Doradztwo Inwestycyjne – czym jest ?

986

Doradztwo inwestycyjne to każda rekomendacja lub wskazówka, która ma na celu edukację, poinformowanie lub udzielenie wskazówek inwestorowi w odniesieniu do danego produktu inwestycyjnego lub serii produktów. Porady inwestycyjne mogą być profesjonalne – to znaczy, że inwestor płaci opłatę w zamian za wskazówki i wiedzę fachową wykwalifikowanego specjalisty, jak widać u planistów finansowych – lub mogą być amatorskie, jak w przypadku niektórych blogów internetowych, czatów lub nawet rozmów.

Doradztwo inwestycyjne – podstawowe informacje

Doradztwo inwestycyjne odnosi się do wszelkich zaleceń dotyczących portfela inwestora. Wielu specjalistów, w tym planiści finansowi, bankierzy i brokerzy, mogą zapewnić inwestorom doradztwo inwestycyjne, które jest specyficzne dla ich sytuacji finansowej oraz krótko- i długoterminowych celów finansowych. Ze względu na ogromną ilość dostępnych porad inwestycyjnych, szczególnie w Internecie, inwestor może chcieć określić kwalifikacje osoby udzielającej porady przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Podmioty, które dostarczają informacji dla celów referencyjnych na temat rynków finansowych lub określonych aktywów, mogą podjąć starania w celu wyjaśnienia, że nie reprezentują one tych informacji konkretnie jako porady inwestycyjnej. Ostatecznie to do inwestora indywidualnego należy decyzja, które inwestycje są najbardziej odpowiednie.

Zobowiązania, które wynikają z oferowania doradztwa inwestycyjnego

Biorąc pod uwagę wpływ i potencjalne reperkusje, jakie może mieć doradztwo inwestycyjne, specjaliści, którzy mogą być w stanie zapewnić taki wkład, są często ostrożni co do potencjalnych skutków, jakie mogą mieć. Niezależnie od tego, czy jest to bank, czy niezależny doradca finansowy, mogą istnieć pewne wymogi, które muszą być przestrzegane przy oferowaniu doradztwa inwestycyjnego. Może to obejmować zebranie wystarczających informacji na temat sytuacji finansowej klienta i jego potrzeb.

Mogą również istnieć wymagania dotyczące zrozumienia charakteru oferowanego doradztwa inwestycyjnego oraz tego, w jaki sposób odnosi się ono do klienta. Osoby oferujące porady inwestycyjne mogą również być zmuszone do udowodnienia, że nie ma konfliktu interesów w przedstawionych przez siebie poradach. Może to być szczególnie istotne w przypadku nagłego pogorszenia koniunktury w branży, na rynku, w zakresie aktywów handlowych, na które doradca zalecił inwestorom, aby przeznaczyli swoje fundusze. Jeśli źródło doradztwa inwestycyjnego nie spełnia tych obowiązków, mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za pewne szkody poniesione przez inwestora w oparciu o ich wskazówki.

Jednostki prowadzące działalność doradczą w zakresie inwestycji

Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów licencjonowanych, posiadających odpowiednie zezwolenie, np:

  • domy maklerskie (doradztwo inwestycyjne jest kwalifikowane jako działalność maklerska),
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (jeżeli wykonują je bezpłatnie dla instrumentów finansowych, które mogą dystrybuować).

Tak więc doradztwo, zarówno bezpłatne jak i odpłatne, w zakresie jednostek uczestnictwa, obligacji, a nawet jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być wykonywane wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione.