Czym są odsetki ? (definicja)

971

Odsetki to cena zapłacona za korzystanie z kredytu lub pieniędzy. Może być ona wyrażona albo w formie pieniężnej, albo w formie stopy procentowej. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie odsetek. W celu zapoznania się z pełnym ujęciem, patrz kapitał i odsetki.

Odsetki mogą być również postrzegane jako przychód uzyskany z tytułu posiadania przyrzeczeń umownych od innych osób, że zapłacą kwoty w przyszłości. Można zadać pytanie: „Jaka jest dziś wartość przyrzeczenia zapłaty 100 dolarów rocznie od teraz?”. Jeśli odpowiedź brzmi 100 dolarów, to nie są generowane żadne dochody z odsetek. Większość ludzi wymagałaby jednak zachęty, aby zrezygnować ze 100 dolarów dzisiaj i na następny rok. Gdyby 5 dolarów było wystarczającą zachętą – to znaczy, gdyby kupili taką obietnicę za 95 dolarów – wówczas dochód z odsetek w wysokości 5 dolarów zostałby wygenerowany w tempie nieco ponad 5 procent.

Opracowano różne teorie, aby rozliczyć i uzasadnić odsetki. Do bardziej znanych należą: teoria preferencji czasowych austriackiej lub marginalistycznej szkoły ekonomistów, zgodnie z którą odsetki są zachętą do angażowania się w czasochłonne, ale bardziej produktywne działania, oraz teoria preferencji płynności opracowana przez J.M. Keynesa, zgodnie z którą odsetki są zachętą do poświęcania pożądanego stopnia płynności na rzecz niepłynnego zobowiązania umownego. Można wspomnieć, że w teorii marksistowskiej interes, podobnie jak sam kapitał, jest częścią pracy wywłaszczoną przez klasę kapitalistyczną z racji jej władzy politycznej.

Kapitał i odsetki w ekonomii

Kapitał i odsetki w ekonomii, zapas zasobów, które mogą być wykorzystane w produkcji towarów i usług oraz cena zapłacona za korzystanie odpowiednio z kredytu lub pieniędzy.

Kapitał w ekonomii to słowo o wielu znaczeniach. Wszystkie one sugerują, że kapitał jest „zasobem”, w przeciwieństwie do dochodu, który jest „przepływem”. W najszerszym możliwym znaczeniu, kapitał obejmuje populację ludzką; elementy niematerialne, takie jak umiejętności, zdolności i wykształcenie; ziemię, budynki, maszyny, sprzęt wszelkiego rodzaju; oraz wszystkie zapasy towarów gotowych lub niewykończonych – zarówno w rękach firm, jak i gospodarstw domowych.

W świecie biznesu słowo „kapitał” zazwyczaj odnosi się do pozycji w bilansie stanowiącej tę część wartości netto przedsiębiorstwa, która nie została wytworzona w wyniku działalności przedsiębiorstwa. W ekonomii słowo „kapitał” jest zazwyczaj ograniczone do „prawdziwych”, a nie tylko do aktywów „finansowych”. Inaczej, jak może się wydawać, te dwa pojęcia nie są ze sobą niezwiązane. Gdyby wszystkie bilanse były skonsolidowane w zamkniętym systemie ekonomicznym, wszystkie długi zostałyby umorzone, ponieważ każdy dług jest aktywem w jednym bilansie, a zobowiązanie w innym. To, co pozostaje w skonsolidowanym bilansie, to wartość wszystkich rzeczywistych aktywów społeczeństwa z jednej strony i jego całkowita wartość netto z drugiej. Taka jest ekonomistyczna koncepcja kapitału.

Można dokonać rozróżnienia pomiędzy dobrami w rękach firm i dobrami w rękach gospodarstw domowych, a także podjęto próby ograniczenia pojęcia struktury kapitału do tej pierwszej. Rozróżnia się również towary, które zostały wyprodukowane i towary, które są darami natury; podjęto próby ograniczenia terminu „kapitał” do tego pierwszego, choć rozróżnienie to jest trudne do utrzymania w praktyce. Innym ważnym rozróżnieniem są zasoby ludzkie (i ich możliwości) oraz zasoby elementów nieludzkich. W społeczeństwie niewolników ludzie są liczeni jako kapitał w taki sam sposób jak zwierzęta gospodarskie czy maszyny. W wolnym społeczeństwie każdy człowiek jest swoim własnym niewolnikiem – wartość jego ciała i umysłu nie jest więc artykułem handlowym i nie trafia do systemu rachunkowości. W ścisłej logice osoby powinny nadal być uważane za część kapitału społeczeństwa; ale w praktyce rozróżnienie między częścią całkowitego zasobu, która wchodzi do systemu rachunkowości, a częścią, która nie wchodzi, jest tak ważne, że nie jest zaskoczeniem, że wielu pisarzy wykluczyło osoby z zasobu kapitału.

Innym rozróżnieniem, które ma pewne znaczenie historyczne, jest rozróżnienie między kapitałem obrotowym a stałym. Kapitał stały jest zwykle definiowany jako ten, który nie zmienia swojej formy w trakcie procesu produkcji, taki jak ziemia, budynki i maszyny. Kapitał obrotowy składa się z towarów w trakcie procesu produkcyjnego, surowców i zapasów wyrobów gotowych czekających na sprzedaż; towary te muszą być albo przetworzone, jak w przypadku mielenia pszenicy na mąkę, albo muszą zmienić właściciela, jak w przypadku sprzedaży zapasów towarów. To rozróżnienie, jak wiele innych, nie zawsze jest łatwe do utrzymania. Niemniej jednak, stanowi ono przybliżone podejście do ważnego problemu względnej struktury kapitału, to znaczy proporcji, w jakich znajdują się różnego rodzaju dobra. Zasoby rzeczywistego kapitału wykazują silną komplementarność. Maszyna jest bezużyteczna bez wykwalifikowanego operatora i bez surowców, na których można by ją eksploatować.

Odsetki

Z historycznego punktu widzenia pojęcie kapitału było tak ściśle związane z pojęciem interesu, że rozsądne wydaje się łączenie tych dwóch tematów, mimo że w nowoczesnym ujęciu to właśnie kapitał i dochód, a nie kapitał i odsetki są pojęciami powiązanymi.

Odsetki jako formę przychodu można zdefiniować jako przychód, który otrzymuje się w wyniku posiadania umownych zobowiązań do zapłaty ze strony drugiej strony. Innymi słowy, odsetki są przychodem otrzymywanym w wyniku posiadania obligacji, weksla lub innego instrumentu, który stanowi przyrzeczenie zapłaty kwot w przyszłości przez inną stronę. Zobowiązania te mogą przybierać różne formy. W przypadku bezterminowości, przedsiębiorstwo ma płacić pewną kwotę każdego roku lub w innym odstępie czasu w nieokreślonej przyszłości. Obligacja z terminem zapadalności wiąże się zazwyczaj z obietnicą zapłaty określonej kwoty każdego roku za określoną liczbę lat, a następnie z większą kwotą w terminie końcowym. Weksel własny często składa się z przyrzeczenia zapłaty jednej kwoty w określonym terminie w przyszłości.