ESMA – poznaj szczegóły nowego rozporządzenia

2920

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest niezależnym organem UE, którego celem jest poprawa ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnych i sprawnych rynków finansowych.

Dnia 27 marca 2018 roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował oświadczenie dotyczące regulacji zawieranych na kontraktach CFD. Wiele z tych zmian została już wdrożona w polskich domach maklerskich, w związku z czym trader zawierając transakcje na rynku nie powinien odczuć większych zmian . Największą kontrowersje budzi zmiana dotyczycząca ograniczenia dźwigni finansowej dla klientów detalicznych od 30:1 (waluty) do 2:1 (kryptowaluty).

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych’European Securities and Markets Authority’ ESMA
Siedziba  Paryż
Przewodniczący  Steven Maijoor
Dyrektor Wykonawczy  Verena Ross
Utworzenie 1 stycznia 2011

Powyższe ograniczenie lewaru nie będą dotyczyć klientów profesjonalnych. W związku z tym, że dla klientów profesjonalnych dostępne będą niższe depozyty zabezpieczające, warto zwrócić uwagę na ryzyko, podczas dokonywania transakcji na rachunkach inwestycyjnych. Przeczytaj więcej na: https://www.pb.pl/xtb-o-nowych-regulacjach-rynku-forex-929672

Najnowsze zmiany ogłoszone przez ESMA oznaczają, że od dnia 01.08.2018r. maksymalna dźwignia zostanie ograniczona do 30:1, a dla niektórych instrumentów na których występuje większa zmienność nawet do 2:1. Inwestorzy posiadają jednak możliwość uzyskania zachowania dotychczasowej dźwigni lub otrzymania większej, jeśli spełną dwa z trzech  kryteriów:

 • Trader otworzył transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość  50 000 euro* każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów (wartość taką możesz osiągnąć np. po zawarciu 10 transakcji o nominale 0,5 lota na parze walutowej Euro do Dolara)
 • Wartość portfela instrumentów finansowych łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość 500 000 euro
 • Jeżeli wykonywałeś lub wykonujesz pracę w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub szeroko pojętych usług maklerskich.

Co zyskasz, zostając klientem profesjonalnym po wprowadzeniu regulacji przez ESMA?

 • Dźwignię finansową nawet 200:1
 • Ochronę przed ujemnym saldem – W wielu domach maklerskich Klienci Profesjonalni będą mogli nadal korzystać z ochrony przed ujemnym saldem rachunku.
 • Segregację twoich środków ( odzielenie pieniędzy firmowych od prywatnych
 • Prawo do złożenia wniosku o zmianę kategoryzacji w dowolnym momencie. Możliwość dotyczy zmiany klasyfikacji z konsumenta na klienta profesjonalnego i odwrotnie.
 • Zobacz więcej na xtb.com/pl

Czym zajmuje się ESMA?

Urząd wypełnia trzy zadania:

 • Ochrona inwestorów – zagwarantowanie lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów na rynku usług finansowych i poszerzenie ich praw jako inwestorów, a także wypełniania przez nich zobowiązań, jakie na nich spoczywają.
 • Niezakłócone funkcjonowanie rynków – propagowanie uczciwości, przejrzystości, sprawności i właściwego funkcjonowania rynków finansowych oraz wspieranie solidnej infrastruktury rynkowej.
 • Stabilność finansowa – wzmacnianie systemu finansowego w celu uodpornienia go na wstrząsy i skutki rozprzestrzeniania się nierównowagi finansowej oraz wspieranie wzrostu gospodarczego.

Urząd odpowiada również za koordynowanie działań podejmowanych przez organy nadzoru papierów wartościowych i wprowadzanie środków nadzwyczajnych w przypadku sytuacji kryzysowej.

Struktura ESMA

W skład Rady Organów Nadzoru, która podejmuje wszystkie decyzje polityczne i zatwierdza działalność urzędu, wchodzą:

 • szefowie 28 organów krajowych
 • obserwatorzy z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
 • obserwatorzy z Komisji Europejskiej
 • przedstawiciele Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskiego Organu Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA) i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) – po jednym z każdej organizacji.

Zarząd składający się z przewodniczącego urzędu oraz przedstawicieli krajowych organów nadzoru i Komisji dopilnowuje, aby urząd prawidłowo wypełniał swoje obowiązki.

W jaki sposób działa ESMA?

Urząd realizuje działania w czterech dziedzinach. Są to:

 • Ocena ryzyka z punktu widzenia inwestorów, rynków i stabilności finansowej – w celu propagowania przejrzystości i zapewniania ochrony inwestorom poprzez udostępnianie im informacji za pośrednictwem publicznych rejestrów i baz danych oraz kierowanie ostrzeżeń do inwestorów.
 • Ukończenie jednolitego zbioru przepisów dla rynków finansowych UE – ulepszenie jednolitego rynku unijnego dzięki opracowaniu norm technicznych i wspieraniu instytucji UE przy tworzeniu nowych przepisów.
 • Promowanie standaryzacji metod nadzoru – wymiana sprawdzonych rozwiązań i poprawa skuteczności zarówno właściwych organów krajowych, jak i sektora finansowego.
 • Bezpośredni nadzór nad konkretnymi instytucjami finansowymi – agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji.

Komu przynosi korzyści działalność urzędu?

ESMA działa na rzecz:

 • gospodarki
 • ogółu społeczeństwa
 • regulatorów rynków papierów wartościowych
 • sektora usług finansowych
 • inwestorów detalicznych, inwestorów instytucjonalnych i konsumentów
 • dostawców usług finansowych
 • użytkowników rynków finansowych.