Niemiecki Bank Federalny (Bundesbank)

1238

Deutsche Bundesbank, dosłownie „Niemiecki Bank Federalny„, jest bankiem centralnym Republiki Federalnej Niemiec i jako taki wchodzi w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Ze względu na swoją siłę i dawną wielkość, Bundesbank jest najbardziej wpływowym członkiem ESBC. Zarówno Bundesbank, jak i Europejski Bank Centralny (EBC) znajdują się we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech.

Deutsche Bundesbank
Kwatera głównaFrankfurt , Hesja , Niemcy
Założony1957 r
Własność100% własności państwa 
Bank centralnyNiemcy (1990– obecnie)
Niemcy Zachodnie (1957–1990)
WalutaEuro
Stronie internetowejwww.bundesbank.de

Po przejęciu przez EBC odpowiedzialności za walutę, Bundesbank nadal istniał. Jego obowiązki zostały na nowo zdefiniowane przez 7. ustawę o zmianie ustawy o niemieckim Bundesbanku z 30 kwietnia 2002 r., w art. 3 ustawy o Bundesbanku:

Bundesbank, będący bankiem centralnym Republiki Federalnej Niemiec, jest integralną częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Uczestniczy on w wykonywaniu zadań ESBC, mając na względzie przede wszystkim utrzymanie stabilności cen, oraz organizuje realizację płatności krajowych i międzynarodowych. Ponadto wykonuje on obowiązki powierzone mu na mocy niniejszego Aktu lub innych aktów prawnych.

W przeciwieństwie do innych banków centralnych, takich jak Bank Anglii i Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (ale podobnie jak EBC), Bundesbank nie jest oficjalnie odpowiedzialny za utrzymywanie stabilności systemu finansowego i nie jest pożyczkodawcą ostatniej instancji.

W oparciu o ustawę o Bundesbanku i statut EBC, Bundesbank ma cztery obszary działalności, które prowadzi głównie wspólnie z EBC:

Bundesbank jako bank notarialny

Jako bank notarialny Bundesbank dostarcza gospodarce środki pieniężne i zapewnia fizyczny obieg gotówki. Sprawdza gotówkę dostarczaną przez banki i firmy zajmujące się transportem pieniędzy, usuwa z obiegu fałszywe pieniądze i przekazuje ją policji. Zmienia bezterminowo znajdujące się jeszcze w obiegu holdingi D-Mark i zastępuje uszkodzone lub zniszczone banknoty (Krajowe Centrum Analiz Fałszerstw i Uszkodzeń Banknotów i Monet). Wydaje również informacje na temat mechanizmów bezpieczeństwa banknotów i monet oraz cotygodniowy biuletyn dotyczący ilości gotówki w obiegu.

Bundesbank jako bankier banków

W odniesieniu do systemu bankowości komercyjnej Bundesbank pełni dwie funkcje:

Izba rozliczeniowa dla banków komercyjnych

Po pierwsze, Bundesbank jest źródłem refinansowania i izbą rozliczeniową dla banków komercyjnych. Banki komercyjne mogą wykorzystywać tzw. „instrumenty refinansowania” do pokrycia swojego zapotrzebowania na środki banku centralnego za pośrednictwem Bundesbanku i EBC. Do końca 1998 roku kontrola podaży pieniądza za pomocą tej metody była jednym z głównych zadań Bundesbanku. Od 1 stycznia 1999 r. jednym z głównych celów EBC było utrzymanie stabilności cen poprzez swoją strategię pieniężną. Banki komercyjne mogą deponować w Bundesbanku/EBC (zwanym dalej „depozytem”) środki pieniężne, które przejściowo stanowią nadwyżkę w stosunku do potrzeb. Bundesbank wspiera płatności transgraniczne między krajowymi i zagranicznymi bankami komercyjnymi, na przykład za pomocą niemieckiego systemu transferu brutto w czasie rzeczywistym RTGSplus i TARGET2.

Nadzór bankowy

Bank pomaga również w regulacji banków komercyjnych, w ścisłej współpracy z niemiecką finansową agencją regulacyjną Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Bundesbank jako bankier państwowy

Jako bankier państwowy Bundesbank prowadzi rachunki i świadczy normalne usługi bankowe dla władz federalnych, państwowych (landowych) i lokalnych, jak również dla ustawowych organizacji ubezpieczeń społecznych. Wszystkie takie rachunki muszą mieć dodatnie saldo, tzn. Bundesbank nie może udzielać kredytów dla sektora publicznego. Wynika to z negatywnych precedensów historycznych w związku z finansowaniem dwóch wojen światowych przez Deutsche Reichsbank. Przeprowadza on również transakcje papierami wartościowymi na rzecz rządu federalnego (Bundesfinanzagentur).

Bundesbank jako posiadacz rezerw walutowych

Rezerwy walutowe to wszystkie aktywa Bundesbanku, które nie są określone w euro, w tym rezerwy złota, papiery wartościowe w walucie obcej, kredyty w bankach zagranicznych, dewizy itp. Rezerwy walutowe mogą być inwestowane dla zysku, a także dają możliwość interwencji na rynku w przypadku silnych wahań kursu walutowego. Rezerwy złota Bundesbanku są drugie co do wielkości na świecie (po Rezerwie Federalnej FED). Pod koniec 2011 roku Bundesbank dysponował rezerwami ponad 3 000 ton złota.