Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – podstawowe informacje

1825

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to tytuł prawny uprawniający do uczestnictwa w aktywach otwartego funduszu inwestycyjnego lub specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego. Jednostka uczestnictwa jest jedną z form uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednostka uczestnictwa nie jest fizycznie istniejącym dokumentem. Nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa może wiązać się z odpowiednią opłatą.

Jednostki uczestnictwa reprezentują prawa własności uczestnika funduszu inwestycyjnego. Fundusz może sprzedawać jednostki różnych kategorii, jak wskazano w statucie funduszu (który jest częścią prospektu emisyjnego funduszu). Fundusz określa w prospekcie emisyjnym wszystkie prawa, ograniczenia, ryzyko, a także zasady sprzedaży i wykupu jednostek.

Jednostki uczestnictwa funduszu wycenia się co najmniej raz na siedem dni. Odbywa się to na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i podzielenia ich przez liczbę jednostek przydzielonych i zarejestrowanych w dniu wyceny. W wyniku inwestycji aktywa funduszu zmieniają swoją wartość, a tym samym wartość jednostek uczestnictwa.

Akcje nie podlegają przeniesieniu: nie można ich przenieść, odsprzedać ani przekazać komuś. Możesz je jednak odziedziczyć i wpaść do posiadłości pod Twoją nieobecność. Aby anulować uczestnictwo w danym funduszu inwestycyjnym, jednostka uczestnictwa musi zostać anulowana.

Jednostki uczestnictwa są podzielne – ich ilość jest prezentowana z dokładnością określoną dla danego funduszu – np. do 3 cyfr dziesiętnych.

W Polsce jednostki uczestnictwa są sprzedawane i odkupywane przez otwarte fundusze inwestycyjne (działające zgodnie z prawem UE regulującym działalność przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe UCITS) oraz specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne. Akcje nie są papierami wartościowymi. Papiery wartościowe są jednak certyfikatami inwestycyjnymi emitowanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO, Jednostka FIO) to instrument finansowy nie będący papierem wartościowym, stanowiący tytuł uczestnictwa w aktywach i zobowiązaniach tego funduszu.

 • Złożoność Średnia
 • Warianty instrumentu Ze względu na profil ryzyka: FIO pieniężne, FIO dłużne, FIO mieszane, FIO akcji, etc. Ze względu na geograficzny profil inwestycji: FIO dłużne krajowe, FIO dłużne zagraniczne, FIO akcji polskich, FIO akcji zagranicznych, etc. Ze względu na kraj pochodzenia: FIO działające na podst. prawa polskiego, prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej, prawa krajów spoza Unii Europejskiej
 • Dokumenty informacyjne Polskie fundusze inwestycyjne otwarte mają obowiązek przekazywać do publicznej wiadomości Statuty, Prospekty Informacyjne, okresowe sprawozdania finansowe oraz określone informacje bieżące. Powyższe dokumenty są zwykle dostępne na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających tymi funduszami.
 • Profil zysków i strat Instrument liniowy
 • Rynek obrotu Jednostki FIO nie podlegają wtórnemu obrotowi, lecz mogą być umorzone przez fundusz na żądanie ich posiadacza, na warunkach określonych w Statutach funduszy.
 • Depozyt zabezpieczający Brak wymogów
 • Opis składników Instrument złożony – w skład aktywów FIO mogą wchodzić instrumenty, reprezentujące różne typy i klasy aktywów, odznaczające się różnymi parametrami ryzyka oraz różnym stopniem wzajemnej korelacji, zależnie od profilu ryzyka i polityki inwestycyjnej FIO, które szczegółowo powinny opisywać jego Statut oraz Prospekt Informacyjny.
 • Gwarancje Brak. Niemniej aktywa FIO są przechowywane przez bank pełniący funkcję Depozytariusza FIO, a sama działalność FIO jest ściśle regulowana i kontrolowana przez odpowiednie publiczne organy nadzorcze (w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego)
 • Dźwignia finansowa Brak
 • Zmienność ceny Niska / średnia / wysoka – zależnie od profilu ryzyka oraz profilu inwestycyjnego FIO.
 • Ryzyko płynności Niskie
 • Ryzyko stopy procentowej Niskie / średnie / wysokie – zależnie od profilu ryzyka oraz profilu inwestycyjnego FIO.
 • Ryzyko kredytowe Niskie / średnie / wysokie – zależnie od profilu ryzyka oraz profilu inwestycyjnego FIO.

Jednostka uczestnictwa (JU)

W otwartych funduszach inwestycyjnych i specjalistyczne inwestowanie odbywa się poprzez poprzez zakup jednostki uczestnictwa. Udział w aktywach funduszu inwestycyjnego jest jedynie tytułem prawnym – częścią aktywów otwartego funduszu inwestycyjnego, które możemy nabyć w ramach inwestycji.

Wartość jednostkowa to wartość aktywów netto funduszu na jednostkę – obliczając tę ​​kwotę, fundusz mierzy swój portfel inwestycyjny, a następnie dzieli go przez liczbę jednostek dostępnych dla uczestników. Wartość jednostek jest ustalana co najmniej raz w tygodniu, ale zwykle jest to częściej w dniach, w których odbywają się sesje handlowe. Ze względu na fakt, że wartość jednostek ustalana jest na podstawie składników portfela inwestycyjnego, może się zmieniać każdego dnia.

Warto pamiętać, że w rozumieniu prawa jednostki funduszy inwestycyjnych nie są papierami wartościowymi (takimi jak akcje), chociaż mogą podlegać dziedziczeniu i mogą podlegać zabezpieczeniu zobowiązań. Nie można ich jednak nikomu sprzedać, a jedynie umorzyć, tj. Wycofać z funduszy zaangażowanych w dany fundusz. Cena sprzedaży jednostek wynika z wartości jednostek (można doliczyć opłatę manipulacyjną).

Sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych może być prowadzona przez sam fundusz lub pośrednika, tj. Dystrybutora. Podmioty te muszą uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdza ich wiarygodność i wiarygodność. Zgodnie z unijną dyrektywą MiFID II klienci indywidualni muszą być objęci najwyższym poziomem ochrony.

Kupuj jednostki uczestnictwa przez internet

W przeszłości jednostki uczestnictwa najczęściej kupowano w punktach sprzedaży TFI, domach maklerskich, bankach lub innych pośrednikach. Obecnie kanał internetowy jest bardzo popularny. Co ważne, możesz zacząć inwestować od niewielkich kwot i rejestrować się na platformach bez wychodzenia z domu. Ponadto transakcje zakupu i sprzedaży jednostek na takich platformach zwykle nie podlegają żadnej opłacie manipulacyjnej.

Korzystając z platformy internetowej, pamiętaj, że składa się ona wyłącznie z zamówień na zakup jednostek. Kwota, którą chcemy zainwestować w dany fundusz, jest przekazywana bezpośrednio na rachunek tego funduszu. Podobnie, gdy zamawiamy sprzedaż jednostek (tj. dokonujemy wykupu), środki płyną do nas z funduszu, a nie z platformy. Przy tej okazji warto zasygnalizować, że operacje tego typu zwykle trwają około 2 dni. Ponadto przy sprzedaży jednostek z wypracowanego zysku należy zwrócić uwagę na zapłacenie 19-procentowego podatku. (Temat podatku omówimy bardziej szczegółowo w jednym z poniższych przewodników).

Umorzenie jednostek uczestnictwa

Otwarty fundusz inwestycyjny odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu. Po umorzeniu jednostki uczestnictwa są umarzane przez prawo. Inwestorzy Fundusze TFI odkupują jednostki uczestnictwa każdego dnia, na których odbywają się regularne sesje GPW.

Nabycie jednostek funduszu

Nabycie jednostek uczestnictwa, a dokładnie. prawa własności uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto otwartego funduszu lub specjalistycznego funduszu otwartego. Jednostki uczestnictwa „funduszy inwestycyjnych” są dystrybuowane w sposób ciągły. Można je kupić elektronicznie za pośrednictwem internetu, po aktywacji dostępu do systemu lub osobiście w tak zwanych Punktach Obsługi Klienta, które działają przy domach maklerskich.