NN Obligacji

817

NN Obligacji – Podstawowe informacje

  • Typ subfunduszu obligacji
  • Benchmark 100% ICE BofAML Poland Government Index
  • Początek działalności subfunduszu 25.02.1999
  • Aktywa (31.03.2020) 2495,43 mln PLN
  • Wartość jednostki uczestnictwa 335,99 PLN
  • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN
  • Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
  • Maksymalna opłata dystrybucyjna 1,00%
  • Opłata za zarządzanie 1,25%
  • Waluta funduszu PLN

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty średnio- i długoterminowe. Dług wyemitowany głównie przez Skarb Państwa. W przypadku zmiany rynkowych stóp procentowych w krótkim okresie czasu są możliwe wahania wartości jednostek. Subfundusz nie inwestuje w akcje.

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy planują oszczędzać co najmniej jeden rok, oczekują zysków porównywalnych z lokatami bankowymi i nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje oraz akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestowaniem aktywów Subfunduszu w długoterminowe dłużne instrumenty finansowe.

Ryzyko inwestycyjne

Profil ryzyka został wskazany na podstawie metodologii zastosowanej w dokumencie: Kluczowe informacje dla inwestorów. Na podstawie danych historycznych wykorzystanych do przypisania kategorii ryzyka nie można przewidzieć przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Celem Funduszu nie jest osiągnięcie danej kategorii ryzyka. Profil ryzyka i zysku może ulec zmianie w przyszłości. Najniższa kategoria ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest wolna od ryzyka.