Leasing czy kredyt

579

Leasing czy kredyt

Leasing finansowy to jedna z metod pozwalających na nabycie środków trwałych w formie długoterminowego finansowania. (Różne rodzaje leasingu zostały opisane w oddzielnych hasłach Kompendium terminów z zakresu finansów). Alternatywą dla leasingu jest pożyczenie wymaganych funduszy bezpośrednio od kredytodawcy, nabycie aktywów we własnym imieniu oraz zastawienie ich u kredytodawcy w formie zabezpieczenia. Istnienie na rynku tych dwóch metod sprawia, że banki konkurują z firmami leasingowymi. Leasing postrzegany jest jako bardziej atrakcyjny wśród małych kredytobiorców (np. małych i średnich przedsiębiorstw oraz prywatnych konsumentów). Firmy leasingowe rzeczywiście mają nad bankami przewagę konkurencyjną przynajmniej w kilku aspektach.

Leasing czy kredyt

Odzwierciedla to odmienne podejście do zagadnienia ryzyka kredytowego. Firmy leasingowe zwracają uwagę głównie na aktywa oraz ukierunkowane są na  samą transakcję. Próbują skutecznie wyceniać i  upłynniać leasingowane aktywa. Natomiast kredytodawcy udzielający kredytów terminowych skupiają się na ogólnej zdolności obsługi długu kredytobiorcy przy założeniu kontynuacji działalności oraz są ukierunkowani na budowanie relacji z klientem. Dodatkowe zabezpieczenie pełni więc funkcję wyjścia awaryjnego. W segmentach rynku, gdzie dostęp do kapitału jest utrudniony, leasing może oferować lepsze warunki: niższa wpłata własna (10% wobec 25%), mniej wymagające standardy kredytowe (kwalifikacja aktywów w przeciwieństwie do klasyfikacji kredytowej) oraz krótszy okres oczekiwania na decyzję. Kolejną zaletą może być również apetyt na ryzyko. Firmy leasingowe mogą często narzucać wyższe efektywne oprocentowanie (rata leasingowa stanowi mieszankę odsetek i  kapitału; podział jest często mniej transparentny). Wyższe oprocentowanie (nawet jeśli zostało ujawnione) umożliwia większą tolerancję na ryzyko straty. Dla firm leasingowych będących spółkami zależnymi, które mają na celu finansowanie zakupów produktów spółki macierzystej, skłonność do akceptowania wyższego ryzyka jest jeszcze większa. Wyższa chęć do kredytowania jest możliwa dzięki korzyściom wynikającym z posiadania faktycznej własności aktywów, takim jak przyspieszone odliczenia podatkowe. Warunki kredytowe są też bardziej zindywidualizowane oraz dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów (na przykład refinansowanie na końcu okresu). Zazwyczaj niższe są również koszty kredytu. Wyboru pomiędzy leasingiem a kredytem można dokonać metodą wymazania wartości bieżącej, wybierając najniższe koszty finansowania na podstawie wskaźnika NPV. Kredyt i leasing to w świecie finansów dwa rodzaje tej samej usługi. Uwaga: leasing finansowy pozwalał na przeniesienie kredytu na pozycje pozabilansowe. Niemniej według obecnych norm sprawozdawczości finansowej wymaga się, by takie umowy leasingowe były ujmowane w bilansie. W związku z tym leasing nie daje możliwości dźwigni finansowej.