Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie

456

Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego) stanowią, że jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym ubezpieczyciel zapewniał ochronę ubezpieczeniową. Składka pobierana przez ubezpieczyciela powinna być ustalana na każdy dzień ochrony, praktyk w formie zatrzymania lub odbioru przez ubezpieczyciela, np. 1/12 rocznej składki w pozycji „koszty przeładunku”, „koszty administracyjne” itp., Nawet jeśli ochrona ubezpieczeniowa trwała tylko kilka dni, należy ją uznać za niedopuszczalną (M. Orlicki, J. Pokrzywniak „Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu cywilnego „Warszawa 2008). Odstąpienie od umowy oznacza rozwiązanie umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli składka jest płacona w ratach, a pierwsza rata została zapłacona w terminie, brak zapłaty kolejnej raty w ramach następnej raty może unieważnić odpowiedzialność ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy taki skutek został przewidziany w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli ubezpieczyciel nie zadbał o wprowadzenie do umowy lub ciepłej wody użytkowej odpowiedniego przepisu dotyczącego ustania odpowiedzialności, nie wygasa również po upływie terminu płatności następnej raty składki (M. Orlicki, J. Pokrzywniak „Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu cywilnego” Warszawa 2008).