Co to jest Globalizacja ?

6283

Globalizacja – złożony proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów a także przenikania się kultur i wzmożonej intensyfikacji zależności między krajami.

GLOBALIZACJA A ZARZĄDZANIE

Zjawisko globalizacji jest stosunkowo nowe i z tego powodu nie doczekało się jeszcze fachowego i teoretycznego opisu, choć sam termin mocno zakorzenił się zarówno w literaturze fachowej, jak i języku potocznym.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POWSTANIE I ROZWÓJ ZJAWISKA GLOBALIZACJI

 • czynniki technologiczne – zalicza się do nich upowszechnienie komputerów, telefonii komórkowej, internetu, łączności satelitarnej;
 • czynniki polityczne – zmiany ustrojowe (np. rozpad ZSRR i reformy w krajach postsowieckich);
 • czynniki ekonomiczne – rozwój korporacji międzynarodowych, giełd, zmniejszenie protekcjonizmu w handlu.

CHARAKTERYSTYKA

Wpływ globalizacji na procesy zarządzania firmą szczególnie widać z kolei w zarządzaniu, jednym z kluczowych zasobów, czyli zasobami ludzkimi. Firmy, które stają się organizacjami o charakterze globalnym muszą bowiem dostosować swoje procedury do możliwości i wymagań, jakie stawia rynek międzynarodowy. Wobec tego firmy, opracowując swoją strategię globalną, muszą brać pod uwagę cztery zagadnienia:

 • stopień zintegrowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) z polityką międzynarodową firmy;
 • politykę zatrudnienia, czyli zakres w jakim pracownicy poszczególnych oddziałów są rekrutowani spośród obywateli kraju pochodzenia firmy, kraju docelowego lub ludźmi z innych krajów;
 • politykę w stosunku do osób pracujących lub mieszkających za granicą;
 • globalne doskonalenie kierownicze.

Globalizacja gospodarki jest zjawiskiem, które wymaga od przedsiębiorców szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym i konkurencyjnym. Firma musi sprawnie budować swoja przewagę konkurencyjną i podejmować działania wobec wyzwań przyszłości i dynamicznie rozwijającego się rynku międzynarodowego.

Co to jest Globalizacja ?

Globalizację nazywa się charakterystycznymi i dominującymi tendencjami w światowej gospodarce, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, dominującymi na przełomie XX i XXI wieku, polegającymi na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i gospodarczego awans danego regionu.

 • Globalizacja jest postępującym procesem integracji rynków krajowych i regionalnych w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału;
 • Globalizacja jest długoterminowym procesem integracji krajowych gospodarek, sektorów, rynków i przedsiębiorstw poprzez rozszerzanie i intensyfikację transgranicznego handlu, powiązań instytucjonalnych, kooperacyjnych i informacyjnych, co prowadzi do tworzenia coraz silniejszych współzależności w globalnej gospodarce.
Co to jest Globalizacja
Kolonizacja świata od czasu wielkich odkryć geograficznych w XVI wieku – początek globalizacji

Geneza globalizacji

 • Przez stulecia społeczeństwa na całym świecie stopniowo nawiązywały coraz bliższe kontakty,
 • Działalność gospodarcza w dużej mierze wykroczyła poza granice państw, świat stał się bardziej współzależny niż kiedykolwiek,
 • Przedsiębiorstwa działające obecnie w dużej mierze nie są już podmiotami krajowymi, ale podmiotami międzynarodowymi, wielonarodowymi lub transnarodowymi,
 • Jednocześnie kapitał, technologie i surowce przemieszczają się przez granicę, a wraz z nimi idee i kultury, w wyniku których powstają gospodarki i ruchy społeczne na poziomie międzynarodowym.
 • Termin „globalizacja” w powszechnym użyciu został znaleziony w połowie lat 80. XX wieku, aby opisać głębokie przemiany w gospodarce światowej wynikające z liberalizacji stosunków gospodarczych, ograniczenia roli państw w gospodarce, internacjonalizacji kapitału, IT rewolucja i rosnące znaczenie międzynarodowych korporacji,
 • W latach 80. globalizację rozumiano przede wszystkim jako upowszechnianie konsumenckiego modelu życia, którego modele nadała rozwinięta amerykańska gospodarka, stąd słowa synonimiczne z globalizacją to amerykanizacja, kalorizacja i McDonaldizacja życia.

Cechy globalizacji

 • wielowymiarowość,
 • integrowanie,
 • współzależności międzynarodowe,
 • związek z postępem nauki, technologii i organizacji,
 • kompresja czasu i przestrzeni,
 • dialektyczny charakter.
Wielowymiarowość

Wielowymiarowość globalizacji polega na tym, że przejawia się ona jednocześnie na wielu różnych poziomach życia

 • gospodarce,
 • polityce,
 • wojskowości,
 • kulturze,

Obejmuje to przeplatanie czynności wykonywanych jednocześnie, ale w różnych przestrzeniach. Ponadto trwają światowe procesy.

Integrowanie

Globalizajca to integracja gospodarek na różnych poziomach poprzez ścisłe połączenie funkcjonowania podmiotów rozproszonych na całym świecie, w ramach relacji kooperacyjnych, handlowych, inwestycyjnych i produkcyjnych.

Współzależności
 • Współzależności międzynarodowe można zdefiniować jako możliwości koordynacji systemów międzynarodowych, np. ugrupowania regionalne, sieci współpracy, umowy ponadregionalne,
 • Mogą przyjąć asymetryczny charakter i przekształcić się w dominację silniejszego partnera zagranicznego,
 • Globalna współzależność daje wynik S. Talbota (sekretarza stanu w administracji B. Clintona) w formułę: „co dzieje się tam, ma znaczenie tutaj”.
Związek globalizacji z postępem nauki, techniki i organizacji
 • Postęp wpływa na proces globalizacji poprzez tworzenie osiągnięć technicznych, które z kolei służą rozwojowi komunikacji i transportu, a przede wszystkim – tworzeniu nowoczesnych produktów, nowych metod produkcji, zarządzania i organizacji, tworzeniu zasobów wysoko wykwalifikowanego personelu i nowoczesnych technologii ,
 • Postęp techniczny przyspiesza pod presją stałego popytu na innowacje techniczne ze strony globalnie konkurujących przedsiębiorstw
Kompresja czasu i przestrzeni
 • Kompresję czasu i przestrzeni rozumie się jako kurczenie się świata w wyniku rozwoju środków masowego przekazu, wysokiej mobilności ludzi, dostępności towarów z całego świata.
Dialektyczny charakter
 • Dialektyczna natura globalizacji postrzega ją jako ciągły proces występowania zjawisk lub procesów o przeciwnej naturze.
 • W literaturze zestawia się je w następujące pary:
 • globalizacja–fragmentaryzacja,
 • integracja–dezintegracja,
 • globalizacja–regionalizacja,
 • homogenizacja–dyferencjacja,
 • wymiar globalny-lokalny.

Determinanty globalizacji

 • dynamiczne kurczenie się świata, świat staje się „globalną wioską”,
 • powstanie globalnego rynku finansowego,
 • gwałtowny wzrost przepływów BIZ,
 • dominacja globalnej gospodarki przez korporacje ponadnarodowe,
 • większe rozproszenie geograficzne poszczególnych etapów procesu produkcyjnego – brak ciągłości geograficznej łańcucha wartości dodanej w skali globalnej,
 • zinstytucjonalizowanie wielu sfer życia, w tym działalności gospodarczej.

Przyczyny globalizacji

globalizacja przyczyny

Postęp naukowo-techniczny

 • Umożliwia wprowadzenie nowoczesnych technologii (w tym elektrycznych, informatycznych, telekomunikacyjnych), co prowadzi do powstania nowego systemu elastycznej specjalizacji,
 • Nowoczesne rozwiązania umożliwiają szybszy i lepiej zorganizowany, bardziej efektywny i skoordynowany przepływ towarów materialnych i informacji,
 • Dyfuzja technologii umożliwia dostosowanie zdolności technologicznych w różnych krajach, wpływa na rozwój IT, telekomunikacji i transportu,
 • Postęp technologiczny prowadzi do tak zwanego technoglobalizmu (globalizacji technologii), tj. Rosnącej internacjonalizacji, tworzenia, stosowania i rozpowszechniania technologii.

Konkurencja międzynarodowa

 • Jest to kształtowane przede wszystkim przez wpływ postępu technicznego i zmian po stronie podaży i popytu – rynek producenta przekształca się w rynek konsumencki,
 • Przedsiębiorstwa, które chcą przyciągnąć klientów w wielu krajach, muszą dostosować się do zmian, szybko wykorzystując najnowsze technologie,
 • Aby dotrzeć do klientów, przedsiębiorstwa muszą przyspieszyć swoje reakcje na zmiany rynkowe – tak zwaną kompresję czasu i przestrzeni:
 • kompresja czasu znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu elastycznych systemów produkcyjnych, skróceniu cyklu życia produktu, prowadzeniu wspólnych badań,
 • kompresja przestrzeni wpływa na przepływ produktów i integrację podmiotów zlokalizowanych w różnych krajach.

Polityka ekonomiczna państwa

 • Wyraża się przede wszystkim w integracji, tworzeniu i akceptowaniu przez państwa sprzyjających warunków współpracy międzynarodowej, założeniach wspólnej polityki gospodarczej,
 • Dzięki wolnej wymianie handlowej, liberalizacji przepływów kapitałowych, towarów i usług w skali międzynarodowej możliwe jest rozszerzenie zakresu inwestycji, prowadzenie rozproszonej geograficznie i funkcjonalnie zintegrowanej działalności konkurujących globalnie firm.

Istota i mechanizmy globalizacji gospodarki światowej

GLOBALIZACJA RYNKÓW – RYNKI FINANSOWE

 • Prywatne majątki przemieszczają się bardzo szybko po całym świecie – deregulacja rynków finansowych i liberalizacja przepływów kapitału położyły fundamenty pod ich nowe funkcjonowanie.
 • Ogromne przepływy kapitału i duża liczba transakcji finansowych, a także duża liczba pośredników przyczyniły się do powstania światowych rynków finansowych.
 • Pojawienie się pieniądza elektronicznego jako zapisu komputerowego jest zjawiskiem współczesnej gospodarki światowej – w nowej gospodarce elektronicznej zarządzający funduszami, banki, korporacje i indywidualni inwestorzy mogą przenosić kapitał z jednego krańca świata na drugi.
 • Postęp technologiczny i wykorzystanie osiągnięć rewolucji informatycznej umożliwiły bardzo złożone operacje 24/7 na wielu rynkach.

GLOBALIZACJA RYNKÓW – RYNKI TOWAROWE I USŁUG

 • W warunkach liberalizacji, otwarcia gospodarek i powszechnej zasady wolnego handlu procesy globalizacji na rynkach towarów i usług przyspieszyły.
 • Coraz więcej towarów wytwarzanych przez poszczególne kraje jest przedmiotem handlu międzynarodowego – niektóre segmenty rynku stają się jednorodne w wymiarze globalnym i oferują produkty porównywalne pod względem standardów i użyteczności (elektronika, samochody, fast food itp.).
 • W kontekście trwającego procesu standaryzacji smaków, potrzeb, preferencji, wymagań i wzorów konsumpcji, tak zwany proces McDononalizacji

GLOBALIZACJA RYNKÓW – RYNKI PRACY I MIGRACJE LUDNOŚCI

 • Dzięki rewolucji informatycznej można teraz pracować na duże odległości bez konieczności przemieszczania ludzi.
 • Rynki pracy są mniej zglobalizowane, ale liderzy globalnej gospodarki są bardzo mobilni.
 • Globalizacja rynków towarów i usług ma znaczący wpływ na lokalne rynki pracy, w tym na płace, bezrobocie i migrację zarobkową.
 • Globalizacja idzie w parze z przemieszczaniem się ludzi w celach turystycznych, co jest wspierane przez redukcję kosztów powietrza, a także globalną informację i usługi.

GLOBALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Przyspieszająca globalizacja rynków towarowych, usług i rynków finansowych jest w dużej mierze spowodowana wysoką dynamiką napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)
 • Z powodu usunięcia barier w handlu i przepływach kapitałowych oraz możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej na całym świecie, firmy coraz częściej dokonują racjonalnych wyborów, angażując kapitał i technologię w działania poza swoim krajem,
 • Globalizacja stwarza warunki do ekspansji i osiągania dodatkowych zysków dzięki wykorzystaniu zalet lokalizacyjnych i technologicznych,
 • Siłą napędową procesów globalizacyjnych są szerokie i różnorodne działania międzynarodowych korporacji, które mają największą zdolność przystosowywania się do epoki globalizacji i kształtowania tego procesu,
 • Ponadnarodowe korporacje, działające na wielu rynkach, przyczyniają się do wzrostu przepływów towarów, usług, technologii, kapitału i tworzenia sieci kooperacyjnych powiązań produkcyjnych między firmami.

GLOBALIZACJA NOWY WYMIAR KONKURENCYJNOŚCI

 • Procesy globalizacji rynków i działalności gospodarczej prowadzą do intensyfikacji międzynarodowej konkurencji w skali globalnej,
 • Kiedy rynki się łączą, a firmy muszą koordynować swoje działania w wielu krajach, warunki konkurencji na rynkach globalnych stają się coraz trudniejsze,
 • Większa swoboda, zniesienie ograniczeń w przepływie towarów, usług i kapitału oznaczało, że poszczególne firmy zaczęły szukać większych zysków poza krajem i musiały stawić czoła presji globalnej konkurencji,
 • Globalna konkurencja zwiększa presję na megafuzje i przejęcia, aby zapewnić im długoterminową przewagę konkurencyjną.

GLOBALIZACJA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

 • Zmiany technologiczne, rozwój telekomunikacji i IT oraz obniżenie kosztów transportu stworzyły nowe możliwości funkcjonowania wielu branż i zmieniły sposób organizacji produkcji,
 • Podstawą internacjonalizacji produkcji jest postęp technologiczny, liberalizacja rynku i zwiększona mobilność czynników produkcji,
 • Zmiany związane z funkcjonowaniem przemysłu w nowych warunkach polegają na stworzeniu sieci złożonych powiązań produkcyjnych między firmami w wielu krajach,
 • Globalne strategie firmy pozwalają na oddzielenie poszczególnych faz produkcji i innych działań w zakresie tworzenia wartości dodanej na różnych rynkach.
 • Poruszanie się po rynku globalnym ułatwia rozpowszechnianie zasad i instytucji rynkowych, a także unifikację struktur organizacyjnych, metod zarządzania i systemów produkcyjnych w skali globalnej.

GLOBALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII

 • Ważnym czynnikiem napędzającym procesy globalizacji był postęp technologiczny w transporcie i telekomunikacji, a także rozwój nowych technologii aplikacji – rewolucja komputerowa i postęp w telekomunikacji umożliwiający przyspieszenie globalnej zależności,
 • Postępy w technikach związanych z „kurczeniem świata” – wydarzenia, informacje i pomysły docierają natychmiast do wszystkich krajów,
 • Rewolucja informacyjna stworzyła niespotykane dotąd możliwości organizacji produkcji w filiach na całym świecie,
 • Procesy globalizacji z jednej strony zwiększają chęć tworzenia i stosowania wysokiej jakości technik, z drugiej – postęp technologiczny w stosowaniu procesów globalizacji,
  Globalizacja wiedzy i technologii stworzona dla nowego rodzaju gospodarki opartej na wiedzy.

GLOBALIZACJA – GLOBALNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI I ODDZIAŁYWANIA

 • Ze względu na coraz intensywniejsze powiązania handlowe, produkcyjne, finansowe, inwestycyjne, usługowe i technologiczne między krajami gospodarka światowa nie jest już sumą poszczególnych rynków, ale systemem rynków zintegrowanych,
 • Wysoki stopień współczesnych powiązań i współzależności prowadzi do tego, że wpływ zjawisk zachodzących w jednym kraju i regionie na inne kraje i regiony znacznie wzrósł – dotyczy to głównie przenoszenia zjawisk kryzysowych,
 • Decyzje podejmowane w poszczególnych krajach mają globalne konsekwencje,
  Geograficznie odległe wydarzenia gospodarcze i polityczne mają znacznie bardziej bezpośredni wpływ na poszczególne kraje niż kiedykolwiek wcześniej – działania podejmowane w jednym regionie lub kraju mogą mieć ogromne konsekwencje dla życia ludzi w innych regionach i krajach.

Korporacje transportowe jako siła napędowa procesu globalizacji

PODMIOTY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

podmioty gospodarki światowej

KORPORACJE TRANSNARODOWE

 • KTN odgrywają dominującą rolę we współczesnej globalnej gospodarce – są najpotężniejszymi i najlepiej prosperującymi organizacjami gospodarczymi na świecie i stanowią istotną siłę napędową procesu globalizacji,
 • Podstawą skutecznej konkurencji KTN są między innymi: duże zasoby i możliwości produkcyjne, szeroki zakres i globalna konkurencyjność produktów, rozległe powiązania produkcyjne i handlowe, transgraniczne struktury organizacyjne,
 • Transnarodowe korporacje dokonując ekspansji zmieniają zasoby i zdolności produkcyjne, stymulują wzrost i wydajność ekonomiczną, przyczyniają się do restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw, aktywują konkurencję i lokalną przedsiębiorczość, przekazują nowe metody i wzorce zarządzania,
 • Dominujący wpływ korporacji na proces globalizacji pokazuje ich liczba, a przede wszystkim ogromny potencjał i ekspansja w globalnej gospodarce.

DEFINICJA KTN

Korporacja transnarodowato przedsiębiorstwo, które jest właścicielem oddziałów (w całości lub w części) w dwóch lub więcej krajach, działa w systemie wspólnych decyzji strategicznych, a jej jednostki współdziałają ze sobą w zakresie dystrybucji wiedzy , zasoby i odpowiedzialność.

CHARAKTERYSTYKA KTN

Korporacje transnarodowe to przedsiębiorstwa:

 • składający się z jednostek z dwóch lub więcej krajów, niezależnie od ich formy prawnej i dziedziny działalności,
 • które działają w systemie decyzyjnym umożliwiającym spójną politykę i wspólną strategię jednego lub więcej centrów decyzyjnych,
 • w których podmioty są powiązane poprzez własność lub jeden lub więcej z nich może mieć znaczący wpływ na działalność innych, w szczególności dzielić się wiedzą, zasobami i odpowiedzialnością z innymi podmiotami.

CECHY KTN

 • suwerenność – niezależność ich działań od interesów państwa
 • złożoność interakcji elementów w łańcuchu tworzenia wartości, strukturze własności lub strukturze organizacyjnej KTN
 • geograficzne rozproszenie działań tworzących wartość dodaną w poszukiwaniu rosnącej konkurencyjności i wydajności
 • wiedza, która jest kluczowym zasobem KTN, decydującym o konkurencyjności
 • specjalizacja – w celu osiągnięcia korzyści ze specjalistycznych działań opartych na wiedzy
 • integracja – zdolność KTN do działania w rozproszonych geograficznie, funkcjonalnie wyspecjalizowanych, lokalnie dostosowanych oddziałach poprzez transgraniczne strategie i struktury KTN
 • elastyczność – zdolność do szybkiego, sprawnego i skutecznego dostosowywania się do zmian i dostosowań, zarówno wewnątrz, jak i poza makroekonomią gospodarczą i polityczną KTN
 • tworzenie sieci w tworzeniu wewnętrznego systemu powiązań organizacyjnych, w tym nadzoru właścicielskiego i strategii KTN na różnych poziomach działalności
 • umiejętność arbitrażu – umiejętność korzystania z różnic na poziomie makro i mezo w różnych sektorach (branżach)
 • globalna wydajność poprzez skonsolidowane podejście do rentowności KTN jako całości organizacji

Innowacyjność w erze globalizacji

INNOWACYJNOŚĆ

 • Innowacyjne procesy i wynalazki towarzyszyły człowiekowi od początku cywilizacji, ale dopiero przełom XX i XXI wieku przyniósł im ogromną intensywność i szybki rozwój,
 • Innowacja jest siłą napędową zmian zachodzących we współczesnej gospodarce – wkracza we wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego i staje się wyzwaniem globalizacji,
 • W dobie globalizacji przemysł zaawansowanych technologii staje się coraz ważniejszy w rozwoju gospodarczym,
 • Intensyfikacja nowych technologii na przełomie XX i XXI wieku doprowadziła do zmian w działalności i komunikacji podmiotów gospodarczych w wyniku szybkiego dostępu do informacji i wiedzy,
 • W złożonym i zmieniającym się procesie globalizacji nabiera znaczenia globalna dynamika nauki, technologii i innowacji, a także fakt, że globalne wzorce innowacji szybko się zmieniają

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI

Zdolność i motywacja przedsiębiorców do ciągłego wyszukiwania i wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nowych pomysłów, koncepcji, wynalazków.

INNOWACYJNOŚĆ WG J.A. SCHUMPETERA

innowacyjność

NAJWAŻNIEJSZE INNOWACJE W OSTATNICH LATACH

NAJWAŻNIEJSZE INNOWACJE W OSTATNICH LATACH

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM GLOBALIZACJI

 • Przeciwnicy procesu globalizacji zwracają uwagę, że wolny rynek, liberalizacja handlu i finansów oraz wzrost przepływu informacji tworzą jeden rynek globalny, który charakteryzuje się tendencją do unifikacji, co w konsekwencji może zagrozić tożsamości narodowej i odrębności kulturowej poszczególnych społeczeństw,
 • Szczególnie niepokojąca jest dominacja potężnych międzynarodowych korporacji, nad którymi kraje nie mają kontroli i od których w wielu przypadkach stały się zależne,
 • Rozwój działalności KTN nie przyczynia się do dobrobytu poszczególnych społeczeństw, a jedynie do zmiany ich dystrybucji.
 • Inwestowanie w nowym kraju wiąże się z rozwojem rynku kraju goszczącego, zwiększaniem liczby miejsc pracy, zwiększaniem innowacyjności, a jednocześnie ograniczaniem polityk krajowych poprzez redukcję, aw niektórych przypadkach likwidację spółek.
 • systemy i narzędzia techniczne mają pierwszeństwo przed ludźmi,
 • Prymat prowadzi do oszczędności kosztów w krótkim czasie,
 • konkurencja finansowa i przemysłowa na poziomie globalnym doprowadziła do rozwoju globalnych oligopoli,
 • nadmierna konkurencja, powodująca stosowanie coraz bardziej nowych technik wydobywania i przetwarzania surowców, prowadzi do niszczenia nieodtwarzalnych zasobów naturalnych,
 • agresywna konkurencja przyczynia się do agresywności indywidualnej i zbiorowej oraz hamuje rozwój solidarności i dialogu między ludźmi, narodami i społeczeństwami,
 • nadmierna konkurencja jest źródłem społecznego odrzucenia na dużą skalę; zapomniani są niekonkurencyjni ludzie, firmy, miasta i narody; są bezwartościowi, ponieważ są przegrani.

PODEJŚCIE ANTYGLOBALISTÓW

 • Przekonanie, że negatywne skutki procesu globalizacji przeważają nad potencjalnymi korzyściami, stało się impulsem do stworzenia ruchu społecznego gromadzącego przeciwników globalizacji, który wyraża swoje poglądy podczas obrad organizacji międzynarodowych, takich jak: Bank Światowy, MFW, WTO,
 • Antyglobaliści są przekonani, że globalizacja jest przyczyną wszystkich konfliktów i problemów na świecie, w tym:
 • a) postępująca degradacja środowiska naturalnego,
 • b) nowe i pogłębianie istniejących nierówności społecznych, dominacja kapitału międzynarodowego,
 • W opinii antyglobalistów globalizacja przyczynia się do pogłębiania nierówności między poszczególnymi krajami i społeczeństwami – korzyści i możliwości globalizacji są bardzo niesprawiedliwie dystrybuowane i są zazwyczaj przeznaczone dla określonej grupy podmiotów – ludzi, przedsiębiorstw i krajów,
 • Zgodnie z głównym hasłem przeciwników globalizacji: „bogaci się bogacą, a biedni biednieją”.

KORZYŚCI I KOSZTY GLOBALIZACJI

GLOBALIZACJA KORZYŚCI

 • Gospodarki krajów bardziej otwartych rozwijają się szybciej niż kraje bardziej zamknięte.
 • Dobrze zarządzane, otwarte gospodarki rozwijały się średnio o 2,5% szybciej niż te zamknięte na siły globalizacji.
 • W krajach o szybszym wzroście gospodarczym poziom życia poprawił się szybciej, a ubóstwo zostało zmniejszone.
 • Tańsze produkty sprawiają, że są one bardziej dostępne dla szerszej populacji, a poprzez konkurencję mogą promować wydajność i produktywność.
 • Większe bogactwo w wyniku globalizacji doprowadziło do lepszego dostępu do opieki zdrowotnej i czystej wody, co zwiększyło średnią długość życia.
 • Ponad 85% światowej populacji może oczekiwać, że przeżyje co najmniej 60 lat (dwa razy dłużej niż 100 lat temu).
 • Zwiększona świadomość ekologiczna i kalkulacja kosztów przyniosły pozytywne skutki dla środowiska poprzez zachęcanie do stosowania bardziej wydajnych i mniej zanieczyszczających technologii.
 • Przyczyniły się również do ułatwienia importu i stosowania odnawialnych zamienników rzadkich surowców krajowych.
 • Wzmacnia to pokój – kraje nie chcą wchodzić w konflikty ze swoimi partnerami.
 • Rozwój technologii znacznie obniżył koszty i ceny, zmieniając formy komunikacji, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej i leczenia.
 • Nowoczesne formy komunikacji i globalne rozprzestrzenianie się informacji zmniejszyły liczbę niedemokratycznych reżimów na świecie i rozprzestrzeniły się w demokracji.

GLOBALIZACJA KOSZTY

 • Społeczne i ekonomiczne koszty globalizacji – liberalizacja handlu sprzyja rozwojowi konkurencyjnych sektorów.
 • Jednocześnie wymaga od krajów przystępujących do procesu globalizacji podjęcia reform i restrukturyzacji ich gospodarek.
 • Niektóre kraje nie były w stanie skorzystać z globalizacji, a poziom życia ich społeczeństw spada.
 • Luka dochodowa między najbogatszymi i najbiedniejszymi krajami stale się powiększa: z 30: 1 w 1960 r. Do 82: 1 w 1995 r., 100: 1 w 2005 r., 261: 1 w 2009 r.
 • Wzrost handlu i turystyki ułatwił przenoszenie chorób ludzi, zwierząt i roślin, takich jak HIV / AIDS, SARS i ptasia grypa.
 • AIDS skrócił oczekiwaną długość życia w niektórych częściach Afryki do mniej niż 33 lat.
 • Globalizacja ułatwiła również wprowadzanie tytoniu i papierosów w krajach rozwijających się, zwiększając w ten sposób koszty i wydatki zdrowotne.
 • Środowisko zostało w dużym stopniu uszkodzone z powodu niewłaściwej eksploatacji zasobów w rolnictwie, leśnictwie, górnictwie itp.
 • Firmy sektora rolnego niszczą różnorodność biologiczną planety i pozbawiają drobnych rolników środków utrzymania.
 • Potęgi gospodarcze mają największy wpływ na instytucje globalne, takie jak WTO lub Bank Światowy, co może mieć negatywny wpływ na interesy krajów rozwijających się.
 • Poziom ochrony rolnictwa w krajach rozwiniętych szacuje się na około pięć razy wyższy niż poziom pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych.
 • Liberalizacja handlu i usprawnienia technologiczne zmieniają gospodarkę kraju, niszcząc tradycyjne społeczności rolnicze i umożliwiając import tanich towarów przemysłowych.
 • Może to prowadzić do bezrobocia, jeśli nie będzie właściwie zarządzane,
  ponieważ praca w tradycyjnych sektorach staje się rzadka.
 • Nowoczesne formy komunikacji umożliwiają coraz większą świadomość różnic między krajami.
 • Są również przyczyną wzrostu migracji do bogatszych krajów, co z kolei ogranicza napływ imigrantów poprzez tworzenie różnych barier – obserwuje się wzrost nastrojów ksenofobicznych.