Rejestr funduszy inwestycyjnych

Rejestry Fundusze Inwestycyjne

3318

Rejestr funduszy inwestycyjnych jest prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, zwany „sądem rejestrowym”. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, a spółka staje się organem funduszu inwestycyjnego. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje w szczególności: 1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego; 2) cel inwestycyjny; 3) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony; 4) dane dotyczące towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz pełnomocników do reprezentowania funduszu; 5) dane depozytariusza. Rejestr funduszy inwestycyjnych jest publiczny.

Rejestr uczestnika funduszu

Rejestr uczestnika funduszu to odrębny wpis do rejestru uczestników, zawierający informacje o danym uczestniku funduszu i jego jednostkach uczestnictwa. Każdy z uczestników funduszu może mieć wiele rejestrów uczestników. Rejestr uczestnika jest otwierany na podstawie zlecenia zakupu, konwersji lub przeniesienia jednostek, z wyjątkiem zlecenia zakupu jednostek dokonanego przez dokonanie jedynie płatności na rachunek funduszu. Rejestr uczestnika jest oznaczony unikalnym numerem oznaczającym: a) fundusz i kategorię jednostek uczestnictwa, dla których prowadzony jest rejestr uczestnika, b) uczestnik, dla którego prowadzony jest rejestr uczestnika, c) dystrybutor prowadzący rejestr uczestnika , d) rodzaj rejestru uczestnika. Jednostki uczestnictwa jednej kategorii funduszy są rejestrowane w rejestrze uczestnika.

Rejestr uczetników funduszu

Rejestr uczetników funduszu to elektroniczna baza danych zawierająca informacje o uczestnikach funduszu i ich jednostkach uczestnictwa prowadzona przez agenta transferowego funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności: 1) dane identyfikujące uczestnika funduszu; 2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika; 3) data zakupu, numer i cena zakupu jednostki uczestnictwa; 4) datę odkupu, liczbę odkupionych jednostek i kwotę zapłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki; 5) datę i kwotę dochodu funduszu wypłaconego uczestnikowi; 6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu; 7) wzmianka o zastawie ustanowionym na jednostkach.