Co to jest Dywidenda – Definicja

Wypłata zysków

3184

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału). Dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji, generowany z podziału zysku osiągniętego przez spółkę akcyjną . Występuje również w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. O terminie oraz o wysokości dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dywidenda to także wypłacanie akcjonariuszom części wypracowanego przez spółkę zysku. O wysokości i terminie wypłaty decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dywidenda może być wypłacana nie tylko z zysku netto, ale także z kapitału zapasowego.  Istotna jest także informacja, w której spółka podaje tzw. „Dzień dywidendy„. Oznacza to, że w tym właśnie dniu inwestor musi być posiadaczem akcji – a walory można sprzedać już następnego dnia, zachowując jednak prawo do otrzymania dywidendy.

Doświadczeni inwestorzy zdają sobię sprawę z tego, że dywidenda regularnie wypłacana przez spółkę giełdową zwiększa jej efektywność inwestycyjną. Jest to bowiem część zysku netto wypracowanego przez emitenta. Przy znaczących spadkach kursu akcji danej spółki dodatkowy zastrzyk gotówki może inwestorowi wyrównać nawet część poniesionych strat.

Jak działa dywidenda?

Dywidenda jest wypłacana w tzw. „Dniu wypłaty”. Aby akcjonariusz był uprawniony do dywidendy, musi posiadać akcje przed datą wypłaty dywidendy. Ostatnim dniem, w którym inwestor musi posiadać akcje, jest tak zwana data ex-dywidendy. Załóżmy, że firma wypłaci dywidendę 01.05.2018, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że aby móc ubiegać się o wypłatę, musisz mieć udział od 1.4.2018. Jeśli kupisz akcję w dniu 2.4.2018, nie będziesz uprawniony do dywidendy.

Każda firma decyduje o terminie wypłaty dywidendy, a każdy akcjonariusz (lub potencjalny akcjonariusz) może łatwo znaleźć informacje na jego temat. Aby uzyskać pełne zrozumienie ważnych danych dla inwestorów dywidendowych, zapoznaj się ze szczegółowymi wyjaśnieniami w naszym Centrum pomocy.

Dywidenda jest wypłacana poprzez przypisanie przepływu finansowego do rachunku inwestycyjnego każdego inwestora. Firma wypłaca dywidendę z zysku netto po opodatkowaniu. Ponadto otrzymana dywidenda podlega opodatkowaniu przez inwestora jako dochód własny.

Opodatkowanie oparte jest na obowiązujących stawkach. Na przykład podatek od dochodu w wysokości 15% jest pobierany od dywidend od akcji amerykańskich, bez odliczania dochodu z tytułu kosztów uzyskania przychodów.

Spółki dywidendowe

Spółki dywidendowe – czyli te, które regularnie wypłacają dywidendy – są mniej podatne na wahania koniunktury rynkowej. W czasach kryzysu notowania ich akcji rzeczywiście tracą mniej niż pozostałe. Doskonale widać to na przykładzie indeksu WIGdiv, skupiającego spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks WIGdiv składa się z firm o najwyższej stopie dywidendy w danym roku, które w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej trzy razy podzieliły się zyskiem. Spośród 400 notowanych spółek, zarząd giełdy wyłonił zaledwie 30 emitentów, choć jak ostatnio doliczył się „Parkiet” takich emitentów jest na naszej giełdzie nieco więcej. Najwyraźniej   spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niechętnie dzielą się swoimi zyskami – choćby w porównaniu z zagranicznymi parkietami, gdzie procent emitentów dzielących się zyskiem jest kilkukrotnie wyższy. Największa liczba firm, które regularnie wypłacają dywidendę, jest w USA. Tam też narodziły się strategie inwestycyjne oparte na inwestowaniu w spółki z wysokim współczynnikiem wypłat dywidendy.

Indeks WIGdiv ma jak na razie charakter informacyjny. Jeżeli jednak szukalibyśmy instrumentu, który w swojej strategii inwestycyjnej uwzględnia spółki dywidendowe i sam wypłaca dywidendę, należy zwrócić uwagę na tzw. ETF-y na WIG20. Fundusze ETF to fundusze zarządzane pasywnie, których strategia inwestycyjna polega na jak najdokładniejszym naśladowaniu wartości określonych indeksów giełdowych i których tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie, podobnie jak inne papiery wartościowe pod nazwą ETFW20L. Tytuły uczestnictwa podlegają bieżącej wycenie giełdowej, dzięki czemu mogą być kupowane i sprzedawane w biurze maklerskim podczas sesji. Plusem może być fakt, że fundusze ETF swoim właścicielom wypłacają dywidendę.

Dywidenda, a kurs akcji

Historia naszego rynku kapitałowego jest jednak zbyt krótka, aby móc pokusić się o rzetelną analizę, czy inwestowanie długoterminowe w spółki wypłacające dywidendę jest efektywne. Z pewnością możemy być pewni jednego – taka inwestycja może stanowić poważne wsparcie naszego portfela, pozwalając zmniejszyć ewentualne straty podczas dekoniunktury. Otrzymujemy dodatkowe środki ze spółki nawet wtedy, kiedy kurs jej akcji spada. Inwestowanie w takie spółki w czasie hossy oczywiście również jest korzystne. Z kolei inwestycjami w spółki dywidendowe nie są tak bardzo zainteresowani gracze krótkoterminowi, gdyż dla nich najważniejsza jest dynamika notowań akcji.

Stopa dywidendy

Stopa dywidendy to nic innego jak relacja dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji. Oczywiście kurs danego waloru jest zmienny, dlatego stopę najczęściej podajemy na określony dzień – dzień jej wyliczenia. Jej wartość pozwala wyłonić te spółki, które są najbardziej hojne dla posiadaczy akcji. Uważa się, że jeżeli stopa dywidendy przewyższa oprocentowanie lokaty bankowej, to jest to bardzo pozytywna informacja, ponieważ wtedy znacząco poprawia się efektywność inwestycji. Przy okazji takiej analizy warto sprawdzić kondycję finansową spółki. Niektórzy analitycy zwracają bowiem uwagę, że im wyższa stopa dywidendy tym wyższe ryzyko zanotowania przez spółkę straty. Zachodzi bowiem obawa, że określona grupa akcjonariuszy dąży do wydrenowania spółki, co zmniejsza możliwość jej dalszego rozwoju i finansowania go z zysku. Z kolei niższa stopa dywidendy często dotyczy spółek o mniejszym ryzyku strat.