Czym są kontrakty Futures

giełda

2961

Kontrakt terminowy (futures) jest niczym innym jak umową między dwiema stronami, z której jedna zobowiązuje się do nabycia, a druga do sprzedaży w ściśle określonym przyszłym terminie i po ściśle określonej w momencie zawierania kontraktu cenie, w określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub też dokonania równoważnego rozliczenia finansowego.

Co to jest rynek kontraktów futures?

Początkowo taki handel był prowadzony poprzez otwarte krzyki i ręczne sygnały w handlu, jednak w XXI wieku, podobnie jak na większości innych rynków, giełdy kontraktów terminowych są w większości elektroniczne.

Aby w pełni zrozumieć, czym jest rynek futures, ważne jest zrozumienie podstaw kontraktów futures , aktywów będących przedmiotem obrotu na tych rynkach.

Kontrakty futures są podejmowane przez producentów i dostawców towarów w celu uniknięcia zmienności rynku. Ci producenci i dostawcy negocjują umowy z inwestorem, który zgadza się wziąć na siebie ryzyko i zyski z niestabilnego rynku.

Rynki kontraktów terminowych lub giełdy kontraktów terminowych to miejsca, w których te produkty finansowe są kupowane i sprzedawane w celu dostawy w ustalonym terminie w przyszłości, z ceną ustaloną w momencie zawarcia transakcji. Rynki kontraktów futures obejmują nie tylko kontrakty rolnicze, a teraz obejmują kupno, sprzedaż i zabezpieczenie produktów finansowych oraz przyszłe wartości stóp procentowych.

Kontrakty futures mogą być zawierane lub „tworzone”, o ile wzrosną otwarte odsetki, w przeciwieństwie do innych emitowanych papierów wartościowych. Wielkość rynków terminowych (które zwykle rosną, gdy perspektywy rynku akcji są niepewne) jest większa niż rynków towarowych i jest kluczową częścią systemu finansowego.

Rynek kontraktów futures to rynek aukcyjny, na którym uczestnicy kupują i sprzedają towary i kontrakty futures na dostawy w określonym terminie w przyszłości. Przykładami rynków kontraktów futures są New York Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Options Exchange i Minneapolis Grain Exchange.

Wato zapamiętać

 • Rynek kontraktów futures jest notowanym rynkiem akcyjnym, na którym uczestnicy kupują i sprzedają towary oraz inne kontrakty futures na dostawy w określonym terminie w przyszłości. 
 • W Stanach Zjednoczonych rynki kontraktów futures są w dużej mierze regulowane przez towarową komisję do rozliczania kontraktów futures (CFTC).
 • Obecnie większość transakcji na rynkach kontraktów terminowych odbywa się elektronicznie.

Główne rynki futures

Duże rynki futures prowadzą własne izby rozrachunkowe , w których mogą zarabiać zarówno na samym obrocie, jak i na przetwarzaniu transakcji po fakcie. Niektóre z największych rynków terminowych, które prowadzą własne izby rozliczeniowe, to Chicago Mercantile Exchange , ICE i Eurex. Inne rynki, takie jak CBOE i LIFFE, mają zewnętrzne izby rozliczeniowe (odpowiednio Opcje Clearing Corporation i LCH.Clearnet) rozliczające transakcje.

Większość wszystkich rynków kontraktów futures jest zarejestrowana w Commodity Futures Trading Commission (CFTC), głównym amerykańskim organie odpowiedzialnym za regulację rynków kontraktów futures. Transakcje handlowe są zwykle regulowane przez organ regulacyjny narodów w kraju, w którym mają siedzibę.

Prawdziwa giełda

Giełdy kontraktów futures zarabiają na faktycznym obrocie kontraktami futures i przetwarzaniu transakcji, a także pobierają opłaty od członków handlowych i firm lub opłaty za dostęp do prowadzenia działalności.

Przykład rynku futures

Na przykład, jeśli farma kawy sprzedaje palarni zielone ziarna kawy po 4 USD za funt, a palarnia sprzedaje ten prażony funt po 10 USD za funt i oba osiągają zysk w tej cenie, będą chcieli utrzymać te koszty na stała stawka . Inwestor zgadza się, że jeśli cena kawy spadnie poniżej ustalonej stawki, inwestor zgadza się zapłacić różnicę producentowi kawy.

Źródło: Forsal.pl Kontrakty futures

Jeśli cena kawy wzrośnie powyżej określonej ceny, inwestor może zachować zyski. W przypadku palarni, jeśli cena zielonej kawy przekroczy ustaloną stawkę, inwestor płaci różnicę, a palacz otrzymuje kawę w przewidywalnej stawce. Jeśli cena zielonej kawy jest niższa niż uzgodniona stawka, palarnia płaci tę samą cenę, a inwestor otrzymuje zysk.

Pogodowa transakcja futures

Przykładem transakcji futures może być kontrakt na pogodę, którego wartość określana jest przez temperatury panujące w określonych miejscach. Jeden z  popularnych wariantów transakcji emitowany przez Chicago Mercantile Exchange (amerykańską giełdę towarową z siedzibą w Chicago) jest związany z temperaturami w 29 miastach świata. W 2005 roku wprowadzono do obrotu tego rodzaju instrumenty pochodne o wartości 36 miliardów dolarów (patrz „Time”, 24 grudnia 2007, s. 58). Inwestujący w pogodowe transakcje futures to zazwyczaj spółki, które mogą zyskać lub stracić na zmianie pogody, np. producenci energii, firmy ubezpieczeniowe, turystyczne. Tego rodzaju transakcja stanowi dla nich instrument hedgingowy. Takie transakcje, ze względu na zmienność cen, często przyciągają spekulantów (z różnych przyczyn). Przy coraz bardziej zmiennych warunkach atmosferycznych spowodowanych globalnym ociepleniem pogodowe kontrakty futures są coraz bardziej przydatne i zyskują na popularności.

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Kontrakt terminowy na akcje lub indeks akcji (Kontrakt futures) to umowa zawierana na rynku regulowanym, w wyniku której nabywca kontraktu ma obowiązek dostarczyć określone aktywa (akcje lub indeks akcji) wystawcy kontraktu w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Zyski i straty z tytułu zajętej pozycji w Kontrakcie futures są zwykle rozliczane po każdym dniu sesyjnym bez fizycznej dostawy aktywów. Bardziej szczegółowy opis kontraktów terminowych można między innymi znaleźć na stronie internetowej GPW: www.gpw.pl

 • Złożoność Średnia
 • Warianty instrumentu Zależnie od terminu rozliczenia: zwykle występują cztery serie Kontraktów futures – marcowa, czerwcowa, wrześniowa i grudniowa.
 • Dokumenty informacyjne Dokumenty określające „standard” oraz „warunki emisji i obrotu” powinny być udostępniane przez organizatora rynku regulowanego, na którym notowane są Kontrakty futures. Dla kontraktów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie „standard” oraz „warunki emisji i obrotu” dostępne są na stronie internetowej GPW www.gpw.pl
 • Profil zysków i strat Instrument liniowy
 • Rynek obrotu Kontrakty futures podlegają obrotowi wyłącznie na rynku regulowanym
 • Depozyt zabezpieczający Zarówno nabywca, jak i wystawca Kontraktu obowiązani są utrzymywać oraz w razie potrzeby uzupełniać na rachunku w domu maklerskim odpowiedni depozyt zabezpieczający, którego wartość zależy od bieżącej wartości Kontraktu futures. Szczegółowe warunki dotyczące obowiązku utrzymywa -nia depozytu zabezpieczającego określają indywidualnie poszczególne domy maklerskie na podstawie ogólnych unormowań izby rozliczeniowej (w Polsce Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)
 • Opis składników Instrument prosty
 • Gwarancje Brak
 • Dźwignia finansowa Wysoka. Nabywca i wystawca Kontraktu obowiązani są do zaangażowania środków jedynie w postaci depozytu zabezpieczającego, stanowiącego zwykle małą część wartości Kontraktu. W związku z tym, zmiany wartości Kontraktu mogą powodować nieproporcjonalnie większe zmiany procentowe wartości tego depozytu zabezpieczającego.
 • Zmienność ceny Wysoka
 • Ryzyko płynności Niskie
 • Ryzyko stopy procentowej Niskie
 • Ryzyko kredytowe Niskie