Zmienność na Rynku i podatność na wahania (Volatility)

zmienność na forex

1847

Zmienność na rynku (ang.Volatility) to nieprzewidywana i nagła zmiana w cenach, której przyczyną jest swobodne działanie różnych sił popytu i podaży na rynkach. Rezultatem wrażliwości na zmiany są ryzyko rynkowe oraz okazja zysku handlowego. Wahania związane z  wrażliwością na zmiany zazwyczaj się z  czasem wyrównują („to, co idzie w górę, musi spaść” i vice versa). Tymczasem życie inwestora jest „interesujące”. Dla inwestorów giełdowych, którzy nie lubią ryzyka, wrażliwość na zmiany nie jest miła (w przeciwieńswie do spekulantów czy traderów, którzy ją lubią). Żyjąc z dnia na dzień, tu i teraz, na krótką metę, większość z nas pociesza się, iż na dłuższą metę nasze losy będą mniej zmienne. Źródła wrażliwości na zmiany trzeba usuwać lub przynajmniej oczekiwać zrekompensowania wyższymi zyskami. Ostatnimi czasy wydaje się, iż świat finansowy staje się bardziej podatny na zmiany. Jeśli chodzi o instrumenty finansowe, wrażliwość na zmiany zwiększa się od deregulacji, która pozwala rynkom „znaleźć ich własny poziom”.

Zmienność na rynku forex odnosi się do niepewności lub ryzyka związanego z wielkością zmian kursów walut. Większa zmienność oznacza, że kurs waluty może potencjalnie mieć bardzo duże widełki cenowe (różnice między ceną kupna a ceną sprzedaży). Duża zmienność oznacza, że cena waluty może się zmienić gwałtownie w krótkim okresie czasu w dowolnym kierunku.

  • Z drugiej strony mniejsza zmienność oznacza, że kurs waluty nie zmienia się gwałtownie, lecz powoli i przez długi okres czasu.
  • Zwykle im większa zmienność, tym bardziej ryzykowna będzie transakcja w danej parze walutowej.

W praktyce termin “zmienność” najczęściej odnosi się do standardowego odchylenia zmiany wartości instrumentu finansowego w danym okresie czasu. Używa się go często do obliczenia (określenia matematycznego) ryzyka pary walutowej w określonym czasie.

Zmienność jest zwykle wyrażana w latach i może być albo liczbą bezwzględną (0,3000 USD) albo ułamkiem wartości wyjściowej (8,2%).

Zwykle zmienność dotyczy stopnia nieprzewidywalnej zmiany kursu danej pary walutowej w danym okresie czasu. Odzwierciedla stopień ryzyka, jakie podejmuje inwestorów związku z daną parą walutową.

Najbardziej zmienne pary walutowe

zmienność
zmienność par walutowych

Zmienność dla inwestorów rynkowych

Zmienność często postrzega się jako cechę negatywną, ponieważ reprezentuje niepewność i ryzyko. Jednak to wysoka zmienność często sprawia, że transakcje na rynku Forex stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Dla inwestorów stosujących strategię “day trading” ważnym czynnikiem jest możliwość dużych zarobków na zmiennych rynkach, w przeciwieństwie do inwestorów inwestujących długoterminowo.

Zmienność nie określa kierunku zmiany kursu. Opisuje jedynie poziom wahań (zmian) kursu walutowego. Para walutowa, która jest bardziej zmienna, ma większe szanse na wzrost lub spadek wartości niż para o małej zmienności.

Na przykład zwykła “konserwatywna” inwestycja taka jak konto oszczędnościowe wiąże się z niską zmiennością. Nie straci 30% wartości w ciągu roku, ale również nie zyska 30%.

Zmienność w czasie

Zmienność pary walutowej zmienia się w czasie. Są okresy, kiedy ceny gwałtownie rosną i spadają (wysoka zmienność), ale w innym czasie mogą się wydawać bardzo stabilne (niska zmienność).

Zmienność, Wrażliwość, Podatność na wahania

Zmienność - Wrażliwość - Podatność na wahania
Zmienność
Zmienność

Innym źródłem wrażliwości na zmiany jest globalizacja, która zwiększa oddziaływanie rynku oraz sprawia, iż zasięg czynników wpływających na rynek jest większy. Z drugiej strony wrażliwość na zmiany jest ograniczana transparentnością oraz dostępem do wiarygodnych informacji. Poprzez włączanie istotnych informacji zmiany cen pojawiają się jako modyfikacje, a nie nagłe zmiany powodujące, iż inwestorzy są zaskoczeni. Ponieważ wrażliwość na zmiany dotyczy odchyleń od średniej, może być ograniczona przez dywersyfikację, jednak nie wyeliminowana. Rezydualna wrażliwość na zmiany, która wpływa na wszystkich, jest mierzona współczynnikiem beta. Jej własności statystyczne pozwalają na jej określenie ilościowe za pomocą narzędzi takich jak wartość narażona na ryzyko. Patrz również hipoteza rynku efektywnego.

Zmienność notowań giełdowych
Zmienność notowań giełdowych
Zmienność spółki giełdowe
Zmienność spółki giełdowe