Obligacje komunalne

1522

Obligacje komunalne, zwane również obligacjami samorządowymi, są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Jak wszystkie obligacje, stanowią one również zobowiązanie emitenta (w tym przypadku samorządu lokalnego) do zapłaty wartości obligacji i odsetek w przyszłości. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest dwadzieścia obligacji samorządowych, ale rynek ten nie jest jedynym miejscem, w którym osoby lub instytucje zainteresowane obligacjami komunalnymi mogą je kupić.

Obligacje komunalne wspomagają budżety

Budżet jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak budżet państwa lub firmy, wymaga od czasu do czasu wsparcia finansowego. Obejmuje to pokrycie deficytu oraz wymogi inwestycyjne. Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wymaga efektywnego pozyskania finansowania przez samorządy lokalne. Jednym ze sposobów może być emisja obligacji komunalnych. Obligacje komunalne są sposobem na uzyskanie przez samorządy finansowania poza pożyczką bankową. Samorządy coraz chętniej korzystają z emisji obligacji, ponieważ ta forma jest łatwa w użyciu, umożliwia elastyczne planowanie finansowania i długi okres finansowania. Według analizy Fitch Polska wartość emisji obligacji komunalnych w całym 2013 r. Wyniosła prawie 4,5 mld zł.

Obligacje komunalne jako sposób na promocję

Emitent obligacji musi przekonać potencjalnych kupujących, że zakup obligacji wyemitowanych przez samorząd lokalny jest inwestycją, która będzie dla niego atrakcyjna pod względem przyszłych zysków. Samorządy przygotowujące komunikaty zachęcające do wzięcia udziału w emisji starają się wykazać, że potrafią zdobyć zaufanie inwestorów, a ponadto są w stanie wysłać te wiadomości do miejsc, do których czasami trudno jest dotrzeć za pomocą standardowego komunikatu marketingowego. Obligacje samorządowe notowane na rynku Catalyst są często uwzględniane w różnych kombinacjach i opisywane na wielu portalach inwestycyjnych, dlatego nazwa miasta lub gminy wraz z podstawowymi informacjami może pojawiać się w wielu miejscach. Ponadto niektóre samorządy decydują się na emisję obligacji również za granicą, co pozwala kierować pozytywne przesłanie do inwestorów z całego świata.

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Obligacja komunalna to dłużny papier wartościowy emitowany przez jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy lub ich związki), o określonym terminie wykupu, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Złożoność Niska

Warianty instrumentu Zależnie od mechanizmu oprocentowania: o zmiennej stopie procentowej albo o stałej stopie procentowej.

Dokumenty informacyjne List emisyjny udostępniany przez organizatora emisji lub emitenta.

Profil zysków i strat Instrument liniowy

Rynek obrotu Obligacje komunalne mogą podlegać wtórnemu obrotowi na rynku międzybankowym lub też na rynku regulowanym, jeżeli są dopuszczone do obrotu regulowanego.

Depozyt zabezpieczający Brak wymogów

Opis składników Instrument prosty

Gwarancje Brak. Niemniej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w wypadku ich bankructwa są zgodnie z polskim prawem przejmowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

Dźwignia finansowa Brak

Zmienność ceny Niska / średnia – zależnie od terminu do wykupu oraz mechanizmu oprocentowania

Ryzyko płynności Średnie / wysokie – zależnie od rynku obrotu oraz od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne emisje obligacji.

Ryzyko stopy procentowej Niskie / średnie / wysokie – zależnie od terminu do wykupu oraz mechanizmu oprocentowania.

Ryzyko kredytowe Niskie