Kredyt (definicja)

2168

Kredyt to termin pochodzący od łacińskiego słowa „credito”, czyli ‘wiara’. Oznacza przyszłą możliwość dostępu do cudzej własności w zamian za przyrzeczenie spłaty kapitału i odsetek w okresie późniejszym. W odróżnieniu od pożyczki która jest sfinalizowaną transakcją, kredyt jest opcjonalny* – kredytobiorca może go wykorzystywać w zależności od potrzeb. Może on pochodzić z różnych źródeł, przy czym w przypadku przedsiębiorstw komercyjnych najpowszechniejsze są kredyt kupiecki i kredyty bankowe. Dostępność kredytu uzależniona jest głównie od umiejętności i chęci kredytobiorców i kredytodawców osiągnięcia porozumienia możliwego do realizacji z komercyjnego punktu widzenia. Z kolei makroekonomicznymi elementami kształtującymi rynek kredytów są istnienie dostępnych oszczędności, prawa majątkowe, prawa wierzycielskie i dostęp do informacji. Kredyt bardzo się przyczynia do rozwoju gospodarki. Dzięki niemu majątek, który w przeciwnym wypadku leżałby odłogiem, znajduje wykorzystanie, zwiększając dostępne zasoby gospodarki i jej potencjał dochodowy. Kredyt jest również źródłem dyscypliny finansowej przedsiębiorstw, poprzez ustanowienie zobowiązania do spłaty i kar za naruszenie warunków umowy.

Kredyt • Credit (Noun)

Jest to jeden z terminów, których zakres różni się w użyciu polskim i angielskim. W Polsce kredyt oznacza oddanie do dyspozycji środków pieniężnych przeznaczonych na ustalony cel. W odróżnieniu od pożyczek, kredyty udzielane są tylko przez banki i podlegają przepisom ustawy Prawo Bankowe.

Kredyt (udzielony)

Składnik aktywów finansowych, który w momencie spłaty zamienia się na środki pieniężne, a do momentu spłaty przynosi przychody z tytułu odsetek. Zróżnicowany zbiór kredytów udzielonych różnym kredytobiorcom nazywany jest portfelem kredytów. Wartość kredytu uzależniona jest od otrzymania przyszłych wpłat odsetek oraz spłaty kwoty kapitału, a ponieważ żadnej z tych rzeczy nie da się niezawodnie przewidzieć, z kredytami nieodłącznie wiąże się ryzyko kredytowe.

*W Polsce zarówno kredyt, jak i pożyczka to sfinalizowane transakcje. Różnica między nimi polega przede wszystkim na tym, że kredyt udzielany jest tylko przez banki i tylko w środkach pieniężnych; podczas gdy pożyczka może być udzielona przez każdego, zarówno w formie środków pieniężnych, jak i rzeczy określonych co do gatunku. Kredyty podlegają w Polsce przepisom ustawy Prawo Bankowe, a pożyczki uregulowaniom kodeksu cywilnego

**Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą w Polsce, kredyty udzielone są ujmowane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.

Kredyt (udzielony)

Kredytować

Udostępnić czasowo swoje zasoby majątkowe w zamian za przyrzeczenie pieniężnej spłaty w określonym dniu za cenę w postaci odsetek. Osoba udostępniająca środki jest wierzycielem (kredytodawcą/pożyczkodawcą), a osoba otrzymująca je jest dłużnikiem (kredytobiorcą/pożyczkobiorcą). Dla kredytodawcy z udzieleniem kredytu nieodłącznie wiąże się ryzyko poniesienia straty, w przypadku gdy kredytobiorca nie będzie w stanie lub nie będzie chciał spłacić zadłużenia. Z tego względu przed udzieleniem kredytu zazwyczaj przeprowadza się wnikliwą analizę kredytową, oceniającą zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Kredyt zwykle wiąże się ze spłatą pieniężną; w przypadku udostępnionych rzeczy można je tylko oddać lub zastąpić innymi. Termin „kredytować” zwykle kojarzy się z takimi pojęciami jak zaufanie, wiara, uczciwość, wiarygodność, reputacja, honor, solidność i pozycja finansowa