje.

Z czego się składa dochód brutto?

Na uwagę zasługuje fakt, że część składek płacona jest z wynagrodzenia pracownika (dochód brutto pomniejszony o składki płacone w imieniu pracownika), a część płacona jest przez przedsiębiorcę. W przypadku umowy o pracę, pracodawca płaci kwotę do zapłaty z wynagrodzenia brutto:

  • składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczki na podatek dochodowy.

Należy pamiętać, że składki te nie są płacone w całości przez pracownika, a więc nie są odliczane w całości od jego wynagrodzenia – część płaci pracodawca.

Dochód brutto i netto

Pamiętać należy, że wysokość składki na to ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% i jest obliczana od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę składek na ubezpieczenie społeczne (renta, inwalidztwo i choroba). Należy również zauważyć, że 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obniża podatek dochodowy do zapłaty.

W przypadku umów o pracę to także pracodawca 18% lub 32% miesięcznych dochodów. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od umów o pracę stosuje się koszty uzyskania przychodów, które wynoszą 111,25 zł lub 139,06 zł miesięcznie (w przypadku pracownika dojeżdżającego do pracy z innego miejsca). Jeżeli pracownik składa deklarację PIT 2, to przy obliczaniu podatku należy uwzględnić kwotę wolną od podatku. Jest to kwota stała w wysokości 46,33 zł (556,02 zł / 12 miesięcy).

Dochód netto

Dochód netto to dochód brutto po odjęciu wszystkich składek i podatków (tj. po odjęciu m.in. składek na ubezpieczenie społeczne; składki emerytalnej, chorobowej, wypadkowej lub zaliczki na podatek dochodowy oraz w zależności od osoby, innych składek płaconych dobrowolnie jako wszystkie rodzaje ubezpieczeń na życie). Dochód netto jest również definiowany jako dochód po opodatkowaniu, dochód do dyspozycji. Dochód netto NIE JEST przychodem.

Wynagrodzenie netto

Aby obliczyć wynagrodzenie netto, należy odjąć od wynagrodzenia brutto wszystkie podatki i płatności z tytułu ubezpieczeń:

  • ubezpieczenia społeczne, do których należą:
  • ubezpieczenie emerytalne – dające prawo do otrzymania w przyszłości emerytury, wypłacanej w wysokości 19,52% podstawy składki.
  • Ubezpieczenie emerytalne – dające prawo do renty w przypadku niezdolności do pracy lub prawo do emerytury rodzinnej. Składka wynosi 8% i jest częściowo opłacana przez pracodawcę, a częściowo przez pracownika.
  • Ubezpieczenie zdrowotne, które daje nam prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa, wypłacane jest w wysokości 2,45%.
  • ubezpieczenie wypadkowe – płatne w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Składka zależy od poziomu ryzyka zawodowego, ale nie może być niższa niż 1,67%.
  • ubezpieczenie zdrowotne – zostało wprowadzone po to, aby pracownik lub członek jego rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku choroby, urazu, ciąży itp. Składka wynosi 9 % podstawy wymiaru ubezpieczenia.
  • Podatek dochodowy – jest to obowiązkowe świadczenie pobierane przez państwo lub samorząd terytorialny, opłacane zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Stawka zależy od rodzaju opodatkowania.

WYNAGRODZENIE NETTO = WYNAGRODZENIE BRUTTO – POTRĄCENIA (PODATKI, UBEZPIECZENIA)