Emitent – Instytucja dokonująca emisji pieniądza

2181

Emitent jest to podmiot, który wystawia (emituje) papiery wartościowe (np.akcje) i ogłasza, że jest sprzedaje. Emitentami papierów wartościowych mogą być: skarb państwa, bank państwowy, instytucje finansowe, inne przedsiębiorstwa lub instytucje samorządowe. Emisja papierów wartościowych ma na celu pozyskanie kapitału przez emitenta.

Jak to działa / Przykład:

Najczęściej emitowane papiery wartościowe to obligacje ,akcje: akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane .

Załóżmy, że Spółka ABC robu ofertę publiczną akcji w celu sfinansowania ekspansji gospodarczej. Spółka ABC (emitent akcji) , musi złożyć prospekt emisyjny , podsumowujący ofertę akcji , ryzyko i informacje finansowe spółki. Emitenci są prawnie odpowiedzialni za emitowane przez siebie papiery wartościowe . Aby wypełnić swoje prawne zobowiązania wobec inwestorów, muszą przestrzegać ścisłych standardów sprawozdawczości określonych przez prawo.

Rodzaje emisji

Rodzaj emisji ze względu na emitenta:

  • emisja własna – emitent samodzielnie emituje i sprzedaje papiery wartościowe,
  • emisja obca – za pośrednictwem instytucji finansowej, której specjalizacją są tego typu operacje.

Rodzaje emitentów

Wyróżniamy kilka rodzajów emitentów w zależności od kryterium.

Podział emitentów ze względu na kraj pochodzenia:

  • emitent krajowy,
  • emitent zagraniczny.

Podział emitentów ze względu na rodzaj emitowanych papierów wartościowych:

  • emitent akcji – akcje stanowią formę finansowania własnego przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do obligacji i komercyjnych papierów dłużnych. Długość ich posiadanie nie jest określona;
  • emitent krótkotrwałych (komercyjnych) papierów dłużnych – najczęściej są to duże firmy w formie spółek akcyjnych, o mocnej pozycji na Giełdzie Papierów Wartościowych, emitent zobowiązuje się do wykupu papierów dłużnych po wartości nominalnej w określonym terminie,
  • emitent obligacji – obligacje mogą być emitowane przez podmiot, który jest w stanie zagwarantować wszystkimi swoimi aktywami subskrypcje zawarte w obligacjach, tj. stopę procentową, datę płatności i datę wykupu. Do najbardziej rozpowszechnionych obligacji należą obligacje emitowane przez Skarb Państwa.