Informacje o Instrumentach Finansowych

Instrumenty rynku pieniężnego-Instrumenty dłużne-Instrumenty udziałowe i inne

1797

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem świadczonych usług przez banki, z uwzględnieniem charakteru i ryzyka związanego z danym instrumentem.

Poniższe informacje wymieniają i opisują instrumenty finansowe, które w związku ze świadczoną usługą zarządzania portfelami instrumentów finansowych mogą być składnikami zarządzanych portfeli inwestycyjnych, wówczas, gdy konkretna strategia inwestycyjna dopuszcza ich udział.

Poszczególne instrumenty zostały wyodrębnione ze względu na cechy, które w Towarzystwach Funduszy decydują o szczególnym charakterze tych instrumentów, a w szczególności ze względu na ich odmienną konstrukcję lub na istotne z punktu widzenia inwestora różnice w poziomie wymienionych dalej rodzajów ryzyk, przypisanych do poszczególnych instrumentów.
Instrumenty, które mogą stanowić przedmiot lokat w ramach niniejszej usługi zostały podzielone na trzy podstawowe grupy:

 • Instrumenty rynku pieniężnego
 • Instrumenty dłużne
 • Instrumenty udziałowe i inne

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie informacje zawarte w dokumentach dotyczą instrumentów emitowanych na rynku polskim, w walucie krajowej. Jednakże większość z wymienionych instrumentów może np. być także emitowana na rynkach zagranicznych oraz nominowana w walutach obcych. W takim przypadku wartość instrumentów z punktu widzenia inwestorów krajowych będzie narażona na ryzyko walutowe, tj. będzie w istotnym stopniu zależeć od zmiany kursu waluty krajowej względem kursu waluty obcej, właściwej dla danego instrumentu.

Dla każdego instrumentu odpowiedni dokument zawiera następujące informacje:

 • Opis instrumentu – krótki opis wskazujący charakter instrumentu, przepływy pieniężne oraz prawa i obowiązki wynikające z instrumentu dla jego wystawcy i posiadacza.
 • Złożoność – wskazanie stopnia złożoności instrumentu, przy czym stopień złożoności odnosi się do konstrukcji, mechanizmów wyceny instrumentu oraz obrotu instrumentem, a nie do poziomu poszczególnych ryzyk, związanych z instrumentem, opisanych w oddzielnych punktach.
 • Warianty instrumentu – wskazanie różnych wariantów instrumentu, jakie mogą występować na rynku finansowym (nie opisanych jako odrębne instrumenty w niniejszym dokumencie), ze względu na różnice w jednej lub większej liczbie cech instrumentu, takich jak rodzaj emitenta, termin do zapadalności, szczegółowe rozwiązania w konstrukcji instrumentu, etc. Wymienione warianty instrumentów nie mają charakteru wyczerpującej i zamkniętej listy.
 • Dokumenty informacyjne – wskazanie czy dla instrumentu, zgodnie z przepisami prawa lub praktyką rynkową, sporządza się szczegółowy dokument informacyjny (prospekt emisyjny, prospekt informacyjny, memorandum informacyjne, list emisyjny, etc.) oraz wskazanie miejsc, w których taki dokument powinien być dostępny.
 • Profil zysków i strat – wskazanie czy zyski i straty z instrumentu zależą w sposób liniowy lub zbliżony do liniowego od zmiany ceny aktywów bazowych (instrumenty liniowe), czy też w sposób nieliniowy (instrumenty opcyjne). Instrumenty opcyjne mogą odznaczać się znaczną dysproporcją w potencjalnym poziomie strat i zysków zależnie od zajętej strony transakcji (kupno lub sprzedaż instrumentu), jak też specyficznych warunków rynkowych.
 • Rynek obrotu – wskazanie, na jakim rodzaju rynku instrument może być przedmiotem wtórnego obrotu, w szczególności czy może to być rynek regulowany.
 • Depozyt zabezpieczający – wskazanie zobowiązań posiadacza instrumentu do utrzymywania odpowiedniej kwoty zabezpieczenia finansowego, w związku z rozliczeniem instrumentu w terminie jego zapadalności, lub innych zobowiązań finansowych posiadacza.
 • Opis składników – opis składników instrumentu, w przypadku instrumentów składających się z dwóch lub więcej instrumentów finansowych, oraz opis wpływu poszczególnych składników na łączną zmienność ceny instrumentu złożonego.
 • Gwarancje – wskazanie czy instrument może być gwarantowany przez podmioty trzecie (inne niż jego emitent lub wystawca) oraz wskazanie szczegółowego źródła informacji o zakresie ewentualnej gwarancji.
 • Dźwignia finansowa – wskazanie stopnia dźwigni finansowej, zawartej w konstrukcji instrumentu, tj. stopnia, w jakim zmiana ceny instrumentu może przewyższać zmianę ceny jego aktywów bazowych.
 • Zmienność ceny – wskazanie spodziewanego stopnia zmienności wartości instrumentu, rozumianej jako możliwe wzrosty, jak i spadki ceny rynkowej instrumentu lub wartości godziwej instrumentu w danym okresie czasu.
 • Ryzyko płynności – wskazanie ryzyka, że możliwość zbycia instrumentu przed terminem jego zapadalności będzie ograniczona po godziwej cenie, lub ryzyka występowania innych ograniczeń w zakresie zbywalności instrumentu.
 • Ryzyko stopy procentowej – wskazanie stopnia, w jakim cena instrumentu jest wrażliwa na zmianę wysokości rynkowych stóp procentowych.
 • Ryzyko kredytowe – wskazanie stopnia ryzyka, że emitent, wystawca lub druga strona instrumentu może nie wywiązać się ze zobowiązań wynikających z instrumentu, w szczególności wypłaty określonych kwot pieniężnych.

LISTA INSTRUMENTÓW

 1. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
  1. Depozyty krótkoterminowe
  2. Bony skarbowe
  3. Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe
  4. Krótkoterminowe obligacje przedsiębiorstw – „Papiery komercyjne”
 2. INSTRUMENTY DŁUŻNE
  1. Obligacje skarbowe
  2. Obligacje komunalne
  3. Listy zastawne
  4. Długoterminowe certyfikaty depozytowe
  5. Obligacje indeksowane
  6. Obligacje zamienne
 3. INSTRUMENTY UDZIAŁOWE I INNE
  1. Akcje
  2. Prawa do akcji
  3. Kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcji – Kontrakty futures
  4. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
  5. Certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)
  6. Prawa poboru
  7. Opcje
  8. Warranty