Dyrektywa MiFID

Dyrektywa Unii Europejskiej

1867

Dyrektywa MiFID toskrót od Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), a w praktyce określenie to dotyczy zapisów dwóch dyrektyw, łącznie zwanych MiFID. Wytyczne MiFID obejmują wszystkie banki, brokerów, giełdy, doradców inwestycyjnych i większość instytucji świadczących usługi finansowe na rynku kapitałowym. Instrumenty finansowe, do których mają zastosowanie przepisy MiFID to zbywalne papiery wartościowe (w tym akcje), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki funduszy inwestycyjnych, terminowe kontrakty walutowe, transakcje opcji walutowych, kontrakty terminowe na stopę procentową i instrumenty pochodne związane z przenoszeniem ryzyka kredytowego.

Celem dyrektywy MiFID jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony klientów w poszczególnych bankach, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania banków, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych.

MiFID zapewnia inwestorom zwiększoną ochronę dzięki nałożonym na firmy oferujące usługi inwestycyjne wymogom podjęcia działań w zakresie:

 • klasyfikacja klientów do jednej z trzech grup (klienci detaliczni, profesjonalni i uprawnieni) na podstawie doświadczenia i wiedzy klienta w zakresie instrumentów finansowych;
 • określanie profilu inwestycyjnego klienta;
 • badanie przydatności lub adekwatności usługi inwestycyjnej;
 • przejrzystość i szerszy zakres dostarczanych informacji, w tym na temat instrumentów finansowych i ryzyka inwestycyjnego;
 • opracowywanie, wdrażanie i informowanie klientów o polityce najlepszej realizacji zamówień lub polityce działania w najlepszym interesie klienta, a także o polityce zapobiegania konfliktom interesów.

Jako główne cele MiFID II wymienia się:

 • zwiększenie ochrony inwestorów oraz ich zaufania do rynków finansowych;
 • zmniejszenie ryzyka występowania zakłóceń na rynku oraz zwiększenie jego przejrzystości;
 • ograniczenie niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku.

Zgodnie z wymogami MiFID, podmioty oferujące usługi inwestycyjne, zobowiązane są do:

 • działajania w najlepszym interesie klientów;
 • oferowania instrumentów i produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia klientów;
 • dostarczanie Klientom jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd informacji o produktach i ryzykach związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

WPolsce MiFID II będzie implementowany poprzez wdrożenie jego postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:

 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawy Prawo bankowe.

Wszystkie banki w Polsce musiały dostosować swoją działalność do przepisów wdrażających dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego do 16 czerwca 2010 r. Wypełniając swoje zobowiązania, Banki zawierają umowy z klientami o świadczenie usług finansowych po ocenie ich adekwatności produkty i usługi z punktu widzenia wiedzy i doświadczenia klientów oraz związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego.